Hotărârea nr. 93/2019

HCL privind aprobarea Metodologiei de fundamentare aprobare-modificare -nivelului preturilor pt. amenajare zone verzi

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de fundamentare, aprobare, ajustare sau modificare a nivelului prețurilor/tarifelor, pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.13023/14.03.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

 • - Adresa S.C. Salpitflor Green S.A., nr.3578/11.03.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului Pitești sub nr.12383/12.03.2019;

Văzând și prevederile art.36 alin.(l), alin.(2) lit. c), d) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.39, alin.(5) din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale H.C.L.nr. 111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către S.C. Salpitflor Green S.A, precum și ale contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, situate în intravilan în municipiul Pitești, nr. 15559/30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Metodologia de fundamentare, aprobare, ajustare sau modificare a nivelului prețurilor/tarifelor, pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. S.C. Salpitflor Green S.A., Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr.93 din 21.03.2019Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătjflin Călugăru


Anexa la HCL nr.^../.™^2019

METODOLOGIA de fundamentare, aprobare, ajustare sau modificare a nivelului prețurilor/tarifelor aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat de interes local având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă -izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești

Metodologia de fundamentare, aprobare, ajustare sau modificare a nivelului prețurilor/tarifelor aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat de interes local având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești aflat în sfera de competență a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

CAP, I. Scop și Domeniu de aplicare

ART.l.

 • (1) Prezenta metodologie de fundamentare, aprobare, ajustare sau modificare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local, denumită în continuare „Metodologie Tarifară” este elaborată în conformitate cu prevederile art.39, alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

ART.2.

 • (1) Prevederile prezentei metodologii stabilesc modul de determinare a prețurilor și tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă -izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești, prestate de operator.

 • (2) Prețurile/tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorului, cât și obținerea celui mai scăzut cost al serviciilor.

 • (3) Aprobarea prețurilor/tarifelor pentru activitățile de amenajare și întreținere zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești se face de către Consiliul Local al Municipiului Pitești, cu respectarea cerințelor și criteriilor din prezenta metodologie.

ART.3.

Serviciile de administrare a domeniului public și privat de interes local cărora li se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cele având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești aflat în sfera de competență a Consiliului Local al Municipiului Pitești.a) Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;


b) Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;


CAP. II. Definiții și abrevieri


ART.5.


Termenii folosiți în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificații:

Stabilirea prețurilor/tarifelor

Operațiunea de analiză a nivelului prețurilor/tarifelor și a structurii acestora, conform prezentei Metodologii Tarifare, concretizată prin adoptarea unei hotărâri de aprobare a prețurilor/tarifelor de către CLMP.

Aprobarea prețurilor/tarifelor


Ajustarea prețurilor/tarifelor


Modificarea prețurilor/tarifelor


CLMP

Interval de timpActivitatea de analiză și verificare a elementelor de cheltuieli componente ale prețurilor/tarifelor, desfășurată de Consiliul Local al Municipiului Pitești prin structurile de specialitate, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, concretizată prin adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Pitești;

Operațiunea de analiză a nivelului prețurilor/tarifelor existente și a structurii acestora, potrivit prezentei Metodologii Tarifare, prin care se asigură reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influentelor generate de evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

Operațiunea de analiză a nivelului și a structurii prețurilor/tarifelor existente, potrivit prezentei Metodologii Tarifare, în situațiile în care intervin schimbări majore în structura costurilor care conduc la recalcularea prețurilor/tarifelor existente, concretizată prin adoptarea unei hotărâri de aprobare a modificării tarifelor de către CLMP;

Consiliul Local al Municipiului Pitești;

Perioada calendaristică cuprinsă între data ultimei aprobări a nivelului prețurilor/tarifelor și momentul solicitării ajustării/modificării prețurilor/tarifelor;

Persoana juridică care prestează servicii de administrare a domeniului public și privat de inters local având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești;


Parametru de ajustare

Indicator la modificarea căruia se pot ajusta/modifica prețurile/tarifele.

A

In sensul prezentei Metodologii Tarifare, parametri de ajustare/modificare pot fi: indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică, evoluția cursului de schimb leu/euro, modificarea structurii elementelor de cheltuieli sau un alt parametru stabilit potrivit prevederilor din contractul de delegare a gestiunii;

Servicii

Serviciile de administrare a domniului public și privat de interes local prevăzute la art. 3 din prezenta Metodologie Tarifară;

CAP, III. Dispoziții generale

ART.6.

Prețuri le/tarifele se fundamentează pe baza cheltuielilor de exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a cheltuielilor pentru protecția mediului, a cheltuielilor financiare asociate creditelor contractate, a cheltuielilor derivând din Contract, și include, după caz, o cotă de dezvoltare pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a serviciilor, precum și un profit rezonabil.

ART.7.

A

 • (1)  In vederea asigurării surselor de venit necesare dezvoltării infrastructurii publice aferente serviciilor, Consiliul Local al Municipiului Pitești poate aproba, după caz, aplicarea unei cote de dezvoltare de către operator. Cota de dezvoltare se determină pe baza unui studiu tehnico-economic din care să rezulte oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției, precum și gradul de creștere a calității serviciului. Studiul se întocmește la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Pitești prin grija operatorului, care poate elabora acest studiu cu personalul propriu, sau cu terți, în condițiile legii.

 • (2)  Cota de dezvoltare se include în preț/tarif numai după aprobarea acesteia prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești.

 • (3)   Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se. ^eonsiituify îfitr-un cont

distinct, iar fondul rezultat se utilizează de către operator, cu avkuI /Cons'îIîu(ui .Local al Municipiului Pitești, exclusiv pentru scopul în care a fost creat.         f L / j | \ _ \

\\ O //

ART.8.

 • (1) Prețurile și tarifele pentru activitățile specifice serviciului de admbiișțțarej ^domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorului, în conformitate cu prevederile elaborate și aprobate de Consiliul Local al Municipiului Pitești și cu respectarea Ordinului nr. 208/N din 29 decembrie 1971 privind aprobarea indicatorului de norme de deviz Sv-1973 pentru lucrări de construcții pentru spații verzi.

 • (2) Operatorul care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru activitățile specifice de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și

întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești transmite Consiliului Local al Municipiului Pitești următoarele:

 • a)      cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conține: tarifele în vigoare, în cazul ajustării ori modificării, tarifele solicitate și justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. Prețurile și tarifele propuse vor fi determinate fără TVA.

 • b)      fișa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli;

 • c)      memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor;

 • d)      alte date și informații necesare fundamentării tarifelor.

CAPITOLUL IV: Stabilirea prețurilor și tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești.

ARTA

 • (1) Prețurile și tarifele pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești se stabilesc pentru operatorul care încheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste activități cu Consiliul Local al Municipiului Pitești.

 • (2)     Prețurile și tarifele pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești sunt propuse de către operator, luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activității respective.

 • (3)     Fundamentarea cheltuielilor aferente fiecărei activități în parte se face pe baza consumurilor normate de combustibil, lubrifianți, materii prime și materiale, utilități, respectiv energie, apă și/sau gaze în scop tehnologic și a prețurilor acestora în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum și a celorlalte elemente de cheltuieli necesare prestării activității respective.

 • (4)     La stabilirea preturilor și tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești se au în vedere următoarele criterii:

 • a)       cheltuielile pentru combustibilul utilizat se stabilesc în funcție de tipul mașinilor și utilajelor folosite, de consumul de combustibil, de numărul de kilometri efectuați sau ore funcționare;

  cheltuielile cu amortizarea se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în


 • b)

vigoare;

cheltuielile cu redevența sunt stabilite în contractul de delegare a gestiunii


 • c) serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești;

 • d)      cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile și cu piesele de schimb se stabilesc în funcție de consumurile și de prețul de achiziție al acestora;

 • e)      cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;

 • f)  cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de cheltuielile cu perșohâîuî', < potrivit normelor de muncă prevăzute în Ordinului nr. 208/N din 29 decembrie 4974 Ărțvîriu aprobarea indicatorului de norme de deviz Sv-1973 pentru lucrări de construcții pentru spații verzia în raport cu legislația în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice; \

  /A/J


 • g)      cheltuielile cu reparațiile se vor lua în calcul la nivelul programat anual, potrivit planului de reparații;

 • h)      o cotă de profit stabilită semestrial pe baza Ratei SWAP pentru România dată publicității de Consiliul Concurenței.

ART.10.

Stabilirea prețurilor activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești se face potrivit formulei:

T=V/Q unde:

T - tariful stabilit;

V - venitul programat al activității respective, conform Ordinului nr. 208/N din 29 decembrie 1971 privind aprobarea indicatorului de norme de deviz Sv-1973 pentru lucrări de construcții pentru spații verzi, în raport cu legislația în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice (bucăți, mp, ari., etc), conform Ordinului nr. 208/N din 29 decembrie 1971 privind aprobarea indicatorului de norme de deviz Sv-1973 pentru lucrări de construcții pentru spații verzi, în raport cu legislația în vigoare și corelat cu principiul eficientei economice.

Structura cheltuielilor pentru stabilirea Prețului/Tarifului la activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind amenajarea și întreținerea zonelor vezi, și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă -izvoare, pâraie, râuri situate în intravilanul Municipiului Pitești este prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta metodologie

CAPITOLUL V: Ajustarea prețurilor și tarifelor pentru activitățile specifice, serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, r^urCsHnate; în intravilan în Municipiul Pitești                                              « f 1


11

ART.lt.

 • (1)     Prețurile și tarifele pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești se pot ajusta, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pitești, la solicitarea operatorului, în raport cu evoluția parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a prețurilor și tarifelor, pe elemente de cheltuieli.

 • (2)     Nivelul prețului sau tarifului rezultat nu poate depăși nivelul actual, ajustat cu indicele de creștere a parametrului de ajustare.

 • (3)     In cazul ajustării prețurilor și tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești, structura cheltuielilor și a veniturilor este prezentată în Anexa nr.2 la prezenta metodologie.

 • (4)     Ajustarea prețurilor și tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești se realizează avându-se în vedere următoarele criterii:

 • a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianți, cu energia electrică, cu materii prime și materiale consumabile și cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în preț sau tarif, se va lua în calcul modificarea preturilor de achiziție față de prețurile în vigoare, în limita preturilor de piață;

 • b)      cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • c)      cheltuielile cu redevența determinate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești;

 • d)      cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;

 • e)      cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare;

 • f)      o cotă de profit stabilită semestrial pe baza Ratei SWAP pentru România dată publicității de Consiliul Concurenței.

ART.12.

Ajustarea prețurilor și tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești se face potrivit formulei:

(Act+ Actx r%)


Act- creșterea cheltuielilor totale determinate de influențele reale primite în costuri; r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual.

în situația în care la activitatea specifică serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești se inc.lăde o cotă de dezvoltare pentru infrastructura sistemului public, formula de corespunzător.

ajustare se adaptează \\n mod I z! ' s:


i

\ •

pentnr. activitățile specifice


CAPITOLUL VI: Modificarea prețurilor și tarifelor serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești

ART.13.

(1) Prețurile și tarifele pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești pot fi modificate în următoarele situații:

 • a)      la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești și numai după intrarea în exploatare a acestora;

 • b)      pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;

 • c)      la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

 • (2)      în cazul modificării preturilor activităților specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești, structura cheltuielilor și a veniturilor este prezentată în Anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

 • (3)      Modificarea prețurilor și tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești se determină avându-se în vedere următoarele criterii:

 • a)      pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianți, cu energia electrică, cu materii prime și materiale consumabile și cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în preț sau tarif, se va lua în calcul modificarea preturilor de achiziție față de prețurile în vigoare, în limita prețurilor de piață;

 • b)      consumurile normate de combustibil, lubrifianți, energie electrică, materii prime și materiale vor fi luate în calcul, astfel încât să asigure respectarea prevederilor alin (1);

 • c)      cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • d)      cheltuielile cu redevența determinate conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești;

 • e)      cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;

 • f)      cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare;

 • g)      o cotă de profit stabilită semestrial pe baza Ratei SWAP pentru România dată publicității de Consiliul Concurenței.

ART.14.

Modificarea prețurilor și tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești se face potrivit formulei:

Ti = To +A(,

unde:

TI - tariful modificat; To - tariful actual;


At - creșterea de tarif;

(Aet + Act X r%)


Act - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

In situația în care la activitatea specifică serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești se include o cotă de dezvoltare pentru infrastructura sistemului public, formula de modificare se adaptează în mod corespunzător.

ART.15.

Veniturile determinate în baza consumurilor normate sunt stabilite în condiții normale de prestare a serviciilor. In situația în care prestarea serviciilor se face în condiții deosebite, respectiv execuția lucrărilor în pantă, în locuri înguste, condiții meteo deosebite, rezultă o creștere a normelor de consum care conduce la creșterea cheltuielilor de exploatare.

ART.16.

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr.l: FIȘA DE FUNDAMENTARE a cheltuielilor si veniturilor pentru stabilirea Prețului/Tarifului la activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind amenajarea și întreținerea zonelor vezi, și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă -izvoare, pâraie, râuri situate în intravilanul Municipiului Pitești

SPECIFICAȚIE

PROPUS

U/M

RON/UM

1. Cheltuieli materiale din care:

Lei/h

combustibil si lubrifianti

Lei/h

energie electrica tehnologica

Lei/h

piese de schimb, utilaje

Lei/h

materii prime si materiale consumabile

Lei/h

echipament de lucru si protecția muncii

Lei/h

reparații

Lei/h

amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

Lei/h

redeventa

Lei/h

cheltuieli cu protecția mediului

Lei/h

alte servicii executate de terti

Lei/h

alte cheltuieli materiale

Lei/h

2. Cheltuieli cu munca vie din care:

Lei/h

salarii

Lei/h

obligații la stat

Lei/h

alte cheltuieli cu munca vie ( + tichete de masa)

Lei/h

3. Taxe licențe

Lei/h

4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor

Lei/h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

Lei/h

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post închidere

Lei/h

Lei/h

7. Alte cheltuieli

Lei/h

r \           1

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

Lei/h

\\’l

B. Cheltuieli financiare

Lei/h

' -V ii

I. Cheltuieli totale (A+B)

Lei/h

- 1 /.

II. Profit (r%)

Lei/h

J'V

III. Cota de dezvoltare daca este cazul

Lei/h

. -A.-.a

IV. Venituri obținute din activitatea de amenajare si întreținere spatii verzi (I+II+III)

Lei/h

V. Cantitatea programata

VI. Tarif,exclusiv TVA (IV : V)

VII TVA

Lei/h

VIII.TARIF,inclusiv TVA

Lei/h

NOTĂ:Structura pe elemente de cheltuieli din fișa de fundamentare este orientativă și va fi adaptată corespunzător pentru fiecare activitate specifică serviciului, luându-se în calcul numai acele cheltuieli aferente activitatii respective.

Odată cu fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitatile specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind amenajarea și întreținerea zonelor vezi, si igienizarea si regularizarea cursutilor de apa -izvoare,pâraie, râuri situate in intravilanul Municipiului Pitești, operatorul va prezenta “Memoriul tehnico-economic justificativ”.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fisa de fundamentare a nivelurilor cuprinse în prețurile și tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie -salarii directe, indirecte, sporuri, etc, pe categorii de personal, în concordantă cu organigrama aprobată.

ANEXA Nr. 2: FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor la activitățile specifice de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești

SPECIFICAȚIE

Fundamentare anterioara

PROPUS

U/M

RON/UM

U/M

RON/UM

1. Cheltuieli materiale din care:

Lei/h

Lei/h

combustibil si lubrifianti

Lei/h

Lei/h

energie electrica tehnologica

Lei/h

Lei/h

piese de schimb, utilaje

Lei/h

Lei/h

materii prime si materiale consumabile

Lei/h

Lei/h

echipament de lucru si protecția muncii

Lei/h

Lei/h

reparații

Lei/h

Lei/h

amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

Lei/h

Lei/h

redeventa

Lei/h

Lei/h

cheltuieli cu protecția mediului

Lei/h

Lei/h

alte servicii executate de terti

Lei/h

Lei/h

alte cheltuieli materiale

Lei/h

Lei/h

2. Cheltuieli cu munca vie din care:

Lei/h

Lei/h

salarii

Lei/h

Lei/h

obligații la stat

Lei/h

Lei/h

alte cheltuieli cu munca vie ( + tichete de masa)

Lei/h

Lei/h

3. Taxe licențe

Lei/h

Lei/h

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

Lei/h

Lei/h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

Lei/h

Lei/h

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post inchidere

Lei/h

Lei/h

Lei/h

Lei/h

7. Alte cheltuieli

Lei/h

Leffi* /

li

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

Lei/h

Lei/h

h î

B. Cheltuieli financiare

Lei/h

Lei/h

\ < 'i ■ |

I. Cheltuieli totale (A+B)

Lei/h

Lel/b /

■ - ZZv .777

II. Profit

Lei/h

Lei/h

, 1 ' ■

III. Cota de dezvoltare

Lei/h

Lei/h

IV. Venituri obținute din activitatea de amenajare si întreținere spatii verzi (I+II+III)

Lei/h

Lei/h

V. Cantitatea programata

VI. Tarif,exclusiv TVA (IV : V)

VII TVA

Lei/h

Lei/h

VIII.TARIF,inclusiv TVA

Lei/h

Lei/h

NOTĂ: Structura pe elemente de cheltuieli din fișa de fundamentare este orientativă și va fi adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești, luându-se în calcul numai acele cheltuieli aferente activității respective.

Odată cu Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifelor la activitățile specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești, operatorul va prezenta 'Memoriu tehnico-economic” justificativ.

In cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în prețurile și tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.