Hotărârea nr. 92/2019

HCL transmiterea unor bunuri din patrimoniul ADP Pitesti


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, din patrimoniul serviciului public Administrația Domeniului Public Pitești în patrimoniul altor instituții publice, a unor bunuri aflate în stare de funcționare


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 12782/13.03.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;


  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

  • - Adresa nr. 1885/11.03.2019 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 12226/11.03.2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.l 12/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unitățiloi......ale, cumodificările și completările ulterioare;                                 Zo W A N /

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea a^mîhUtrației public^ locale


nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Art. 1.(1). Se aprobă transmiterea, fără plată, din patrimbniulj^f^iului public


Administrația Domeniului Public Pitești în patrimoniul Comunei Godeni a unor bunuri aparținând serviciului public Administrația Domeniului Public Pitești (ADP), aflate în stare de funcționare, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr.l.


(2) Se aprobă transmiterea, fără plată, din patrimoniul serviciului public


Administrația Domeniului Public Pitești în patrimoniul Comunei Cotmeana a unor bunuri aparținând serviciului public Administrația Domeniului Public Pitești (ADP), aflate în stare de funcționare, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr.2.


(3) Se aprobă transmiterea, fără plată, din patrimoniul serviciului public


Administrația Domeniului Public Pitești în patrimoniul Comunei Suseni a unor bunuri aparținând serviciului public Administrația Domeniului Public Pitești (ADP), aflate în stare de funcționare, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr.3.


(4) Se aprobă transmiterea, fără plată, din patrimoniul serviciului public


Administrația Domeniului Public Pitești în patrimoniul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpulung a unor bunuri aparținând serviciului public Administrația Domeniului Public Pitești (ADP) aflate în stare de funcționare, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr.4.


Anexele nr. 1 - nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Bunurile prevăzute la art.l alin.(l) se predau pe bază de proces-verbal de predare-preluare, încheiat între Administrația Domeniului Public Pitești și Comuna Godeni, în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

  • (2) Bunurile prevăzute la art. 1 alin.(2) se predau pe bază de proces-verbal de predare-preluare, încheiat între Administrația Domeniului Public Pitești și Comuna Cotmeana, în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

  • (3) Bunurile prevăzute la art.l alin.(3) se predau pe bază de proces-verbal de predare-preluare, încheiat între Administrația Domeniului Public Pitești și Comuna Suseni, în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

  • (4) Bunurile prevăzute la art. 1 alin.(4) se predau pe bază de proces-verbal de predare-preluare, încheiat între Administrația Domeniului Public Pitești și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpulung în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuternicește domnul Mircea Florentin Braniște, directorul serviciului public Administrația Domeniului Public Pitești, să semneze procesele-verbale de predare-preluare menționate la art.2.

Art.4. Administrația Domeniului Public Pitești va înregistra în evidențele contabile operațiunile privind ieșirea din gestiune a bunurilor menționate la art. 1.

Art.5. Administrația Domeniului Public Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții și Direcției Economice de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 92 din 21.03.2019

Datele de identificare ale bunurilor aparținând serviciului public Administrația Domeniului Public Pitești, aflate în stare de funcționare, care se transmit, fără plată, din patrimoniul Administrației Domeniului Public Pitești în patrimoniul Comunei Godeni

Nr. crt.

Denumire

Nr. inventar

U.M.

Cantitate

An fabricație

Amortizare

1

Lama frontala deszăpezire basculanta

2.1.24.274

buc.

1

2010

100%

Datele de identificare ale bunurilor aparținând serviciului public Administrația Domeniului Public Pitești, aflate în stare de funcționare, care se transmit, fără plată, din patrimoniul Administrației Domeniului Public Pitești în patrimoniul Comunei Cotmeana

Nr.

crt.

Denumire

Nr. inventar

U.M.

Cantitate

An fabricație

Amortizare

1

Lama frontala deszăpezire basculanta

2.1.24.275 la 2.1.24.277

buc.

3

2010

100%

2

Cilindru vibrocompactor Hamm 3 to

2.1.20.085

buc.

1

2009

100%

3

Raspanditor material antiderapant

2.1.24.256

buc.

1

2008

100%

4

Raspanditor material antiderapant

2.1.24.257

buc.

1

2008

100%

1

Utilaj imprastiat material antiderapant

2.1.24.280

buc.

1

2010

100%

Datele de identificare ale bunurilor aparținând serviciului public Administrația Domeniului Public Pitești, aflate în stare de funcționare, care se transmit, fără plată, din patrimoniul Administrației Domeniului Public Pitești în patrimoniul Comunei Suseni

Nr.

crt.

Denumire

Nr. inventar

U.M.

Cantitate

An fabricație

Amortizare

1

Tractor U650-AG 02 UHT

2.3.2.082

buc.

1

1995

100%

2

Autoutilitara KIA - AG 09 CSJ

2.3.2.046

buc.

1

2007

100%

3

Autobasculanta 8.5 to -AG 80 GVF

2.3.2.007

buc.

1

2001

100%

4

Lama frontala deszăpezire basculanta

2.1.24.273

buc.

1

2010

100%


..2019

Datele de identificare ale bunurilor aparținând serviciului public Administrația Domeniului Public Pitești, aflate în stare de funcționare, care se transmit, fără plată, din patrimoniul Administrației Domeniului Public Pitești în patrimoniul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Câmpulung

Nr.

crt.

Denumire

Nr. inventar

U.M.

Cantitate

An fabricație

Amortizare

1

Lama frontala deszăpezire basculanta

2.1.24.278

buc.

1

2010

100%

2

Utilaj imprastiat material antiderapant

2.1.24.281

buc.

1

2010

100%

3

încărcător frontal Kramer Allrad 880

2.3.6.003

buc.

1

2006

100%