Hotărârea nr. 9/2019

HCL privind aprobarea Documentatie de avizare Reabilitare Piata Primariei

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Piața Primăriei”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 2693/17.01.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr. 4767/2019, nr. 4768/2019, nr. 4770/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Piața Primăriei” cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 19.095.544,57 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 1 se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 9 din 31.01.2019