Hotărârea nr. 89/2019

HCL privind inchiriere pt. amenajare terase Trivale

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situată în zona de agrement Trivale, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 12805/13.03.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr.14031/2019;

-Adresa nr.3572/05.03.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr.l 1737/07.03.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

Având în vedere HCL nr. 124/26.04.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019, precum și HCL nr.l97/26.05.2016 privind completarea HCL n.r.332/31.08.2011 privind aprobarea unor tarife pentru serviciile de agrement prestate de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. "c" și alin. (5) lit. "a", ale art. 123 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, predau nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și c

i ale Legii

5In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea admicwstra^i nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,//

HOTĂRĂȘTE:


renului în


Art. 1.(1) Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închlf suprafață de 70 m.p. teren, situat în zona de agrement Trivale, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, în vederea amenajării unei terase pentru alimentație publică, autorizate în condițiile legii.

 • (2) Se aprobă documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației publice privind închirierea terenului prevăzut la art.l alin.(l), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Planul de situație al amplasamentului de la alin.(l) este prevăzut în documentația de licitație.

 • (4) Prețul de pornire al licitației este de 2 lei/m.p./ zi, fără T.V.A., iar pasul de 1 leu.

Art.2.(l) Licitația va avea loc la sediul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și va fi organizată de către o comisie constituită prin dispoziția primarului municipiului Pitești.

(2) Contestațiile formulate cu privire la modul de desfășurare a licitației se depun la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 24 de ore de la data licitației și se soluționează de către o comisie constituită prin dispoziția primarului municipiului Pitești, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia.

Art.3.(l) Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești să semneze contractele de închiriere, încheiate potrivit prezentei hotărâri.

(2) în contractul de închiriere vor fi prevăzute clauze cu privire la obținerea autorizației în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și la respectarea normelor legale privind igiena și sănatatea publică.

Art.4. (1) Stabilirea amplasamentelor șezlongurilor din incinta plajei descoperite din zona de agrement Trivale, precum și numărul maxim al acestora se face de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

(2) Tariful pentru amplasarea șezlongurilor este de 1,5 lei/mp/zi/loc/șezlong aprobat prin H.C.L. nr.332/31.08.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pitești,

Nr. 89 din 21.03.2019

ANEXA LA H.C.L. NrJ- / ^/- ^ J      2019

DOCUMENTAȚIE CAIET DE SARCINI

PRIVIND ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI PUBLICE PENTRU

ÎNCHIRIEREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATĂ ÎN ZONA DE AGREMENT TRIVALE, ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI TERASE PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

2019SECȚIUNEA I

INFORMAȚII GENERALE

1. OBIECTUL LICITAȚIEI :

 • •  închiriere teren în suprafață de 70 m.p. situat în zona de agrement Trivale , aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aflată în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru amenajarea unei terase de alimentație publică.

 • •  Se va licita suprafața de 70 m.p. teren situat în zona de agrement Trivale pentru amenajarea unei terase de alimentație publică.

Planul de situație al amplasamentului este prevăzut în anexa la prezenta documentație.

2. FORMA DE LICITAȚIE :

 • •  Licitație publică deschisă cu strigare.

3. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI :

 • •  Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în calitate de Administrator.

 • •  Sediul: Pitești, Calea București, bl. U 3, parter, tel. 0248/210380, fax 0248/210280.

 • •  CUI : 18812396

4. BAZA LEGALĂ:

 • •  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  HCL nr.124/26.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2019;

SECȚIUNEA II

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN

CAPITOLUL I

CERINȚE IMPUSE DE ORGANIZATOR

 • 1. Ofertanții pot fi persoane juridice române sau străine, precum și persoane fizice autorizate,întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, înregistrate ca atare, potrivit legii. Ofertanții vor prezenta anterior desfășurării licitației, următoarele documente, în caz contrar nefiind admiși:

 • a) Dovada achitării contavalorii caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație;

 • b) Dovada achitării contravalorii garanției de participare la licitație, prin scrisoare de garanție bancară de participare la licitație sau chitanța de depunere în numerar, la casieria Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești care reprezintă chiria minimă datorată pentru o perioadă de 2 luni, calculată astfel:

Garanția = suprafața terenului (mp) x prețul minim de pornire (lei/mp/lună) x 2 luni.

Scrisoarea de garanție bancară trebuie să fie valabilă cel puțin 35 zile de la data licitației, ori de 20 zile calendaristice, calculate de la data repetării licitației;

 • c) Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul din jurisdicția sediului ofertantului, din care să rezulte că firma nu se află în procedura falimentului sau reorganizării judiciare și că asociații nu au comis infracțiuni specifice activităților economice;

 • d) Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice sau juridice, emis de Direcția Generală Finanțelor Publice pentru îndeplinirea obligațiilor de plată;

 • e)  Certificat pentru îndeplinirea obligațiilor de plată, a taxelor și impozitelor locale, eliberat de primăria localității în care ofertantul își are sediul;

 • f) Certificat de atestare fiscală pentru îndeplinirea obligațiilor de plată a Impozitelor locale, eliberat de Primăria Municipiului Pitești;

 • g) Declarație pe propria răspundere cu toate conturile deschise la bănci

  comerciale;

  h) Certificate de bonitate emise de banca/băncile la care ofertantul are cont deschis și declarație pe propria răspundere că nu are alte conturi bancare deschise decât cele declarate;


  • i) Copii ale certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte și codul unic de înregistrare;

  j) Copie a ultimului bilanț contabil, înregistrat lșDfGif.4^. pentru societăți comerciale sau a ultimei declarații de venit global și a fișei de ifnpunf

  I 1

  . 1 I >


  î.l.


; pentruP.F.A., Î.F. și

2. Nu vor fi admiși la licitație ofertanții care :    V*           /? /

 • a) au datorii față de instituțiile emitente ale certificatelorrhăi^îî^^fiUnțăfe,

bănci și față de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului’ Pitești, indiferent dacă acestea reprezintă debite, dobânzi, sau penalități de întârziere pentru neplata în termen a obligațiilor:

 • b) nu prezintă întreaga documentație solicitată sau prezintă vreunul din documente cu termenul de valabilitate expirat;

 • c) nu fac dovada depunerii garanției de participare la licitație, a contravalorii achitării caietului de sarcini;

 • d) se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului.

CAPITOLUL II

TERMENELE LICITAȚIEI

 • 1. Documentele prevăzute la capitolul anterior se vor depune la sediul

SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, până cel târziu în data_____________________, ora__________.

 • 2. Licitația va avea loc la sediul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești, din Calea București, bl. U3, parter, în data de __________________,

ora

Pentru motive temeinic justificate se poate modifica, în condițiile legii, data licitației, însă nu mai devreme de cea inițială. Noua dată se va afișa la loc vizibil, la sediul organizatorului.

 • 3. în caz de modificare a datei licitației, în perioada de amânare, nu se pot depune alte dosare de participare de către ofertanți.

 • 4. Actele depuse, în cazul amânării licitației, nu trebuie să fie refăcute, chiar dacă perioada lor de valabilitate a expirat. Excepție face scrisoarea de garanție bancară de participare la licitație, al cărei termen de valabilitate trebuie să respecte condițiile stabilite la pct. 2 lit. b) din Capitolul I.

5.0fertanții asociați nu au dreptul de a depune alte documentații de licitație în

mod individual, pentru același spațiu licitat.

CAPITOLUL III

DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI • 1.    La data de______________,ora________, la sediul SERVICIULUI PUBLIC DE

EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, vor fi prezenți membrii Comisiei de licitație și ofertanții. Persoanele fizice vor prezenta o delegație din partea firmei pe care o reprezintă, dacă nu sunt asociați sau administratori.

 • 2.    Eventualele obiecțiuni legate de modul de organizare vor fi formulate înainte de deschiderea ședinței de licitație și vor fi soluționate pe loc.

 • 3.    Comisia de licitație va cerceta documentația depusă și va încheia un proces-verbal al ședinței de licitație, precizând ofertanții admiși și respinși, motivele care au stat la baza respingerii.

Contestațiile formulate cu privire la modul de desfășurare a licitației se depun la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 24 de ore de la data licitației și se soluționează de către o comisie constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești, în termen de 5 zile de la înregistrarea contestației.

 • 4.     La licitație pot participa doar ofertanții declarați admiși. Licitația va continua dacă sunt minim 2 ofertanți, declarați admiși, selectați în urma verificării documentației depuse. în caz contrar, se va proceda la repetarea ședinței de licitație în termen de 15 zile.

 • 5.     Dacă și la repetarea ședinței de licitație se prezintă un singur ofertant, se va proceda la negocierea directă cu acesta.

 • 6.    Modul de desfășurare a licitației se va menționa în procesul verbal al ședinței.

 • 7.     Procesul verbal al ședinței va fi semnat de către membrii Comisiei de licitație și de către participanții la licitație.

8.Ofertantul care oferă cel mai mare preț va fi declarat câștigător.

9.Comisia de licitație va preciza în încheierea procesului verbal ofertantul câștigător si suma in lei, cu care s-a adjudecat licitația precum si valoarea garanției de buna execuție.

10.Ofertantul declarat câștigător are obligația ca, în termen de 15 zile de la data la care a fost declarat câștigător, sa se prezinte la sediul SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, in vederea incheierii contractului de inchiriere. Termenul mai sus precizat este unul de decădere, nerespectarea lui ducând atat la pierderea dreptului de a incheia contractul, cat si a garanției de participare depuse.

CAPITOLUL IV

REPETAREA LICITAȚIEI

 • 1. Procedura licitației se va repeta in următoarele situații:

 • a. in termen de 15 zile de la data licitației, daca la primul termen nu au fost minimum 2 ofertanți;

 • b. in termen de 15 zile de la data limita impusa ofertantului in drept a incheia contractul de inchiriere cu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, daca acesta nu a inteles sa încheie contractul de inchiriere.

 • 2. Daca la repetarea licitației s-a prezentat un singur ofertant care indeplineste condițiile de eligibilitate, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va putea proceda la atribuirea amplasamentului prin negociere directa. Negocierea se va purta intre ofertant si comisia de licitație, prevăzuta la Cap. III.

 • 3. Procedura licitației publice sau negocierii directe (funcție de numărul ofertanților) se va repeta periodic, din 2 in 2 săptămâni, pana la adjudecarea acesteia, cu respectarea prevederilor pct. 5, Cap.III - Caiet.

 • 4. Participarea la negocierea directa obliga ofertantul la indeplinirea acelorași cerințe ce sunt impuse in cazul licitației publice.

 • 5. Prețul minim de pornire la negocierea directa este același ca la licitație.

 • 6. In procesul verbal de negociere, comisia va negocierii.


CAPITOLUL V

DISPOZIȚII SPECIALE                                       c&r

 • 1. Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 3 luni (iunie,, iulie, august), cu posibilitatea prelungirii, pentru perioade din același an 2019, prin act adițional. In situația in care procedura de licitație se incheie mai devreme de 1 mai 2019, la solicitarea câștigătorului licitației, contractul se va incheia începând cu data de 1 mai 2019.

 • 2. Ofertanții declarați câștigători vor prezenta, la încheierea contractului, o declarație dată pe propria răspundere, din care să rezulte că se obligă să părăsească spațiul în termen de 7 zile de la primirea notificării din partea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, in caz contrar locatorul procedând la desființarea acestora , în conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Pitești, nr.689/2017, privind desființarea pe cale administrativă a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu amplasate pe terenuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Pitești.

CAPITOLUL VI

ALTE DISPOZIȚII

1 Scrisoarea de garanție bancara se va returna participanților astfel:

 • a) celor care nu au întrunit condițiile de eligibilitate si celor care nu au fost declarați câștigători - in termen de 15 zile de la data depunerii cererii de restituire la sediul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

 • b) ofertanților declarați câștigători in termen de 7 zile de la data depunerii scrisorii de garanție de buna execuție .

2. Câștigătorul licitației este obligat sa încheie contractul de închiriere cu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în termen de 15 zile de la data la care a fost declarat câștigător și să depună garanția de bună execuție a contractului, in termen de 5 zile de la încheierea contractului.

Garanția de buna execuție = suprafața terenului (mp) x chiria stabilita prin licitație (lei/mp/luna) x 2 luni, inclusiv TVA.

 • 3. Plata chiriei se va face lunar, până în ultima zi a fiecărei luni pentru luna expirată.

 • 4. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nu se obliga a furniza si alte utilități in afara celor la care terenurile in cauza sunt deja racordate. Furnizarea utilităților către amplasamente se va face in baza contractului de inchiriere, urmând ca acest lucru să fie detaliat în contract.

CAPITOLUL VII

ALTE INFORMAȚII

 • ■ Prețul minim de pornire este de 2 lei/m.p./zi, fără T.V.A.

 • ■ Procesul licitației:

în timpul desfășurării licitațiilor, prețul de pornire va fi mărit în trepte egale cu 1 leu și multipli ai acestuia.

 • ■ în urma licitației, între Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și ofertantul câștigător se va încheia un contract de închiriere, pe o perioada de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii, sub condiția indeplinirii obligațiilor asumate prin contract.

 • ■ Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 de zile calendaristice de la data înregistrării ofertei.

-8 JJ