Hotărârea nr. 87/2019

HCL privind aprobarea unui schimb de terenuri

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui schimb de terenuri

Consiliul Local al Municipiului Pitești. întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 12788/13.03.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comsiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Pitești nr. 439/20.11.2017;

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Pitești nr. 15/31.01.2019 ;

 • - Hotărârea Consiliului Local al comunei Albota nr.66/23.10.2017 ;

 • - Hotărârea Consiliului Local al comunei Albota nr.34/31.05.2018 ;

 • - Hotărârea Consiliului Local al comunei Albota nr.61/09.08.2018 ;

 • - Hotărârea Consiliului Local al comunei Albota nr.27/28.02.2019.

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit.„c”, art.121 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art.1763-1765 din Codul Civil, precum și ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice, locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă schimbul de imobile-terenuri dintre municipiul Pitești și comuna Albota, după cum urmează :

 • a) Municipiul Pitești predă comunei Albota terenul în suprafață de 462192 mp, situat în extravilanul comunei Albota, cu categoriile de folosință, curți construcții, neproductiv, drum și ape curgătoare, având numărul cadastral 12326;

 • b) Comuna Albota predă municipiului Pitești terenul în suprafață de 470012 mp, situat în extravilanul comunei Albota, cu categoriile de folosință pășune și ape stătătoare, având nr. cadastral 1 1685, precum și terenul în suprafață de 74182 mp situat în extravilanul comunei Albota, cu categoria de folosință pășune, având nr. cadastral 12216.

 • (2) Datele de identificare ale terenurilor care fac obiectul schimbului sunt prevăzute la anexa nr.l, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se ia act de instituirea dreptului de superficie prevăzut la art.2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Albota nr.27/28.02.2019, asupra terenului afectat de construcția CI, suprafața și configurația acestuia urmând a fi stabilite printr-o documentație de cadastru ce va fi întocmită și aprobată ulterior.

Art.3. (1) Se împuternicește viceprimarul municipiului Pitești, Sorin Apostoliceanu desemnat prin HCL nr.62/19.03.2019 să exercite toate atribuțiile conferite de lege primarului, să semneze actul autentic de schimb.

 • (2) Cheltuielile pentru perfectarea actului de schimb se suportă de către comuna Albota.

 • (3) Terenurile predate către municipiul Pitești se înregistrează în evidențele contabile ca bun aparținând domeniului public al municipiului Pitești.

 • (4) H.C.L. nr. 194/1999 privind inventarul care aparțin domeniului public al municipiului Pitești, se modifică și se completează cu influențele care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.4. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Primăriei Comunei Albota, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bănică Iuliu-Radu

Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-CătălAi Călugăr

Pitești

Nr. 87 din 21.03.2019



Z X




z x


1 de amplasament si delimitare a imobilului Scara


LA /JcL           03_ 20/j



4-5=17,51m

27-26=1,17m

25-26=26,85m

24—25=12,26m 23-24=19,46m 22-23=19,29m 13-14=9,86m 11-12=1,87m



29,28m


 • 30- 31=9,59m 32-33=^0,43m

 • 31- 32=21,49m


Oficiul de Cadastru și Publicitate Impbiliara Ai.ieș



Date referitoare la teren

MANEA lOAMA Subinginer .vadul IA TffczȘo.o/-//

referitoare la teren

Nr parcela

Categorie de jfolosmta

Suprafața drâ măsurători

(rap)

Valoare de unpozitare (lei)

Meu ti uni

I

p

464614

Limita nqfuraia

2

Hb

5398

Total

470012

A. Date referitoare la construcții


Cod

Constr

Suprafața construit-ia sol (mp)

Valoare de impozitare

(lei)

Meu tiuni

Total

Inventar de Coordonate


144

105 .68

111

786

478

>26

901

386

329

120

552


362888.851489362.617 362879.756489329.742 362862.377 489251.487 362848.789 489230.411 362818.358 489188.516 '362795.570 489095.074 362770.490 489046.917 362713.272488916.955 362680.332 488935.394 362675.164 488959.875 362661.178439008.739 362648.968 489048.720


362577.023 489077.454

362547.985

362484.731

362478.922

362445.687

362394.612

362364.749

362261.502

362231.657

362193.810

362173.730

362163.975


489198.149

489403.681

489499.065

489575.447

489649.910

489734.540

489787.616

489851.430

489915.267

489966.304

490016.964


362155.730490082.480

362181.102490133,716

362224.309490179-702 362248.02849Q227 212 362292.776490254.307 362343.406490270.106

362401.361490309.327 362429.88949Q324.452 362475.094490304.372 362513.599

362541.858

362577.542


362616.957

362648.345

362680.094

362702.774

362740.939

362739.093

362757.877

362764.428

362788.929


490268.533

490260.058

490257.304

490254.550

490253.397

490267.897

490270.893

490273.350


362829.946

362865.112

362887.136

 • 362909.160

362930.968

362956.411

 • 362976.160

362992.358



r-

r*

r~

r-

ki>

'•47

u?

ID

xr

xr

M1

xr

7

71

71

<71

Ol

71

Ti

7

Ti

7

7

71

co

co

oo

00

CO

CO

00

CO

co

CO

OO

00

xr

xr

xr

XJ<

xr

xr

xr

XT

xr

xr

xr

o

o

O

o

O

O

o

O

o

O

o

t—4

o

00

00

<71

CO

cn

kO

<—1

<—1

7

xr

OJ

m

N?

cn

O-

CO

o

CN

<71

r-

O

co

m

A

r*-

co

uo

OJ

tH

CN

kP

!—J

m

uo

CN

00

co

co

co

o

O

O

O

rM

CN

CM

Ol

7

<51

<71

<71

cn

<7>

<71

71

7

Ol

71

71

CM

CM

CN

CM

04

CN

CN

04

CN

CM

CM

CM

co

kO

kO

co

kO

kO

kO

kP

kl)

kO

kP

kD

m

co

CO

00

CO

CO

m

00

PO

cn

m

cn

o

o

o

o

o

O

o

O

O

o

r-

CN

CN

uo

r-l

kO

xr

co

co

co

O

CN

i-N

Cn

71

r~

O

k£>

T-{

kD

m

xr

CN

7,

O

xr

O~

co

rH

o

un

CO

XT>

uo

xr

O

O

o

cn

xf

«—1

<71

o

<51

r-

U0

xr

CN

CN

CN

7

7>

cn

CO

co

r-

i>

o-

r-

r-~

r-

<71

7>

cn

cn

<7

(71

Ol

71

71

01

7

7

co

CD

co

00

OO

00

00

co

CO

co

CO

C0

xr

xr

xr

Nf

xr

Xf1

XF

xr

xr

XT

xT

xr

o

O

o

o

o

o

O

o

o

O

a

o

co

<71

o

0-

<71

XT

xr

co

o-

xr

utO

co

CN

00

XT

04

XT

Lf)

kD

co

<o

XT

T—1

CN

O

rH

co

CX>

cn

cn

xr

t--

kp

O

xr*

ț—1

71

CO

r-

co

cn

cn

<71

r-

CN

i—i

i—1

oi

cn

71

<71

Ol

Ol

<71

Ol

Ol

7

7

Ol

CM

CN

CM

CN

CN

CN

CN

CM

CN

CN

<N

CN

vp

k0

kO

co

cp

kO

k0

kO

k0

<0

kp

kO

m

CO

00

co

co

CO

CO

ro

CO

cn

cn

co

O

O

o

o

o

O

o

o

o

o

o

o

r-

O

xf

OJ

kO

xT

71

kO

cn

co

xr

co

00

in

71

cn

7

LiO

C0

r-1

cn

CN

kp

co

>

txi

T—

04

OO

xy

ț—i

CN

CO

<n

co

uo

uO

co

o

kO

lD

XT

CN

CN

tn

xr

T—1

N

CN

04

OJ

«-N

T—1

r—l

T—1

rM

o

o

o

o

O

O

o

O

O

O

O

O

o

o

o

71

t>

71

<51

Ol

cn

<7

cn

7

7

7.

71

kr

xr

N*

xr

xr

xr

XT

xr

xr

xr

xT

xT


^ECirtE luq

CERTIFICAT DE AUTORIZARE


tSeria RO-AG-F, Nr C

George-Tiberius \S, ■ câpățîmă V/v


<Tv                   -IV

\^ȚEG0W^ 4 ■ ’


/iMM lA H-CL NU. C<) Ac 'A

_____________Carte Funciară Nr. 12216 Comuna/Oraș/Municip^

Anexa Nr. 1 La Partea I

de



Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

12216

74.182

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

pășune

NU

74.182

79

748

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment 1- (m)

1

486.911,93 366.023,11

2

48$.164,26a

366.037.078

747.792

T

486.174,815

366.027,613

4

486.171,996

366.002,712

25.06

5

^486.147.564

365.979,69

6

486.099.111

365.963.35

51.134

7

486.105,748

365.928,947

486.133.4691   37 897

365.903.1061


Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment (~ (m)

----7

486.164.268

366.037.078

3

486.174,815

366.027.613

14,172

4

486.17L956'

366.002.712

5

486.147.564

365.979,69

33.57

6

486.099,111

365.963.35

7

486.105.748

365.928.947

35.037

8

486.133.469

365.903.106

9

486.171,056

365.880.084

44.077