Hotărârea nr. 86/2019

HCL privind aprobare Deviz Imbunatatirea transportului public urban de calatori

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții

A

„îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 13329/15.03.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit. d) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.10 alin.(4) din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”, cu o valoare totală estimată de 3.410.318,12 Iei inclusiv TVA, conform anexei nr.l, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții A

„îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești” conform anexei nr.2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.1 și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 86 din 21.03.2019

,fa/cW / c/9MC./. Afc. M/M-OS./p/'j

Proiectant,

S.C. Tehno Consulting Solutions S.R.L.

Nr.       CUI: RO 16667478

J: 23/2192/2011

DEVIZ GENERAL-ACTUALIZAT

al obiectivului de investiții

Imbunatatirea transportului public urban de calatori in municipiul Pitești

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 1 (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

6

7

8

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1. Obținerea terenului

-

1.2. Amenajarea terenului

1.3, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului !a starea inițială

-

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

Total capitol 1

-

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Total capitol 2

96.600,00

18.354,00

114.954,00

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1. Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2. Documenta|ii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3. Expertizare tehnică

5.000,00

950,00

5.950,00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (Audit energetic și Luminotehnic)

-

-

-

3.5. Proiectare

243.500,00

46.265,00

289.765,00

3.5.1. Temă de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3. Studiu de fezabiiitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

108.000,00

20.520,00

128.520,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1.500,00

285,00

l .785,00

3.5,5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.5.6. Proiect tehnic șt detalii de execuție

119.000,00

22.610,00

141.610,00

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7. Consultanță

130.000,00

24.700,00

154.700,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

1 10.000,00

20.900,00

130.900,00

3.7.2. Auditul financiar

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.8. Asistență tehnică

100.000,00

19.000,00

119.000,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

60.000,00

11.400,00

71.400,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului ia fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

40.000,00

7.600,00

47.600,00

Total capitol 3

484.500,00

92.055,00

576.555,00

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1. Construcții și instalații

2.035.050,10

386.659,52

2.421.709,62

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

-

-

-

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4, Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5. Dotări

-

-

-

4.6. Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

2.035.050,10

386.659,52

2.421.709,62

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

5.1.Organizare de șantier

11.500,00

2.185,00

13.685,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.500,00

285,00

1.785,00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

28.558,15

-

28.558,15

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

10.708,25

-

10.708,25

5.2,3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.141,65

-

2.141,65

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

10.708,25

-

10.708,25

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

5.000,00

-

5.000,00

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

213.165,00

40.501,35

253.666,35

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate

1.000,00

190,00

1.190,00

Total capitol 5

254.223,15

42.876,35

297.099,50

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI I ESTE

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2. Probe tehnologice și teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

2.870.373,25

539.944,87

3.410.318,12

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2.141.650,10

406.913,52

2.548.563,62

Curs Valutar - I euro= 4.5744 lei

întocmit,

CUDRIȚESCU Victor-Ciprian inginer proiectant


Data,

18 Februarie 2019

Beneficiar/lnvestitor,

Municipiul Pitești


fltâW c/t frCt /-Jr. 36 J-M0$

SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

TEHNO

Consulting Solutions


Sediu; Str Răscoalei, Nr 37H, Orașul Pantellmon, Județul Ilfov. Remania Punct de lucru : Bulevardul Nicole Caramfil nr.69, et3, sect 1. București Te). 0727844820

Fax =0374090840

CUT: 16667478 J: 23/2192/201 1

olYice@tcscompany.ro www.tcscompany.ro

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului-actuaJizati

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, în conformitate cu devizul general sunt următorii:

Valoarea totală a investiției (INV)

Valori cu TVA

Valori tară TVA

Lei

Lei

Valoarea totală

3,410,318-12

2,870,373.25

din care C+M

2,548,563,62

2,141,650.10

Principalii indicatori de performanță (minimali) ai investiției, sunt următorii:

Valoare de referința


Indicator

Număr stații lente

40 buc

Număr stații rapide

4 buc

Suprafață amenajată

7000 mp

Durata estimata de execuție a lucrărilor este de 14 luni.

Proiectant,