Hotărârea nr. 84/2019

HCL privind conferirea Diplomei de fideliatate


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

- Raportul nr. 12898/14.03.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale n.r.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Adelina-Hortensia și Dragomir Anghel, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Marin Argeșanu, domiciliată în municipiul Pitești,                                   pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Costică Ciont, domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elisabeta și Constantin Dinescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                  pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Marin Lungu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ilinca și Ion Măciucă, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Tiberiu Popa, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Dănuța și Anolică Popescu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Vergiliu Suditu, domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ecaterina și Constantin Vasilescu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.ll. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art. 3 alin. (1) din H.C.L. nr. 6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.12. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Bănică Iuliu-Radu


Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătăjin Călugăru


Pitești,

Nr. 84 din 21.03.2019