Hotărârea nr. 83/2019

HCL privind insusirea inventarului unor bunuri

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru însușirea inventarului unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 12992 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

  • - H.C.L.nr.9/31.01.2006 privind organizarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

  • - Anexa nr.2 si Anexa nr.5 din Protocolul de predare -primire nr.9240/31.07.2006, incheiat între Administrația Domeniului Public Pitești și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare, ale art.41 alin.(5) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitarii imobiliare, republicată, cu modificările si completările ulterioare și ale art.36 alin.(2) 1 it.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se însușește inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ale căror date de identificare sunt cele înscrise în anexele nr.l - 9 la prezenta hotărâre.

Art.II. Se modifica inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr.l94/02.09.1999, cu modificările și completările ulterioare, cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.III. înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară asupra imobilelor care fac obiectul prezentei hotărâri, se face prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.IV. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Economică si Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 83 din 21.03.2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bănică luliu-Radu

/fvT

Contrasemnează:

ii - •                                   '

1 Z ( /                ;     1 -     ■;

SECRJ

E.TAR,

Andrei-CătăU

In Călugăru


RELEVEU ATELIER ÎNTREȚINERE SCĂRI RULANTE

Scara 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Mun. Pitești, Str. Sf. Vineri, Bl: D26

32.71

Nr. 76, parter,"Atelier in

tretinere scări rulante", Jud. Argeș ■

Cartea Funciara colectiva nr,

UAT

Mun. Pitești Jud Argeș

Cod unitate individuala(U)

CF individualaRecapitulatie

Nr. cam.

Denumire camera

Suprafața [mp]

1

Atelier

13.03

2

Atelier

14.83

3

Toaleta

1.66

4

WC

1.76

5

WC

1.44

Suprafața utila = 32.71

Suprafața totala = 32.71Re'ceptionat


RELEVEU ATELIER MECANIC

Scara 1:100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Mun. Pitești

51.31

Str. Sf. Vineri,Bl:

D26,Nr. 76,parter,"Atelier mecanic",Jud. Argeș

Cartea Funciara colectiva nr

UAT

Pitești, Jud Argeș

Cod unitate Indivlduala(U)

CF individuala

Recaprțulatie      X

ZZ

Nr.

Denumire

Suprafața

Executant / ■                  X,

cam.

camera

[mp]

/? ,                           'ț

Recepționat

1

Magazie

38.75

Ing. Negoita IrticOlae

2

Atelier mecanic

12.56

Va fj;' fi,        . /

Suprafața utila =

51.31

/J

Suprafața totala =

51.31

Data : 05.03.201$


RELEVEU SEDIU PARTID

Scara 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Mun. Pitești

147.55

Str. Sf. Vineri, Nr.

76, Bl: D26, parter,"Sediu partid", Jud. Argeș

Cartea Funciara colectiva nr

UAT

Pitești, Jud Argeș

Cod unitate Indlviduala(U)

CF Individuala

Parter

8.

■O


‘i>
5 '^ZZZZZZZZZZZZZZZZZZSZZZSZZZZZZZZ^.__________________ / <


LT1 <0 n'


3>


3,25Nr. cam.

Denumire camera

Parter

Suprafața [mp]

1

Bucătărie

9.10

2

WC

1.12

3

WC

1.12

4

Baie

6.34

5

Hol

4.84

6

Birou

14.77

7

Sala mese

64-55

Subtotal parter='101.8^

Etaj

8

Birou

21.33

9

Magazie

12.51

10

Terasa

11.86

Subtotal etaj= 45.7f)

Suprafața utila =

147.55

Suprafața totala =

147.55

Data : 03.03.2019

Recepționat
Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului        Mun. Pitești, Str. Sf. Vineri, Nr. 76

112.09

Bl: D26, parter,"Sediu secția intretinere patrimoniu", Jud. Argeș

Cartea Funciara colectiva nr,

UAT

Pitești, Jud Argeș

Cod unitate indlvlduala(U)

CF individuala

Recapitulate

Nr. cam.

Denumire camera

Suprafat [mp]

1

Hol

11.49

2

Vestiar

5.92

3

Hol

10.55

4

Birou

12.67

5

Maqazle

45.08

6

Atelier Instalatori si electricieni

21.08

7

WC

2.14

8

WC

3.16

Suprafața utila = 112.09

Suprafața totala ~ 112.09

Data


Executant

CERTIFICAT VS ' nF « A'noru? ,,<t   ’

M* • • r r moi •

H*_nlae : i N.f . IȚA /

...r


Recepționat


Irig. Nego
: 05.03.2019


RELEVEU SPAȚIU COMERCIAL

Scara 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Mun. Pitești

23.03mp

Str. Sf. Vineri, Nr.76, Bl:D26, parter,"Spațiu comercial", Jud. Argeș

Cartea Funciara colectiva nr,

UAT

Mun. Pitești Jud Argeș

Cod unitate individuala(U)

CF individuala


Recapitulare

Nr. cam.

Denumire camera

Suprafața [mp]

1

Spațiu com.

18.07

2

Hol

1.58

3

Toaleta

2.03

4

WC

1.35

Suprafața utila =

23.03

Suprafața totala =

23.03

RELEVEU Sediu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Mun. Pitești Etaj 1

Scara 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Mun. Pitești, Cart Calea București

454.88

Calea București, Nr. 30, Bl; U3, Etaj 1, Jud. Argeș "Sediu Servidui Public de.Exploatare a Patrimoniului Mun. Pitești"

prtea Fundare colectiva nr

UAT

. Mun. Pitești Jud Argeș

Cod unitate indivMuala(U)

CF IndividualaRecapitulativ

RELEVEU Sediu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Mun. Pitești PARTER

Scara 1:100

Nr. cadastral al terendul

Suprafața

Adresa Imobilului

Mun, Pitești,Cart. Calea București,Calea București,Nr.30,BI:U3

60.77

Parter,'Sediu Servldul Public de Exploatare a Patrimoniului Mun. Pitești",Jud. Argeș

Cartea Funciara colectiva nr

UAT

Mun. Pitești Jud Argeș

Cod unitate indMdualafU)

CF Individuala

HOL & faa&fRELEVEU Sediu Serviciul Pubilc de Exploatare a Patrimoniului Mun. Pitești PARTER

Scara 1:100

Nr cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Mun. Pitești, Cart. Calea București, Calea București, FM

209.56

Parter,'Sediu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Mun. Pitești",Jud. Argeș

Cartea Funciara colectiva nr

UAT

Mun. Pitești Jud Argeș

Cod unitate indMduatafU)

CF Individuala


RELEVEU Sediu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Hun. Pitești

Etaj 1

Scara 1; 100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Mun. Pitești, Cart. Calea București, Calea București, FN

265.92

Etaj 1/Sediu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Mun. Pitești0 Jud. Argeș

Cartea Fundare colectiva nr

UAT

Mun. Pitești Jud Argeș

Cod unitate indMduala(U)

CF individuala


ZfZ- M c”? ^/.O3