Hotărârea nr. 82/2019

HCL privind prelungirea dr. de administrare teren B-dul eroilor nr. 30

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei dreptului de administrare a unui imobil - construcție și teren aferent situat în Pitești, B-dul Eroilor nr.30(fost nr. 4-6), de către Poliția Locală a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr. 13261/15.03.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

  • -  Avizul conform nr.l 1416/13.12.2018 al ministrului educației naționale, înaintat cu adresa nr.l898/13.12.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.60586/19.12.2018;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.l72/17.04.2014 privind administrarea unui imobil - construcție și teren aferent situat în Pitești, B-dul Eroilor nr.30 (fost nr.4-6), de către Poliția Locală a Municipiului Pitești, ale H.C.L. nr.l27/26.04.2018 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ, a unui imobil, construcție și teren, precum și ale H.C.L. nr.47/21.02.2019 prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extindere, supraetajare și consolidare imobil B-dul Eroilor nr.30”;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 20 de ani, a dreptului de administrare a imobilului - construcție și teren aferent, situat în Pitești, B-dul Eroilor nr.30(fost nr.4-6), de către Poliția Locală a Municipiului Pitești, conform avizului nr.l 1416/2018 al ministrului educației naționale.

(2) Imobilul, construcție și teren, are destinația de sediu al Poliției Locale a Municipiului Pitești și se află în administrarea acesteia, potrivit H.C.L. nr.l72/2014.

Art.2. Poliția Locală a Municipiului Pitești și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcției Economice și Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 82 din 21.03.2019