Hotărârea nr. 81/2019

HCL privind acordarea CO suplimentar PMP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea, pentru anul 2019, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13256/15.03.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

  • - Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr.44/07.06.2018 emis de Direcția de Sănătate Publică Argeș - Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Muncă;

în temeiul prevederilor art.18 - art.21 ale Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, beneficiază, în anul 2019, de un concediu de odihnă suplimentar cu durata de 4 zile lucrătoare, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.

Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care personalul își desfășoară activitatea în posturile în care există condiții vătămătoare.

Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, Biroul Management Resurse va întreprinde măsurile necesare pentru efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform dispozițiilor H.G.R. nr.355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acestuia de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr.81 din 21.03.2019