Hotărârea nr. 80/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.59-2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 59/21.02.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13222/14.03.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

  • - Adresa nr.1933/14.03.2019 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.13054/14.03.2019;

  • - Dispozițiile art.36 alin.(3) lit. “b” și art.61 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexele nr.l și nr.2 la H.C.L. nr.59/21.02.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, se modifică și se completează în sensul că un post ocupat de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului Bază de Date și Dispecerat se mută definitiv în cadrul Biroului Mandate, Evidență a Persoanelor, Soluționare Sesizări.

Art.II. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa 1 la H.C.L. nr.59/21.02.2019 referitoare la aprobarea organigramei Poliției Locale a Municipiului Pitești, în sensul că sintagma „Compartimentul Intervenție la Evenimente’’ se înlocuiește cu sintagma „Biroul Intervenție la Evenimente”.

Art.III. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 80 din 21.03.2019