Hotărârea nr. 8/2019

HCL privind modificare si completare HCL nr.332-2018


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 332/27.09.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 3961/25.01.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr.4766/2019, nr. 4767/2019, nr. 4768/2019, nr. 4770/2019;

Potrivit prevederilor art. 63-65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 122 și ale art. 128 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 332/27.09.2018 referitoare la aprobarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 1.  1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale, se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional superior;

  • 2.  1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară, se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional principal;

  • 3.  1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice, se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

  • 4.  1 funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii, se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional asistent.

Art.II Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 8 din 31.01.2019