Hotărârea nr. 79/2019

HCL privind aprobarea DALI Modernizare bloc locuinte Coremi


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare bloc locuințe sociale Coremi” din cadrul proiectului „Integrat! Nu Asistat! Dezvoltarea Socială și Economică a Persoanelor Defavorizate din Sud - Vestul Municipiului Pitești”, cod MySmis 114973

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13906/14.03.2019, ai Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr.14030/2019, nr. 14031/2019;

Văzând prevederile art.36 alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin.(4) din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare bloc locuințe sociale Coremi”, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 2.284.515,28lei, inclusiv T.V.A., conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei și din sume alocate de la bugetul local, investiția fiind multianuală.

Art.2. Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pitești,

Nr. 79 din 21.03.2019Beneficiar:     Municipiul Pitești

Executant:


Advanced

Structural Design


Proiectant:    S.C. Advanced Structural Design S.R.L.

Obiectivul:     „Modernizare bloc locuințe sociale Coremi" Bld. Petrochimiștilor Nr.

48, Cartier Prundu, Municipiul Pitești, Județul Argeș

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2                                       0.00


In lei/euro la cursul 4.7473lei/euro din data de 06/03/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.1.1

Studii de teren

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expertizare tehnica

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5

Proiectare

169,000.00

32,110.00

201,110.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

84,000.00

15,960.00

99,960.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorij^fiflpf M

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.5.5

Verificarea tehnica de crrfîtate’a-proiecțullii tehnic si a detaliilor de exefuti^       \Z-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.6

Proiect tehnic si detaliile^e^țitie'

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.6

Organizarea procedurilor tye.ăchiiifce

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

Investiție - DEVIZ GENERAL

Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

In lei/euro Ia cursul 4.7473 |ei/euro din data de 06/03/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

3.7.1

Scrierea cererii de finanțare

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.3

Auditul financiar

0.00

0.00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

37,000.00

7,030.00

44,030.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

12,000.00

2,280.00

14,280.00

TOTAL CAPITOL 3

232,000.00

44,080.00

276,080.00

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,633,166.10

310,301.56

1,943,467.66

4.1.1

Ob.Ol Modernizare bloc locuințe sociale

1,633,166.10

310,301.56

1,943,467.66

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,633,166.10

310,301.56

1,943,467.66

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17,965.00

0.00

17,965.00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

8,166.00

0.00

8,166.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,633.00

0.00

1,633.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8,166.00

0.00

8,166.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avizeitfffldr^eC'X, autorizația de construire/d'esiiLrftare ’ .

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si nepreyazute 1/5%, . '

24,498.00

4,654.62

29,152.62

5.4

Cheltuieli pentru informarp s i^bbci ta te , f

5,000.00

950.00

5,950.00

TOTAL CAPITOL 5            Vi     J

7      57,463.00

___Li___________________________________

7,504.62

64,967.62

In lei/euro la cursul 4.7473 lei/euro din data de 06/03/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL „Modernizare bloc locuințe sociale Coreml" Bld. Petrochimiștilor Nr. 48, Cartier Prundu, Municipiul Pitești, Județul Argeș

1,922,629.10

361,886.18

2,284,515.28

TOTAL Constructii+Montaj

1,643,166.10

312,201.56

1,955,367.66

investiție - DEVIZ GENERAL


Formular generat cu programu


I i^Deuize


(www.eDevize.ro)


Pagina 2 din 3