Hotărârea nr. 78/2019

HCL privind modificarea HCL n.14-2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 14/31.01.2019 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ a unui imobil - construcție și teren aferent

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.12886/14.03.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor normative, precum și ale H.C.L. nr. 14/31.01.2019 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ a unui imobil -construcție si teren aferent;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. (1) Art.l alin. (1) din H.C.L. nr. 14/31.01.2019 se modifică în sensul că sintagma „imobilul - Cămin C3(P+3E), cu o suprafață de 714 mp” se înlocuiește cu sintagma „imobilul - Cămin C3(P+3E), cu o suprafață de 713 mp”;

(2) Anexa la H.C.L. nr. 14/31.01.2019 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 14/31.01.2019, sunt și rămân valabile.

Art.III. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, precum și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 78 din 21.03.2019

KnskA M HCL-HR. f<?

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului:

4121

Municipiul Pitești, strada Razboieni nr.35

Colegiul Tehnic ,, Dimitrie Dima" LOTUL 1

Cartea Funciara nr.

Unitatea administrativ teritoriala (UAT)

Localitatea           Pitești       intravilan


m

00 CD CD

cn

m -b 00 CD CD

cn

N371344


N371177


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

4121

împrejmuit cu gard intre pct: 9-11-18-1

Total

4121

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C3

CSC

713

construcție P+3, suprafața constr desf.=2853 mp

Total

713

Suprafața totala masurata = 4121 mp

Executant

Balcan Constantin

Confirm executarea măsurătorilor la teren corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătură si stampila

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data .......

Stampila BCPI

Data: 31.01.2018