Hotărârea nr. 77/2019

HCL privind organizarea manifestarilor prilejuite de Zilele Municipiului


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind organizarea manifestărilor prilejuite de „Zilele Municipiului Pitești” - Ediția a 27-a

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 12971/14.03.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr.14030/2019, nr.14031/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin.(6) lit. a) pct.4 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2019, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități municipalitate;

organizate deice locale nr.


în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea admini 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Se aprobă organizarea „Zilelor Municipiului Pitești” - Ediția a 27-a, în luna mai 2019, prilejuite de împlinirea a 631 ani de la prima atestare documentară a „Piteștilor” și a sărbătoririi Sfinților împărați Constantin și Elena, Patronii Spirituali ai Municipiului Pitești.

(2) Organizatorii „Zilelor Municipiului Pitești” - Ediția a 27-a sunt Consiliul Local al Municipiului Pitești, Primăria Municipiului Pitești, Centrul Cultural Pitești, Filarmonica Pitești și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. (1) Se aprobă devizul estimativ de cheltuieli pentru organizarea „Zilelor Municipiului Pitești” - Ediția a 27-a, în sumă de 410.000 lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în care se include și finanțarea cheltuielilor pentru premierea concursului „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din municipiul Pitești”, ediția a IX-a.

(2) Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea „Zilelor Municipiului Pitești” - Ediția a 27-a, se face din bugetul aprobat cu această destinație al Centrului Cultural Pitești, de la bugetul local, din sume provenite, în principal, din sponsorizări, cuprinse la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”.

Art.3. (1) Primarul Municipiului Pitești poate aproba comercializarea de produse și servicii, în zona centrală a municipiului Pitești.

(2) Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea de activități comerciale/servicii cu ocazia „Zilelor Municipiului Pitești” - Ediția a 27-a este de 25 lei/mp/zi, conform H.C.L. nr. 124/26.04.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019.

(3) Lista agenților economici se întocmește, până la data de 15.05.2019, prin grija Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care încasează, în conformitate cu prezenta hotărâre, taxa prevăzută pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea de activități comerciale/servicii și care asigură paza și siguranța amenajărilor și a structurilor de comerț amplasate pe domeniul public.

Art.4. Programul acțiunilor cultural - artistice, sportive și altele asemenea, care vor avea loc cu acest prilej, va fi aprobat de către Primarul Municipiului Pitești.

Art.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică, Centrul Cultural Pitești, Filarmonica Pitești și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și direcțiilor și compartimentelor independente din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Bănică Iuliu-RaduPitești,

Nr. 77 din 21.03.2019

DEVIZ ESTIMATIV CHELTUIELI

pentru organizarea „Zilelor Municipiului Pitești” - Ediția a 27-a

  • I. Cheltuieli ocazionate de prezența delegațiilor oficiale prezente la manifestări

> Cheltuieli de masă și cheltuieli de cazare - 50.000 lei

  • II.    Cheltuieli ocazionate de organizarea manifestărilor social, artistice, culturale și sportive - 325.000 lei

  • III.   Alte cheltuieli neprevăzute - 12.000 lei

  • IV.    Cheltuieli ocazionate de premierea câștigătorilor concursului „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din municipiul Pitești”- ediția a IX-a, după cum urmează:

Premiu pe municipiu - 1 premiu x 3.000 lei

Premii pe cartiere -  10 premii x 2.000 lei

Total: 23.000 lei

TOTAL GENERAL : 410.000 LEI