Hotărârea nr. 75/2019

HCL aprobare propuneri de criterii de acces la locuinta -ANL

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerilor de criterii de acces la locuință și criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.l 1539/06.03.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și dispozițiile art. 14 alin. (7) și alin. (8) lit. d) din H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

fîci publice. Iacale

â/


în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administr;

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, [/

HOTĂRĂȘTE:


Art.l (1) Se aprobă propunerile de criterii de acces la locuință, pentru soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe, potrivit Anexei nr. 11, lit.A la Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Anexei nr.l.

(2) Pentru accesul la locuințele care fac obiectul prezentei hotărâri, solicitanții au obligația îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute în Anexa nr.l, atât la data depunerii cererilor, cât și la data repartizării locuințelor.

Art.2 (1) Se aprobă propunerile de criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe, potrivit Anexei nr. 11, lit. B la Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Anexei nr.2.

(2) Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, prevăzute în Anexa nr.2, se aplică strict solicitanților care au îndeplinit, cumulativ, criteriile de acces prevăzute în Anexa nr. 1.

Art.3 (1) Se aprobă lista actelor justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor, potrivit Anexei nr. 3.

(2) Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Forma finală a criteriilor va fi adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Pitești după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice.

ț                                  >

Art.5 Direcția Servicii Publice și Achiziții va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Bănică Iuliu-RaduPitești,

Nr. 75 din 21.03.2019

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.fd/</$3.2019

CRITERII DE ACCES LA LOCUINȚĂ

pentru soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârsta de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

 • 2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Pitești, sau a unității in care își desfășoară activitatea în municipiul Pitești.

NOTA: Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

 • 3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în raza administrativ-teritoriala a municipiului Pitești.

 • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTÂ:

 • - Lista de priorități se stabilește ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

 • - Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite în Municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe

1. Situația locativă actuală:

 • 1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat............10 puncte

 • 1.2. Tolerat în spațiu.................................................7 puncte


 • 1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar

 • a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv.....5 puncte

 • b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv .... 7 puncte

  • c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv...........................9 puncte

  • d) mai mică de 8 mp............................................... 10 puncte


NOTĂ: în cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. In cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală:

 • 2.1. Starea civilă:

 • a) căsătorit..........................................10 puncte

 • b) necăsătorit...................................... 8 puncte

 • 2.2. Nr. de persoane în întreținere:

 • a) Copii

-1 copil.............................................2 puncte

 • - 2 copii...........................................3 puncte

 • - 3 copii...........................................4 puncte

 • - 4 copii...........................................5 puncte

 • - > 4 copii.......................................5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

 • b) alte persoane, indiferent de numărul acestora.......2 puncte

3. Starea de sănătate actuală:

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită,

potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus.....2 puncte


 • 4. Vechimea cererii solicitantului

  • 4.1. până la 1 an.................................1 punct

  • 4.2. între 1 și 2 ani.............................3 puncte

  • 4.3. între 2 și 3 ani.............................6 puncte

  • 4.4. între 3 și 4 ani.............................9 puncte

  • 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani.......4 puncte

5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională:

 • 5.1. fără studii și fără pregătire profesională...........5 puncte

 • 5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă ..............8 puncte

 • 5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă..............10

puncte

 • 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii

  superioare de scurtă durată................13 puncte

  5.5. cu studii superioare.............15 puncte

  NOTĂ:


Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

6. Situații locative sau sociale deosebite:

 • 6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani......15 puncte

 • 6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii......................10 puncte

 • 6.3. tineri evacuați din case naționalizate...............5 puncte

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie:

 • 7.1. mai mic decât salariul minim pe economie......15 puncte

 • 7.2. între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe economie...........10 puncte

NOTE:

 • - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate in Anexa nr.J.

 • - In cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. In cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).


ACTE JUSTIFICATIVE

NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI ȘI ANALIZĂRII CERERILOR ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR PENTRU TINERI

Cererile de repartizare a locuințelor pentru tineri se depun la Compartimentul Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Pitești și vor fi însoțite în mod obligatoriu de următoarele acte justificative:

 • 1.  Acte de identitate (B.I./C.I.) ale solicitantului, familiei acestuia, precum și ale tuturor persoanelor aflate în întreținere, care locuiesc împreună cu acesta (copii);

 • 2. Declarație notarială pe propria răspundere (original) din care să rezulte:

 • •  că solicitantul ori alt membru al familiei acestuia nu deține și nu a deținut o locuință în proprietate și/sau nu este beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Pitești sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Pitești;

 • •  că solicitantul nu realizează/beneficiază de alte venituri în afară de cele declarate;

 • •  numărul de persoane aflate în întreținerea solicitantului;

 • •  numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul, în situația în care acesta nu locuiește într-un bloc de locuințe;

 • •  că solicitantul are calitatea de chiriaș/tolerat în spațiu.

3 a) Actul de proprietate (copie) privind locuința de domiciliu sau de reședință, din care să rezulte suprafața locuibilă sau, după caz,

b) Contractul de închiriere a locuinței de domiciliu sau de reședință (copie), din care să rezulte suprafața locuibilă.

 • 4. Adeverință eliberată de Asociația de proprietari/locatari din care să rezulte numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul și pentru care se calculează și se încasează contravaloarea cheltuielilor de întreținere (original);

 • 5. Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);

 • 6.  Certificate de naștere ale titularului cererii, copiilor aflați în întreținere, altor persoane aflate în întreținere (copii);

 • 7. Acte medicale, legal valabile, privind boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei acestuia ori aflat în întreținere, cu precizarea dacă necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră de locuit în plus, dacă este cazul (originale);

 • 8. Adeverință de la locul de muncă (original) pentru titularul cererii și membrii familiei, după caz, din care sa reiasa venitul realizat si locul desfășurării activității;

 • 9. Acte legal valabile care să ateste studiile solicitantului (copii);

 • 10. Acte din care să rezulte situația locativă sau socială deosebită a solicitantului: evacuarea din casă naționalizată; proveniența din casă de ocrotire socială (copii);

 • 11. Acte din care să rezulte că solicitantul a adoptat copii sau documente din care să rezulte că s-au întreprins măsuri în vederea adoptării.

Notă:Cererea trebuie să fie motivată și să cuprindă toate informațiile referitoare la situația locativă actuală a solicitantului.