Hotărârea nr. 73/2019

HCL aprobare Deviz General - Integrarea sistemului de e-ticketing


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Integrarea sistemului de e-ticketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 12326/12.03.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții “Integrarea sistemului de e-ticketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia”, cu o valoare totală estimată de 26.915.806,39 lei inclusiv TVA, conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Integrarea sistemului de e-ticketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia”, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.1 și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

președinte de ședință,

4ă nicâ I u Ii ti-Rad u

Pitești,

Nr. 73 din 21.03.2019Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălin.Căltrgăru

io, M .tf t. nr   j2 /■ OJ.


IMPACT

Consulting


S.C. Impad Consulting S R L, C.U.I.: RO 9912159, R.C.: J4W8624/1997 Str.PJobes^i nr. 17, bl V16, apt 78, seci. 3, Bugurasti Romanța, 032155

Tel: +4 021 348 57 49, Fax: +4 031 816 73- 62, Mob: +4 0745 179 B22

Email: Qffîce@impadconsuffing.ro, Web: wwAimpactconsuffing.ro

Proiectant,

S.C.! IMPACT CONSULTING

_____________DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT____________________________ al obiectivului de investiții

INTEGRAREA SISTEMULUI DE E-TIKETING PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC DE CALATORI SI IMPLEMENTAREA DE PANOURI INFORMATIVE IN TIMP REAL IN AUTOBUZE PENTRU A OFERI INFORMAȚII DE CĂLĂTORIE IN TIMPUL ACESTEIA

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Ici

lei

1

2

3

1

5

CA Che

ATOLUL 1

Ituieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenaiări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițială

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

Țota

capitol!

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Alimentare cu apă

2.2.

Canalizare

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

2.4.

Agent termic

2.5.

Energie electrică

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

2.7.

Drumuri de acces

2.8.

Căi ferate industriale

2.9.

Alte utilități

Toța

capitol! ■      ■                                     ■■

■ ■ < .

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

-

-

3,1.1. Studii de teren

-

-

3.1.2. Răport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

-

3.3.

Expertizare tehnică

-

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

- -

3.5.

Proiectare

-

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

130.000,00

.... 24.700,00

154.700,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

13.723,00

2.607,37

16.330,37

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

-

■ ■

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

-

-

-■

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

■ -

3.7.

Consultanță

-

-

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de injustiții A

205.848,00

.  39.111,12

244.959,12

3.7.2. Auditul financiar                             //

13.723,00

.   ...2.607,37

. 16.330,37

3.8.

Asistența tehnică                                //        A.

-

-

-

3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

45.744,00

8.691,36

54.435,36

\Os4''/X< /

\j</, '«< ||>\O zZ

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2. Dirigenție de șantier

36.595,00

6.953,05

43.549,05

Țbtâ

capitol 3

445.633,00

84.670,27

530.304,27

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază-

4.1.

Construcții si instalații

-

-

-

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.086.420,00

206.419,80

1.292.839,80

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

18.503.425,00

3.515.650,75

22.019:07.5,75

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

dotări

13.723,00

2.607,37

16.33,0,37

4.0.

Active necorporale

1.697.102,00

322.449,38

2.019,5.51,38

Total Capitol 4 ' ■ ■                ■ •                      .. .. I i ..,                      ț.'

21.300.670,00 .

4,047.127,30: ,

25.347.797,30

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2,2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.433,00

51433,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4. Cota aferentă casei sociale a constructorilor - CSC

5.433,00

■ 5.433,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

1.086,00

-

1.086,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

191.210,00

36.329,90

227.539,90

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

..... - .

Iota

capitol 5

203.162,00 ....

36.329,90.

239.491,90

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

36.216,00

6.881,04 .

43.097,04

6.2.

Probe tehnologice și teste

634.552,00

120.564,88

755.116,00

t otal capitol 6

670.768.00

127.445.92

798.213,92

iota! General          h

' 22.620:233,00J

4.295.575,39

26.9157806,39

din care C+M (1:2 + 1.3.+ 1.4+2 + 4:1 + 4.2 +5.1;1)

1.086.420,00

------206.419,80---

----£292.839,80

Data:

08.03.2016

Beneficiar/ Investitor, MUNICIPIUL PITEȘTI■ZlMPACT

Consulting

Awcy O- 2 -lev bA .Q.X ?!<•■ /3/?/ oj 2vi£|


Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general sunt:

Indicatori

Valoare fără TVA (lei)

Valoare cu TVA (lei)

Valoarea totală a investiției

22.620.233,00

26.915.806,39

din care :

Construcții montaj

1.086.420,00

1.292.839,80

Indicatorii specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția sunt:

INDICATOR SPECIFIC

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Sistem integrat ITS.

0

1

Subsistem de taxare automată (e-Ticketing).

0

1

Subsistem de monitorizare flotă.

0

1

Subsistem de informare a călătorilor, atât în vehicule cât și în stații.

0

1

Subsistem de monitorizare video atât în vehicule, cât și în stații.

0

r    1    n

Subsistem de numărare a călătorilor în vehicule.

0

1

Autobuze echipate cu sistem ITS integrat.

0

156

Automate de încărcare cârduri contactless.

0

47

Panouri de informare a călătorilor în stații

0

50

Stații monitorizate video.

0

100

Infrastructură ITÎn puncte de vânzare și personalizare cârduri.

0

19

Dispecerat sistem integrat ITS transport public.

0

1

Durata de realizare a inv£.sțitîeLeste de 16 luni (4 luni etapa de pregătire a investiției și 12 luni etapa de implementare-^ investiției).

Ovidiu Romoșan, Șef d^rgjepțT^

IlF-

I I fvl         T *

\ CONSULTING )