Hotărârea nr. 72/2019

HCL aprobare Deviz General Statii asteptare calatori transport urban


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Stații așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 12325/12.03.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții “Stații așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești”, cu o valoare totală estimată de 18.166.649,62 lei inclusiv TVA, conform anexei n.r.1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Stații așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești”, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.1 și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 72 din 21.03.2019

-A AAexa. 4


ANEXA 7


Proiectant, Kreate-Studio de Arhitectura Dumitrescu&CO SRL


DEVIZUL GENERAL Actualizat al obiectivului de investiții

"Statii așteptare calatori transport urban in zona Municipiului Pitești"

1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții


Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cuTVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

1,485,000.00

282,150.00

1,767,150.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

Total capitol 1

1,485,000.00

282,150.00

1,767,150.00

II.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,437,500.00

463,125.00

2,900,625.00

Total capitol 2

2,437,500.00

463,125.00

2,900,625.00

III.

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

-

3.1

Studii

-

-

3.1.1. Studii de teren

23,000.00

4,370.00

27,370.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

_

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

18,500.00

3,515.00

22,015.00

3.3

Expertizare tehnică

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

-

-

3.5.1. Temă de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

98,500.00

18,715.00

117,215.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

9,900.00

1,881.00

11,781.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

25,500.00

4,845.00

30,345.00

3.5.6. P.T. + D.E.

266,581.74

50,650.53

317,232.27

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

44,430.29

8,441.76

52,872.05

3.7

Consultanta

-

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

88,860.58

16,883.51

105,744.09

3.7.2. Auditul financiar

8,697.00

1,652.43

10,349.43

3.8

Asistenta tehnica

-

-

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

-

-

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

88,860.58

16,883.51

105,744.09

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

9,900.00

1,881.00

11,781.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

115,518.76

21,948.56

137,467.32

Total capitol 3

798,248.95

151,667.30

949,916.25

IV.

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

6,751,700.09

1,282,823.02

8,034,523.11

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

4.5

Dotări

2,134,358.00

405,528.02

2,539,886.02

4.6

Active necdrporale

-

Total capitol 4

8,886,058.09

1,688,351.04

10,574.409.13

V.

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

88,860.58

16,883.51

105,744.09

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

20,000.00

3,800.00

23,800.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

8,886.06

8,886.06

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

44,430.29

44,430.29

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -

CSC

44,430.29

44,430.29

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

88,860.58

88,860.58

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,327,611.71

252,246.22

1,579,857.93

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

45,000.00

8,550.00

53,550.00

Total capitol 5

1,668,079.51

281,479.74

1,949,559.25

VI.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

21,000.09^

24,990.003,990.00

6.2

Probe tehnologice și teste

-

Total capitol 6

21,000.00

3,990.00

24,990.00

TOTAL GENERAL

15,295,886.55

2,870,763.07

18,166,649.62

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

10,763,060.67

2,044,981.53

12,808,042.20

2) în prețuri la data de 08.03.2019,1 euro = 4.7410 RON

Data:

08.03.2019

Beneficiar/lnvestitor,

Municipiul Pitești


întocmit,

Kreate-Studio de Arhitectura Dumitescu&CO SRL


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului

„Statii astptare calatori transport urban in zona municipiului Pitești" Actualizat

1)

RON (CU TVA)

Valoarea totala a investiției

Din care construcții montaj

18 166 649.62

12 808 042.20

2)

Durata de realizare a investiției - 18 luni

3)

Eșalonarea Investiției

RON (CU TVA)

AN 1           INVESTIȚIE

4 943 101.62

C+M

3 485 068.28

AN II          INVESTIȚIE

13 223 547.80

C+M

9 322 973.92

4)

Capacitati

UM

CANTITATE

1. Statii categoria A

buc.

23

2. Statii categoria B

buc.

4

3, Statii categoria C

buc.

16

4. Statii categoria D

buc.

28

5. Statii categoria E

buc.

28

Proiectant,

Kreate-Studio de Arhitectura Dumitrescu&CO SRL