Hotărârea nr. 71/2019

HCL aprobare Deviz General Actualizat Realizare de piste pt. biciclisti


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico—economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Realizarea de piste pentru bicicliști inclusiv pentru

recreere, de-a lungul Râului Argeș"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 12327/12.03.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. ”b” și alin.(4) lit. ”d” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții "Realizarea de piste pentru bicicliști inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș”, cu o valoare totală estimată de 8.008.374,37 lei inclusiv TVA, conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Realizarea de piste pentru bicicliști inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș”, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.1 și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătățin Călugăru

Pitești,


Nr. 71 din 21.03.2019

Proiectant,

S.C. SIGMA MOBILITY ENGINEER1NG S.R.I. CIF: RO 33092442. J3/S63/20I4
(cc m.c.l • y / .2 /"2-°^s


DEVIZ GENERAL.                                          I

al obiectivului de investiții

REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLIȘTI INCLUSIV PENTRU RECREERE, DE-A LUNGUL RÂULUI ARGEȘ


Nr. crL

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor <lc cheltuieli

Valoare (fă râ TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

2

3

4

5

CAPITOLUL i

Cheltuieli pentru phținereH ți amenajarea terenului

l.l

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

6,510.00

1.2.36.90

7,746.90

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

Iota! capitul 1

6,510.00

l,23«.9O

7,746.90

capitolul:

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

ZI.

Alimentare cu apă

-

O 1

Canalizare

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

2.4

A uent temi ic

2 5.

Energie electrică

7,500.00

i ,425.00

8.925.00

2.6.

Telecomunicații (telefonic, radio-tv, ele 1

-

2.7.

Drumui i de acces

-

2.8.

Căi fer ite industriale

-

2 0.

Alte ulthlâlt

-

-

Tulal capitol 2

7,500.00

1,425.00

8,925.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și auMcnță tehnică

3.1

Studii

55.550.00

10,554.50

66.104.50

3.1.1. Studii de teren

15,550,00

2.954 50

18,504.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alic studii specifice

40,000.00

7,600.00

4 7.600. DO

3.2

Documenta [ii -si jpnn și cheltmeh pentru obținerea de avize, acorduri și auhirizutii

2.500.00

<i75 cm

2.975.1)0

3,3

Expcilizare tehnică

4,500.00

855.00

5,355.00

3.4

Ccriificuren performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

-

3.5

Proitctafc

149,950.00

28,490.50

178,440.50

3,5.1, t ema de proiectare

3 5 2 Studiu de preiczubihiatc

3.5.3. Studiu de fezabilitate doc unicul ut ic de aviziue a lucrărilor de intervenții și deviz genend

60,000.00

11.400.00

71,400.00

3.5 4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor’ acordurilor' autoriza pilor

14,950.00

2.840,50

17.790 50

3 5.5, Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5.000.00

950.00

5,950.00

3.5 6. Proiect tehnic și detalii de execuție

70,000.00

13,300.00

83,300 00

3.6

Organizarea procedurilor dc achiziție

-

-

3.7

Con suit an [A

150,000.00

28.500.00

178,500.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul dc investiții

135..000.00

25.650 00

160,650,00

3.7.2. Audilul financiar

IS.OOU.OO

2,850.00

17,850.00

3.8

Asistcnja tehnică

20.400.00

3,876.00

24,276.00

3.8 1. Asistența tehnică din piulca piuieclantului

6.000.00

1,140.00

7,140 nv

3.8.1.1. Pe perioada dc execuție a lucrărilor

4.500.00

855.00

5,355.00

.3 8,12 Pentru participarea piviechuitului fa fazele incliKc in programul de control al lucrărilor dc execuție, axiziit de către liispector.iiul de Stat în Construcții

1.500.00

285.00

1,785.00

3.8 2. Diri^enție de șantier

14,400.00

2,736 00

17,136.00

(Total capitol 3

J82..900.00

72.751,00

455,651.00CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5,200,945.65

988.179.67

6,189,125.33

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

172,875.00

32,846.25

205,721.25

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și func|ionalc care necesită montaj

532,145,00

101,107.55

633,252.55

4 4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

-

-

4,6

Active necorpnrAle

-

-

Total capitol 4

5,905.965.65

1.122.133.47

7,028,099.12

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

79,000.00

15,010.00

94,010.00

5.1,1. Lucrări dc construcjii și instalații aferente organizării dv șantier

75,000.00

14,250.011

89,250.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.000.00

760.00

4.760.00

5 2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

62,091.14

62.091.14

5,2,1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii lhian|atoivc

5 2.2. Cuta aferentă ISC pentru controlul calitA|ii lucrărilor de consinicjii

27,314.15

27,314.15

5 2.3. Cuta ale ren 13 ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și penmj autorizarea lucrărilor de construcții

5.462 83

5.462.83

5.2.4. Cola aferentă casei sociale a constructorilor - CSC

27,314.15

27,314.15

5 2.5. Taxe pentru acorduri, avize coiifomie și aitioriza|îa de construite’ desființare

2.000.00

2.000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

295,673.28

56,177.92

351,851.21

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Total capitol 5

4J6.7M.42

71,187.92

507,952.34

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

62

Probe tehnologice și teste

Total capitol 6

-

-

-

Total GENERAL

6,739,640.07

1,268.734.30

8,008,374.37

<lin care C+M (1.2+ 1.3+ 1.4+2+ 4.1 +4,2 +5.1.1)

5,462,830,65

1,037,937.82

6,500,768.48

în prețuri la data de 07.12.2018; I euro=4,5744, conform curs IjVFOEURO dhi luna iulie 201 7

Data:

07,12.2018


întocmit

Manager du proiect

Ing. J LIE Sorin

Beneficiar/ Investitor,

MUNICIPIUL PITEȘTI


P. Q.L- wr X/


Documentație tehnico ■ economică la faza de Studiu de fezabilitate (S.F.) pentru proiectul "Realizarea tic prar pentru lin i< livti imltish pentru recreere. de-u lungul Râului Argeș

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Realizarea de piste pentru bicicliști inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș"

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, în conformitate cu devizul general, sunt următorii:

Indicatori

Valori [lei]

Valoarea totală a obiectului de investiții (lei cu TVA)

8.008.374,37

Din care C+M (lei cu TVA)

6.500.768,48

Valoarea totală a obiectului de investiții (lei fără TVA)

6.739.640,07

Din care C+M (lei fără TVA)

5.462.830,65     |

Principalii indicatori de performanță (minimali) ai investiției sunt următorii:

Indicatori:

 • ■  Strada Basarabia - Lungime piste: 1369,00 m

 • ■  Strada Petrochimiștilor - Lungime piste: 1221,00 m

 • - Lungime trotuare: 1221,00 m

 • - Lățime trotuare: 2,00 m

 • ■  Străzile Lânăriei-Târgul din Vale - Lungime piste: 2024,00 m (mai puțin zona de traversare a caii ferate, cca. 100 m înainte și după calea ferată).

 • ■  Promenada Argeșului: Lungime piste: 1944,00 m

Lungime alei pietonale: 1221,00 m

 • ■  Parapet pietonal: 1800 m.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 24 luni.

Din care durata de execuție a lucrărilor este de 12 Juni.

Manager de proiect,

Ing. ILIE Sorin

SIGMA MOB1LITY ENGINEERING