Hotărârea nr. 70/2019

HCL aprobare Deviz General Realizare Parc Lunca Argesului 3

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Realizare Parc Lunca Argeșului 3”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 12468/12.03.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr.14028/2019, nr. 14029/2019, nr.14030/2019, nr.14031/2019;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”d” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții „Realizare Parc Lunca Argeșului 3”, cu o valoare totală estimată de 21.922.277,47 lei inclusiv T.V.A., conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Realizare Parc Lunca Argeșului 3”, conform anexei nr.2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2. și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2.Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 70 din 21.03.2019Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătă^in Călugăru

fl acw fjr.fo^L 0}     .

ELABORAT,

11.03.2019


SC. TRS ARHDESIGN S.R.L.

PROIECTANT GENERAL : S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții conform hg 907 din 2016

REALIZARE PARC LUNCA ARGEȘULUI 3, MUNICIPIUL PITEȘTI

Nr, crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

fei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

b.iiO

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

529,824 39

100,666.73

630,491.62

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

22,625.53

4,298.85

26,924.38

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

25,600.00

4,750.00

29,750.00

Total capitol 1

577,450.42

109,715.58

687,166.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2

Canalizare menajera

0.00

0.00

0.00

2.3

Alimentare cu energie electrica

174,274.32

33,112.12

207,386.44

Total capitol 2

174,274.32

33,112.12

207,386.44

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

105,860.36

20,113.47

125,973.83

3.1.1. Studii de teren

20,860.36

3,963.47

24,823.83

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.03

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice ( documentație scoatere din circuitul silvic )

85,000.00

16,150.00

101,150.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

33,926.40

6,446.02

40,372.42

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

184,455.52

35,046.55

219,502.07

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

80,947.20

15,379.97

96,327.17

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizații lor

1,587.20

301.57

1,888.77

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6,689 12

1,270.93

7,960.05

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

95,232.00

18,094.08

113,326.08

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

148,569.60

28,228.22

176,797.82

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

108,569.60

20,628.22

129,197.82

3.7.2. Auditul financiar

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.8

Asistență tehnică

113,819.69

21,625.74

135,445.43

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

9,920.00

1,884.80

11,804.80

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

4,500.00

855.00

5,355.00

3.8.1.2, pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5,420.00

1,029.80

6,449.80

3.8.2. Dirigenție de șantier

103,899.69

19,740.94

123,640.63

Total capitol 3

586,631.57

111,460.00

698,091.56

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

14,842,812.46

2,820,134.37

17,662,946.83

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționali 7' ’ .

1/5,627.91

33,369.30

208,997.21

4.3

li

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necăsit^ niontai , , . .

133,400.00

25,346.00

158,746.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0 00

0.00

0.00

4.5

Dotări

1,421,150.35

270,018.66

1,691,169.51

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

16,572,991.22

3,148,868.33

19,721,859.55

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

228,265.72

43,370.49

271,636.21

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

205,435.15

39,033.44

244,472.59

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

22,826.57

4,337.05

27,163.62

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

199,695.04

0.00

199,695.04

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

79,878.oi

0.00

79,878.01

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

15,975.60

0.00

15,975.60

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

79,878.02

0.00

79,878.02

S.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

i.963.41

0.00

23,963.41

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

107,468.68

20,419.05

127,887.73

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

7,189.02

1,365.91

8,554.93

Total capitol 5

542,618.46

65,155.45

607,773.91

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0 00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

18,453,965.99

3,468,311.48

21,922,277.47

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

15,975,604.26

3,035,364.81

19,010,969.07

Elaborat,

Beneficiar

Municipiul Pitești


S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

Proiectant General - S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. întocmit Arh. Cojocaru AndreiTR Studio | Arhitectura | Design | Consulting & P.M. | TRS_PXL Visual |

Str. Știrbei Vodă nr. 4, Bloc 2, scara 3, ap. 83, Sector 1, București

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI INVESTIȚIEI

REALIZARE PARC LUNCA ARGEȘULUI 3

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt după cum urmeaza:

Indicatori economici:

VALOARE TOTALA

FARA TVA

TVA INCLUS

TOTAL GENERAL

18,453,965.99

21,922,277.47

DIN CARE C+M

15,975,604.26

19,010,969.07

Investiția are ca temă amenajarea unui parc in scop recreațional, care să asigure tuturor cetățenilor condiții pentru mișcare în aer liber, în condiții de siguranță și amenajarea unor zone care să fie adevarate oaze de liniște, verdeață, care să ofere o priveliște relaxantă tuturor categoriilor de vârstă. Parcul contribuie la păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor. Se urmărește stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă.

  • •  Funcțiune propusa                                            Parc

  • •  Suprafața teren                                             237 467 mp

  • •  Suprafața amenajata prin proiect                               221 206 mp

  • •  Suprfata parcari si drum de acces                               16 261 mp

  • •  Suprafața construita (alei, piste biciclete, piatete, locuri de joaca, platforme foisoare, platforme toalete, platforme pentru jocurile de sah, zone de fitness, turn de observație, pavilioane, banei)

12 021.10 mp

  • •  Suprafața spațiu verde amenajat (vegetație existenta, plantații copaci, arbuști, flori, gazon)

209 184.90 mp

Indicatori urbanistici raportați la suprafața de teren (237 467 mp):

POT propus

5.06 %întocmit:

S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

Proiectant general :

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L

TR Studio | Arhitectura |