Hotărârea nr. 7/2019

HCL privind aprobarea Reteaua scolara 2019-2020


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular,

din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.3202/22.01.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr. 4767/2019, nr. 4768/2019, nr. 4770/2019;

- Avizul conform comunicat de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș, cu adresa nr.282/62/21.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.3071/21.01.2019;

Văzând prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu

modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat


și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2019-2020, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Servicii Publice și Achiziții va aduce la îndeplinire dispozițiile


prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:

SECRETAR, ndrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 7 din 31.01.2019


JUDEȚUL ARGEȘ

ANEXA

LAH.C.L.NR.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

PITEȘTI

REȚEAUA ȘCOLARĂ

a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2019 - 2020

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Denumirea unității de învățământ -structură

Nivel de învățământ

Ante -preșcolar

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Liceal

Postliceal

1

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide” Str. 9 Mai, nr. 50

DA

DA

DA

2

Școala Gimnazială

„Ion Minulescu”

Str. Exercițiu, nr. 206

DA

DA

DA

3

Școala Gimnazială

„Ion Pillat”

Str. Intrarea Rahovei, nr. 6

DA

DA

4

Școala Gimnazială „Traian”

Str. Traian, nr. 35

DA

DA

5

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Str. Râurilor, nr. 5

DA

DA

6

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Str. Nicolae Bălcescu, nr. 141

-

DA

DA

DA

-

-

Școala Nr.l

Str. Negru Vodă, nr.29

-

DA

DA

DA

-

-

Grădinița cu program normal Valea Rea Str.Balotești

DA

7

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Str. Horia, Cloșca și

Crișan, nr. 7

DA

DA

DA

8

Școala Gimnazială

„Marin Preda”

Str. Nicolae Grigorescu, nr. 37

DA

DA

DA

9

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Str. Tineretului, nr. 4

DA

DA

DA

10

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

Str. Bradului, nr. 11

DA

DA

C) • * i z «

DA

ă

11

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Str. Zimbrului, nr. 3

■ /

Fg

-

12

Școala Gimnazială „Alexandru Davila” Str. Făgăraș, nr. 10

-

DA

DA

13

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

Str. Paltinului, nr. 2

-

DA

DA

DA

-

Grădinița cu program

normal nr.3

Str, Constantin

Rădulescu Motru

BI.P10A/D/1

DA

14

Școala Gimnazială

„I.L. Caragiale”

Str. Intrarea Petrache

Poenaru, nr.4

DA

DA

DA

15

Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” Str. Vasile Pârvan, nr.3

DA

DA

16

Școala Gimnazială

„Mircea Eliade”

B-dul Petrochimiștilor, nr. 31

DA

DA

DA

17

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

Str. Gh. lonescu Gion, nr.5

DA

DA

18

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Str. Călugăreni, nr. 3

-

DA

DA

DA

-

-

Școala Nr.2

B-dul Republicii,

nr.226

DA

DA

DA

19

Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Str. Armând Călinescu, nr. 14

DA

DA

20

Colegiul Național „Zinca Golescu” Str. Egalității, nr. 34

DA

DA

21

Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Str. Vasile Pârvan, nr. 1

-

DA

-

-

DA

-

22

Liceul Teoretic

„Ion Barbu”

Str. Transilvaniei, nr. 6

DA

23

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Str. Teiuleanu, nr.l

DA

DA

  • 24

  • 25

Liceul Teoretic

„Ion Cantacuzino”

Str.Carol Davila, nr. 1

DA

DA

Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Str.Nicolae Dobrin, nr. 20

II

* / /,

1 “ ,

Clubul Sportiv Școlar „Viitorul” Pitești Str.Nicolae Dobrin, nr.20

26

Liceul Tehnologic

„Dacia”

Str. Henri Coandă, nr. 4

DA

DA

27

Liceul Tehnologic „Astra”

Str. Nicolae Dobrin.nr.3

DA

DA

28

Colegiul Tehnic

„Costin D. Nenițescu”

B-dul Petrochimiștilor, nr.23

DA

DA

29

Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima” Str. Războieni, nr. 35

DA

DA

30

Liceul Teologic „Elim”

Str.Negru Vodă, nr.29

-

-

-

DA

31

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2

DA

DA

32

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu” Str. I.C. Brătianu, nr. 44

DA

DA

33

Liceul de Arte

„Dinu Lipatti”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 bis

DA

DA

DA

34

Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”

Str. General Cristescu, nr. 2bis

-

DA

-

-

-

-

Grădinița cu program

normal nr.5

Str.Aleea Negoiu (Bloc ANL)

DA

Grădinița cu program normal nr.6

Str.Depozitelor, nr. 13

DA

35

Grădinița cu program prelungit „Primii Pași” B-dul Republicii, nr. 84

-

DA

-

-

Grădinița cu program

prelungit nr. 1

Str.Gh.Lazăr, nr.20

DA

Grădinița cu program

normal nr.7

Cartier Găvana:

Str.Liviu Rebreanu

B1.A4/B/1

Str.Gh.Ionescu Gion

BI.A7/A/I

BI.A10/A/l și 2

DA

li

\\

A

■-Z       ' l

■ '

/ < 7 ^4/

' z

36

Grădinița cu program prelungit

„Căsuța Poveștilor”

B-dul Republicii, nr. 92 și nr.65

DA

1

37

Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț”

Str. Constructorilor, nr.2A

DA

38

Grădinița cu program prelungit „Luminișul Pădurii”

Str. Frasinului, nr. 10

DA

39

Grădinița cu program prelungit „Rază de Soare”

Str. Călugăreni, nr.2

-

-

-

-

Grădinița cu program

normal nr.9

Aleea Dimitrie

Cantemir

B1.P14/ A/ 1

Str. Dragoș Vodă

BI.P22-23/D/2

DA

40

Grădinița cu program prelungit „Armonia”

Str. Independenței, nr.20

DA

41

Grădinița cu program prelungit „Albă ca Zăpada” str. Stejarului, nr. 1 1

-

DA

-

-

-

Grădinița cu program normal nr. 10 str. Stejarului, nr. 11, B1.B20/D/1

BI.B20/E/L4

DA

Grădinița cu program normal nr.l l Str.Gheorghe Țițeica, BI.S5/F/parter

DA

42

Grădinița cu program prelungit „Castelul Fermecat”

Str. Negru Vodă, nr. 17

DA

43

Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Str. Câmpului, nr. 20

DA

44

Grădinița cu program prelungit „Aripi Deschise”

Str. Frații Trifonescu, nr. 6

DA

45

Grădinița cu program prelungit „Pui de Lei” Str.Horia, Cloșca și Crișan, nr.9

-

DA

-

-

-

-

Grădinița cu program normal nr. 12

B-dul Petrochim iști lor,

BI.B 28/A/3

-

DA

46

Grădinița cu program prelungit „Castelul Magic”

Str. Pescarilor, nr.2

DA

-1 '

,

47

Grădinița cu program

normal

„ IstețeI”

Str.A.D.Xenopol, Nr.2

-

DA

1. "

- /

1

-

Grădinița cu program normal nr.l3 Str.Exercițiu, BI.D22/D/1

DA

AJLL9

Grădinița cu program normal nr. 14

Str.Traian,

BI.PD2A/B/1

-

DA

-

-

-

-

48

Colegiul Ecologic

„Prof.univ.dr.

Alexandru lonescu”

B-du 1 Republicii, nr.226

-

DA

49

Școala Postliceală

„Fundația Ecologică

Green”

Str. Intrarea Rahovei, nr. 6

-

-

-

-

-

DA

50

Școala Sanitară

Postliceală „Carol

Davila”

Aleea Dr. Ana Aslan,

nr,18A

DA

51

Școala Postliceală

Sanitară„Christiana”

Str. Nicolae Dobrin, nr.3

DA

52

Școala Gimnazială „Lexford Castel”

Str. Petre Ispirescu, nr.5

DA

DA

DA

53

Școala Gimnazială de

Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea”

Str. Transilvaniei, nr.6

DA

54

Grădinița cu program prelungit „KINDER STRUMFF”

Str. Egalității, nr. 16

DA

55

Grădinița cu program prelungit

„CASA CU PITICI” Str. Antim Ivireanu, nr.10

DA

56

Grădinița cu program prelungit „PITICOT BARBĂ-COT”

Str. Alunului, nr.50A

DA

57

Grădinița cu program prelungit „MOTANUL ÎNCĂLȚAT”

Str. Făgetului, nr.33

DA

58

Grădinița cu program prelungit „AȘCHIUȚĂ” Str. Intrarea Ion

Bălăceanu, nr.5

DA

59

Grădinița cu program prelungit „MARJA PRODAY”

Str. Eremia Grigorescu, nr.12

DA

' /

1

■-

5)

60

Grădinița cu program prelungit „ALTINA” Str.Făgetului. nr.51

DA

61

Grădinița cu program prelungit „îngerașii” Str.Dârzu, nr. I0B

DA

62

Grădinița cu program prelungit „TUDOR’S HOUSEKIDS”

Str.Petre Ispirescu, nr.71

DA

-

63

Universitatea din Pitești

Str.Doaga, nr.11

-

-

-

-

-

DA

Colegiul Terțiar Nonuniversitar Str.Doaga, nr. 1 1

DA

64

Palatul Copiilor Pitești

Str.Trivale, nr.80