Hotărârea nr. 68/2019

HCL privind aprobarea proiectului modernizare infrastructurii serviciului de transport


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești; -Raportul nr. 12787/13.03.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b“ și ale alin. (4) lit. ”d” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12. alin. (1). lit. „a” din O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ghidului Solicitantului -Programul Operațional Regional 2014-2020, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrați^t^^ locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


(

nsport


Art.l. Se aprobă proiectul "Modernizarea infrastructurii servieiiilui de public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr.POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art.2. Se aprobă documentația tehnico-economică actualizată pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”, însoțită de descrierea investiției conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat” în cuantum de 57.753.740,32 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.155.074,97 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al municipiului Pitești.

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7. Se împuternicește domnul Sorin Apostoliceanu, viceprimar al Municipiului Pitești, desemnat prin HCL nr.62/19.03.2019 să exercite toate atribuțiile conferite de lege primarului, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pentru Municipiul Pitești.

Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul Municipiului Pitești, în vederea ducerii sale la îndeplinire, Primarului Municipiului Pitești, Direcției Tehnice și Direcției Economice.

Art.9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primariapitesti.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 21.03.2019, cu un număr de 21 voturi "pentru”, voturi "abțineri” -, voturi "împotrivă” -, din totalul de 21 consilieri prezenți.Pitești,

Nr. 68 din 21.03.2019

A'AQjjLCX.rvC /\

fa tâZetty

Proiectant,

S.C. KREATE-STUDIO DE ARHITECTURA DUMITRESCU&CO SRL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

"Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de calatori si creșterea atractivitatii transportului nemotorizat"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

iei

1

2

3

—5—

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

1.581.510,00

300.486,90

1.881.996,90

L4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

Total capitol 1

1.581.510,00

300.486,90

1.881.996,90

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Alimentare cu apă

-

-

-

2.2.

Canalizare

-

-

-

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

-

-

-

2.4.

Agent termic

-

-

2.5.

Energie electrică

506.000,00

96.140,00

602.140,00

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

-

2.7.

Drumuri de acces

-

-

2.8.

Căi ferate industriale

-

-

-

2.9.

Alte utilități

2.100.000,00

399.000,00

2.499.000,00

Total capitol 2

2.606.000,00

495.140,00

3.101.140,00

CAPITOLUL 3                             //

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică        ■/ e/' ,              A

3.1

Studii                                                  II       /ffîfâiLn /\    II

-

-

-

3.1.1. Studii de teren                                       V ~ \

53.500,00

10.165,00

63.665,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului                 J' / /■.

--!-------------------------------------L----------i----------J.------------------

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentați i-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.3

Expertizare tehnică

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

 • 3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de interven ții și deviz general

 • 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea ob ținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

 • 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

  CAPITOLUL 5

  Alte cheltuieli

  • 5.1  |Organizare de șantier

  • 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente

  • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

  • 5.2  Comisioane, cote, taxe, costul creditului3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

3.6

Organizarea proceduri lor de achiziție

3.7

Consultanță

3.7.1. Managementul de proiect pentru consultanta in scrierea cererii de finanțare

3.7.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2. Auditul financiar

3,8

Asistența tehnică

3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la tăzele incluse în programul de control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2. Dirigenție de șantier

Total capitol 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4,6

Active necorporale

Total capitol 4

79.097,00

15.028,43

94.125,43

25.500,00

4.845,00

30.345,00

8.000,00

1.520,00

9.520,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

342.000,00

64.980,00

406.980,00

53.473,00

10.159,87

63.632,87

37.000,00

7.030,00

44.030,00

387.827,29

73.687,19

461.514,48

46.054,85

8.750,42

54.805,27

-

-

-

18.000,00

3.420,00

21.420,00

541.957,69

102.971,96

644.929,65

50.420,00

9.579,80

59.999,80

-

-

-

-

-

143.729,14

27.308,54

171.037,67

14.000,00

2.660,00

16.660,00

179.412,69

34.088,41

213.501,10

1.979.971,65

376.194,61

2.356.166,27

12.301.293,76

2.337.245,82

14.638.539,58

1.311.295,00

249.146,05

1.560.441,05

20.773.986,00

3.947.057,34

24.721.043,34

2.725.484,50

517.842,06

3.243.326,56

2.084.913,00

396.133,47

2.481.046,47

39.196.972,26

7.447.424,73

46.644.396,99

-

-

-

173.109,69

32.890,84

206.000,53

27.600,00

5.244,00

32.844,00

-

-

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

42.869,81

42.869,81

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

51.700,01

51.700,01

5.2.4. Cota aferentă casei sociale a constructorilor - CSC

79.713,68

-

79.713,68

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

95.195,69

-

95.195,69

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.002.900,02

380.551,00

2.383.451,02

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

45.000,00

8.550,00

53.550,00

Total capitol 5

2.518.088,91

427.235,85

2.945.324,75

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

58.486,00

11.112,34

69.598,34

6.2

Probe tehnologice și teste

634.552,00

120.564,88

755.116,88

Total

capitol 6

693.038,00

131.677,22

824.715,22

l otal GENERAL

48.575.580,82

9.178.159,31

57.753.740,13

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

17.973.208,45

3.414.909,61

21.388.118,06

Data:

08,03,2019

Beneficiar/ Investitor, MUNICIPIUL PITEȘTI

întocmit,
__.reate

Uurflfl Arhituriura rfifmiirwcruOra


arh.Slena Fiarta-Oumilr»scu olhct^lkruale-sludro.ro

0224 244 254

Descrierea investițiilor

STAȚII AȘTEPTARE CĂLĂTORI TRANSPORT URBAN ÎN ZONA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor de transport public de persoane, a siguranței și confortului cetățenilor și a fluxului rutier în zona municipiului Pitești, prin realizarea unor stații de așteptare călători și implementarea unui sistem de management informatizat al serviciului de transport în comun.

Structura stațiilor de așteptare este modulară și este compusă din profile metalice rectangulare, portante. Elementele din metal vor fi de culoare gri.

Prinderea de fundație se face cu buloane de ancora]. Fundațiile vor fi executate separat în funcție de dimensiunile fiecărui modul de stație. Montajul tuturor elementelor componente se face mecanic prin prinderi de tip buloane pentru o mai bună flexibilitate.

Sunt propuse spre amenajare un număr de 99 de stații de așteptare pentru călsitok împărțite astfel în funcție de amplasament și necesitate:


Stații fără panouri laterale:

Se propune amplasarea a 23 stații de așteptare călători în zonele unde tVptu^rul nu prezintă lățime suficientă; acestea nu sunt prevăzute cu panouri laterale pentru a nuXfnpteâtea traficul pietonal.

Stațiile nu vor fi dotate cu punct de vânzare bilete și grup sanitar.

Stațiile de așteptare vor fi racordate la electricitate. Sistemul de iluminat va fi alcătuit din corpuri instalate în panourile de acoperiș.

Este prevăzut un singur panou de afișaj electronic pentru a nu distorsiona atmosfera zonei. Panourile din spate vor fi realizate din geam securizat antivandalism 5+5 mm.

Stațiile vor fi dotate cu locuri pentru șezut din profile metalice și sistem de supraveghere cu camere video. Stațiile din zona protejată vor fi dotate cu un panou digital interactiv ce va afișa informații de uz general.

Stații cap de linie dotate cu grup sanitar, punct de vânzare bilete și dispecerat:

în 4 din stațiile cap de linie se vor amplasa module cu grup sanitar, tonete pentru vânzare titluri de călătorie și abonamente, și cabine dispecerat. Grupurile sanitare sunt echipate cu lavoar și vas de toaletă, sunt dimensionate pentru persoanele cu handicap și vor fi racordate la rețeaua locală.

I

Tonetele pentru bilete și dispecerat vor fi racordate la internet și electricitate.

Stațiile ce urmează a fi dotate cu grup sanitar sunt Războieni, Găvana 3, Doja și Trivale. Una din stații, și anume Războieni, va fi supradimensionată ca spațiu de așteptare pentru a face față fluxului de călători.

Sunt prevăzute două panouri de afișaj laterale. Panourile sunt prevăzute cu sistem de iluminare și sunt realizate pe structura metalica. Panourile din spate și cel lateral dreapta vor fi realizate din geam securizat antivandalism 5+5 mm.


reale

studio arhrtuelMrAdumiIrasnitfa


arh Ciont Ftof<a - Ovrnlvwcv

olfica^krmte-siudio.ro

0726 2A4 254

Stațiile de așteptare vor fi racordate la electricitate. Sistemul de iluminat va fi alcătuit din corpuri instalate în panoul de afișaj lateral stânga și acoperiș. Grupul sanitar va fi iluminat artificial cu corp propriu de iluminat.

Stațiile vor fi dotate cu un panou digital interactiv ce va afișa informații de uz general, locuri pentru șezut din profile metalice și sistem de supraveghere cu camere video.

Stații dotate cu puncte de vânzare bilete și abonamente:

16 stații în care există puncte de vânzare bilete vor fi reamenajate corespunzător în conformitate cu soluția propusă. Stațiile vor fi alcătuite din două sau patru module cu băncuțe, în funcție de amplasament și fluxul de călători.

Punctele de vânzare titluri de călătorie vor fi alcătuite din module separate și vor fi racordate la electricitate și internet. Punctele de vânzare vor fi dimensionate corespunzător astfel încât să asigure un minim de confort pentru operator. Acestea vor fi echipate cu birou și raft depozitare.

Sunt prevăzute două panouri de afișaj laterale. Panourile sunt prevăzute cu sistem de iluminare si sunt realizate din otel laminat si aluminiu extrudat.

i                                                                                                                i                                                           r

Panourile din spate și cel lateral dreapta vor fi realizate din geam securizat antivandalism 5+5 mm.

Punctele de vânzare bilete vor fi iluminate atât natural cât și artificial. Stațiile de așteptare vor fi prevăzute cu sistem de iluminat prevăzut în panourile de afișaj și acoperiș.

Stațiile vor fi dotate cu un panou digital interactiv ce va afișa informații de uz geperal7 locuri pentru șezut din profile metalice și sistem de supraveghere cu camere video. , C M. j

Stații modul standard fără punct de vânzare titluri de călătorie și grup sanitar:

Sunt propuse spre amenajare un număr de 28 de stații de așteptare călători alcătuite din două sau patru module cu băncuțe, în funcție de amplasament și fluxul de călători.// (

Stațiile nu vor fi dotate cu punct de vânzare bilete și grup sanitar.

Stațiile de așteptare vor fi racordate la electricitate. Sistemul de iluminat va fi alcătuit^ din corpuri instalate în panourile de afișaj laterale și acoperiș. Sunt prevăzute două panouri de afișaj laterale. Panourile sunt realizate din oțel zincat și aluminiu extrudat.

Panourile din spate și cel lateral dreapta vor fi realizate din geam securizat antivandalism 5+5 mm.

Stațiile vor fi de asemenea dotate cu punct de acces multi USB pentru încărcarea bateriei dispozitivelor mobile incorporat într-un panou informativ (afișare oră, vreme).

Stațiile vor fi dotate cu locuri pentru șezut din profile metalice și sistem de supraveghere cu camere video.

Statii semnalizate cu totem: f

în zonele unde spațiul nu permite amplasarea unei stații de așteptare au fost propuse un număr de 28 elemente semnal de tip totem pe care sunt afișate electronic programul mijloacelor de transport și alte informații de uz general.

Elementele de tip totem vor fi dotate cu coșuri de gunoi stradale și panouri LED pentru afișarea timpului și a altor informații utile.


slixîlD <i* ar'hilwlur* rfnmilr BcraErn


jrh. El»na Hor*4 - Dumlireicu olfic           »-slud Io ro

0724 246 254

OPTIMIZAREA TRASEELOR DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI PRIN INTRODUCEREA A 3 LINII NOI (6 STAȚII NOI)

Obiectivul general al proiectului vizează crearea a 3 linii noi (trasee) de autobuz se dorește realizarea unei legături mai bune între cartierul Trivale, cartierul Exercițiu, cartierul Craiovei și cartierul Războieni cu Gara de Sud și cu zona industrială de pe str. Depozitelor.

Structura stațiilor de așteptare este modulară și este compusă din profile metalice rectangulare, portante. Elementele din metal vor fi de culoare gri.

Prinderea de fundație se face cu buloane de ancoraj. Fundațiile vor fi executate separat în funcție de dimensiunile fiecărui modul de stație. Montajul tuturor elementelor componente se face mecanic prin prinderi de tip buloane pentru o mai bună flexibilitate. Fundațiile sunt prefabricate și amplasate la o adâncime de 50 cm față de cota terenului amenajat. Săpătura pentru fundații se va executa manual.

Sunt propuse spre înființare un număr de 6 de stații de așteptare pentru călători împărțite astfel în funcție de amplasament și necesitate:


Stații fără panouri laterale:

Se propune amplasarea a 2 stații de așteptare călători în zonele unde prezintă lățime suficientă; acestea nu sunt prevăzute cu panouri laterale pentru a traficul pietonal.

Stațiile nu vor fi dotate cu punct de vânzare bilete și grup sanitar.

Stațiile de așteptare vor fi racordate la electricitate. Sistemul de iluminat din corpuri instalate în panourile de acoperiș.

Este prevăzut un singur panou de afișaj electronic pentru a nu distorsiona atmosfera zonei. Panourile din spate vor fi realizate din geam securizat antivandalism 5+5 mm.

Stațiile vor fi dotate cu locuri pentru șezut din profile metalice și sistem de supraveghere cu camere video. Stațiile din zona protejată vor fi dotate cu un panou digital interactiv ce va afișa informații de uz general.

Stații modul standard fără punct de vânzare titluri de călătorie și grup sanitar:

Sunt propuse spre amenajare un număr de 1 stație de așteptare călători alcătuite din două sau patru module cu băncuțe, în funcție de amplasament și fluxul de călători.

Stațiile nu vor fi dotate cu punct de vânzare bilete și grup sanitar.

Stațiile de așteptare vor fi racordate la electricitate. Sistemul de iluminat va fi alcătuit din corpuri instalate în panourile de afișaj laterale și acoperiș. Sunt prevăzute două panouri de afișaj laterale. Panourile sunt realizate din oțel zincat și aluminiu extrudat.

Panourile din spate și cel lateral dreapta vor fi realizate din geam securizat antivandalism 5+5 mm.

Stațiile vor fi de asemenea dotate cu punct de acces multi USB pentru încărcarea bateriei dispozitivelor mobile incorporat într-un panou informativ (afișare oră, vreme).

Stațiile vor fi dotate cu locuri pentru șezut din profile metalice și sistem de supraveghere cu camere video.

F

arh Efena Fior»a-Dumltr«scu

ollic«^S<r»al «~s l u d 1 o r t>

0726 244 «4


ktreate

Wiirlind» jtfhîUtfWA rium<lr««iitr.o

Stafii semnalizate cu totem:

f

în zonele unde spațiul nu permite amplasarea unei stații de așteptare au fost propuse un număr de 3 elemente semnal de tip totem pe care sunt afișate electronic programul mijloacelor de transport și alte informații de uz general.

Elementele de tip totem vor fi dotate cu coșuri de gunoi stradale și panouri LED pentru afișarea timpului și a altor informații utile.

INTEGRAREA SISTEMULUI DE E-TICKETING PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI Șl IMPLEMENTAREA DE PANOURI INFORMATIVE ÎN TIMP REAL ÎN AUTOBUZE PENTRU A OFERI INFORMAȚII DE CĂLĂTORIE ÎN TIMPUL ACESTEIA

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor de transport public prin integrarea unor facilități de monitorizare și informare. Sistemul de e-ticketing va fi alcătuit din subsistem de monitorizare al flotei de transport, subsistem de taxare, informare călători și subsistem de monitorizare video și numărare.


Subsistem de monitorizare flotă:

Constă în realizarea unei infrastructuri hardware alcătuit din server, stație devlubhu'Și î 156 de calculatoare de bord compatibile cu sistemul de ticketing.

Subsistem de taxare:

Sistemul de taxare este alcătuit din server conetat la stații de lucru, imprimante pentru formatare cârduri contactless, cititor de cârduri, prevăzute în dispecerat, casieria centrală, stațiile dotate cu puncte de vânzare bilete, centru controlori. Vor fi dotate 156 de autobuze cu validatoare Dual E-check contactless.

De asemenea, vor fi introduse automate de vânzare bilete în stațiile de autobuz propuse spre modernizare în cadrul unui proiect separat. Astfel sunt propuse un număr de 47 de automate vânzare titluri de călătorie.

Subsistem de informare călători:

Vor fi prevăzute în stațiile de autobuz 50 de panouri LED ful color, pentru informarea călătorilor, cu anunțător vocal. Panouri de informare vor fi prevăzute și în autobuzele existente și care vor fi achiziționate ulterior.

Tot din acest sistem va face parte și furnizarea de internet wireless în vehiculele de transport, cu routere wireless.

Subsistem de monitorizare video și numărare:

Va fi alcătuit din server aplicații video, consolă de control și periferice, amplasat în dispecerat, în stațiile de autobuz for fi montate 132 de camere video speed dome pentru exterior. Din cele 100 stații prevăzute cu camere video, 32 vor avea montate câte 2 camere.

Autobuzele existente cât și cele noi, achiziționate ulterior, vor fi prevăzute cu sistem de numărare călători și sistem de monitorizare video în interiorul vehiculului.


reate


slutim ct* arhilArlura rfiimilrs-truJ^ra


arh. Eiana Fkru - Qu mitra seu

ollirtt»Kraaift-sludioro

0726 «6 754

CREAREA DE SISTEME DE ÎNCHIRIERE DE BICICLETE ("SISTEME DE TIP BIKE SHARING”)

Obiectivul de investiții vizează creșterea mobilității urbane n condițiile protejării mediului înconjurător, având ca scop final creșterea calității vieții tuturor locuitorilor. Astfel, de această investiție vor beneficia toți rezidenții, plus cei aflați temporar sau care tranzitează municipiul în diferite scopuri.

în Municipiul Pitești nu există un sistem de închiriere de biciclete. Lipsa facilităților și a infrastructurii pentru modurile de deplasare nemotorizate reprezintă unele dintre problemele identificate în Planul de Mobilitate Urbană al Mun. Pitești.

în urma analizei condițiilor de trafic și amplasament, stațiile vor fi propuse în următoarele amplasamente:

 • -   Stația 1 - Parcul Petrochimiștilor, B-dul Petrochimiștilor;

 • -  Stația 2 - parcarea aferentă Parcului Ștrand;

 • -  Stația 3 - parcarea din cadrul Parcului Lunca Argeșului;

 • -  Stația 4 - Parcul Trivale

Amplasamentele propuse sunt dispuse în punctele cheie ale orașului, în zone cu densitate ridicată de locuire și fac parte din domeniul public al Municipiului Pitești.

Statia 1 - Parcul Petrochimiștilor:

r                                                    j

Se va amplasa la intrarea principală în parc, cu acces din B-dul Ptrochimiștilor, vis-a-vis de Str. Anghel Saligny și de Colegiul Tehnic Costin Nenițescu. Acest amplasament este cvasiplan și asfaltat. Suprafața are mici degradări cauzate de intervențiile la utilități efectuate în ultimii ani.

Statia 2 - Parcul Ștrand:

Este amplasată în parcarea din fața intrării principale în Parcul Ștrand. Amofâsâmentuf este cvasiplan și asfaltat. Suprafața are mici degradări cauzate de intervențiile la uțilități' efectuate în ultimii ani.                                                           I zl /îS.

Stația 3 - Parcul Lunca Argeșului:

Este amplasată în parcarea aferentă Parcului Lunca Argeșului. Suprafața exiftțgrîtâ,. este din pavele înierbate, iar pentru amplasarea stației de biciclete este necesară refacerea platformei.

Statia 4 - Parcul Trivale:

f

Este amplasată pe aleea existentă, în imediata apropriere a platformei pe care se amplasează patinoarul în lunile de iarnă. Asfaltul existent este foarte degradat, prezintă defecțiuni de tipul fisurilor, crăpăturilor, nefiind asigurate elemente geometrice, atât în plan cât și în profil transversal și longitudinal pentru cerințele actuale de confort și siguranță în exploatare.

Stațiile vor funcționa pe baza unui sistem de autentificare, în cadrul unei aplicații existente la fiecare stație, pe baza unui cârd contactless emis la centrele de distribuție. în acest fel clienții vor putea obține o bicicletă de la oricare dintre stațiile din proiect, pe care o va folosi

arh.Elfrna Fiarta-OurflKfeseu

reate

st ud in d* arbilurlura rftimHrexrtjS'f a


oMic»yj<ra*ie-Klodia.fn

07-24 266 ?54

și o va putea returna la oricare altă stație. Stațiile dispun de mecanisme automate de securizare a bicicletelor care permit returnarea acestora în deplină siguranță.

Bicicletele închiriate vor apărea ca fiind pe cârdul clientului, acest lucru împiedicându-l pe acesta să închirieze o altă bicicletă și îl va obliga la returnarea bicicletei în timp util, în caz contrar va atrage după sine o amendă pentru furtul bicicletei. Bicicletele prezintă de asemenea componentespeciale antifurt, care scad riscul de demontare și utilizare a lor pe alte biciclete. Toate stațiile comunică bidirecțional cu un server central prin intermediul căruia se poate crea o imagine de ansamblu asupra sistemului.

REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLIȘTI, INCLUSIV PENTRU RECREERE, DE-A LUNGUL RÂULUI ARGEȘ

J

Obiectivul de investiții vizează creșterea mobilității urbane n condițiile protejării mediului înconjurător, având ca scop final creșterea calității vieții tuturor locuitorilor. Astfel, de această investiție vor beneficia toți rezidenții, plus cei aflați temporar sau care tranzitează municipiul în diferite scopuri.

în Municipiu Pitești sunt amenajate sectoare izolate de piste pentru biciclete, care nu formează o rețea continuă. Lipsa facilităților și a infrastructurii pentru modurile de deplasare nemotorizate reprezintă unele dintre problemele identificate în Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Pitești.

Obiectivele specifice preconizate sunt : creșterea gradului de utilizare a bicicletelor, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din Municipiul Pitești, deplasarea facilă a persoanelor la locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau în alte zone de interes, scăderea timpilor de deplasare, scăderea costurilor de transport, reducerea poluării și a consumului de energie, decongestionarea traficului.

Pistele pentru biciclete/ zonele pietonale se vor realiza în următoarele locații din Municipiul Pitești:                                                                          R O 4

Strada Basarabia

B-dul Petrochimiștilor                                                    [ -f/


De-a lungul malului drept al Râului Argeș, între Parcul Lunca Argeșul Cartierul Tudor Vladimirescu ( Strada Lânăriei, Strada Târgul din Vale, Prorri 'a Râulpi Arges-Dig)

Strada Basarabia

Pistele pentru bicicliști vor avea 1 bandă / sens și vor fi amplasate pe ambele părți ale străzii. Pistele vor fi vopsite cu vopsea antiderapantă de culoare verde și vor fi delimitate de partea carosabilă prin marcaje rutiere longitudinale termoplastice și separatoare de sens.

Pe suprafața benzii se vor aplica pictograme de biciclete (marcaje termoplastice preformate) - la intersecții, la capete și din loc în loc, precum și marcaje de direcție, semnalizând direcția de mers a bicicletelor. Structura pistelor va fi constituită din actuala structură a străzii, cu reparații locale-plombe, pe care se vor aplica marcaje și vopsea.

Bulevardul Petrochimiștilor

J

Având în vedere lațimea trotuarelor (3,00 - 3,50 m) cât și existența unui spațiu de siguranță - zonă verde între trotuare și carosabil, se propune îngustarea trotuarelor până la o lățime de 1,50 - 2,00 m și realizarea unei piste de bicicliști cu 1 bandă/ sens, pe fiecare parte a străzii.


reate


siurilnd# »rhi|*ddMdumlir«<ri*IOrj3


jrh. ElF!or«a - Dumllreicu olflcegkri>«l e-s i u d I o r u

0724 246 254

Pistele pentru bicicliști vor fi amplasate într spațiul verde și vor fi delimitate de troutare. Pe suprafața benzii se vor aplica pictograme de biciclete ( marcaje termoplastice preformate) - la intersecții, la capete și din loc în loc, precum și marcaje de direcție, semnalizând direcția de mers a bicicletelor.

Strada Lânăriei - Strada Târgul din Vale:

Pistele pentru bicicliști vor avea 1 bandă/sens și vor fi amplasate pe o singură parte a străzii (pe partea dinspre Râul Argeș), ocupând prima banda de circulație. Pistele vor fi vopsite cu vopsea antiderapantă de culoare verde și vor fi delimitate de partea carosabilă prin marcaje rutiere longitudinale termoplastice.

Pe suprafața benzii se vor aplic pictograme de biciclete (marcaje termoplastice) performante) la intersecții, la capete și din loc in loc, precum și marcaje de direcție, semnalizând direcția de mers a bicicletelor. Structura pistelor va fi construită din actuala srtuctură a străzii pe care se vor aplica marcaje și vopsea.

Promenada Râului Argeș (Dig):

Lucrările de reamenajare presupun curățarea amplasamentului de excesul vegetal. Se va realiza o alee comună dedicată pietonilor și bicicliștilor pe o lungime de 265 m, după care spațiile de circulație vor fi separate, fiind proiectată o pistă pentru bicicliști cu lățimea de 2.00 m și o alee pietonală cu lățimea de 1.50 -2.00 m.

Pistele vor fi vopsite cu vopsea antiderapantă de culoare verde și vor fi delimitate de aleea pietonală prin marcaj termoplstic longitudinal.

Pe suprafața benzii se vor aplic pictograme de biciclete (marcaje termoplastice) performante) la intersecții, la capete și din loc in loc, precum și marcaje de direcție, semnalizând direcția de mers a bicicletelor. Având în vedere rambleul de 2.00-5.00 m înălțime, se va amplasa un parapet pietonal pe partea stângă a pistelor pentru bicicliști.

Parapetul existent din beton va fi curățat și placat cu cărămidă aparentă, iar pe coronamentul acestuia va fi montată o balustradă metalică.

Sistemul constructiv ai pistelor și trotuarelor:

în zona cu structură de beton existentă se vor repara zonele degradate cu beton de ciment, va fi prevăzut un geocompozit anti-fisură peste betonul existent iar pe urmă un strat de uzură din beton asfaltic BA8.

Structura de pământ balast va conține un strat de 10 cm din balst, peste care se va turna beton de ciment C2-/25 și un strat de uzură din beton asfaltic BA8.

întocmit:
S.C. Kreate-Studio de Arhitectură Dumitrescu & CO S.R.L.


BUGET Șl SURSE DE FINANȚARE

Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

BUGETActivitate

Cheltuială

Produs/Serviciu

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

Valoare totală fără TVA

Valoare TVA

Cheltuielie eligibile fără TVA

Chelt uieli Neeli gibile fără TVA

TVA eligibil

IV A ne eli gib ilă

Total cheltuieli eligibile

Public [LEI]

Contribuție proprie eligibilă

Nerambursabi 1

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

Cheltuieli pentru consultanță

Cheltuieli aferente scrierii cererii de finanțare

18000

18000

3420

18000

0

3420

0

21420

21420

428,4

20991,6

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

Proiectare și inginerie

Cheltuieli aferente expertizei tehnice

8000

8000

1520

8000

0

1520

0

9520

9520

190,4

9329,6

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

Studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Cheltuieli aferente studiilor de teren

53500

53500

10165

53500

0

10165

0

63665

63665

1273,3

62391,7

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

Studii cf

HG 907/studii de teren cf

HG 28

Cheltuieli pentru alte studii specifice

79097

79097

15028,4

79097

0

15028,4

0

94125,43

94125,43

1882,51

92242,92

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

proiectare?

i inginerie

cheltuielipentrud ocumentațiiletehnic enecesareînvederea obțineriia vizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

53473

53473

10159,9

53473

0

10159,9

0

63632,87

63632,87

1272,66

62360,21

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

Proiectare și inginerie

Cheltuieli aferente studiului de fezabilitate

342000

342000

64980

342000

0

64980

0

406980

406980

8139,6

398840,4

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

Cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținereaviz e, acorduri, autorizații

Cheltuieli

Aferente

Documentațiilor Support

Și

Cheltuieli

Pentru obținerea de avize, acorduri

Și

autorizații

25500

25500

4845

25500

0

4845

0

30345

30345

606,9

29738,1

Realizarea mediatizarii, informării

si publicității proiectului

cheltuieli de promovarea

obiectivului de investiție/pro dusului/servic iu 1 ui

finanțat

Cheltuieli de informare, comunicareșipublici tate - Cheltuieli de promovareaobiectiv ului de investiție/produsulu i/serviciuluifinanțat

32400

32400

6156

32400

0

6156

0

38556

38556

771,12

37784,88

Reali2areamedi atizarii, informariisipublici tatiiproiectului

cheltuieli de informare

Și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiaru lui

cheltuieli de informare

si

publicitate- -Cheltuieli de informare

Și

publicitate pentruproiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

12600

12600

2394

12600

0

2394

0

14994

14994

299,88

14694,12

Realizarea PT, DE, CS, DTAC, inclusive

Asistenta tehnica din partea

proiectantului

Proiectare

Și

inginerie

Cheltuieli Aferente Proiectului

Tehnic si detaliilor de execuție

387827,3

387827,3

73687,2

387827,29

0

73687,2

0

461514,5

461514,5

9230,29

452284,2

Realizarea PT, DE, CS, DTAC, inclusive asistenta tehnica din partea proiectantului

proiectareș iinginerie

Cheltuieli aferente verificării de proiect

37000

37000

7030

37000

0

7030

0

44030

44030

880,6

43149,4

Realizarea PT, DE, CS, DTAC, inclusive asistenta tehnica din partea proiectantului

Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Cheltuieli aferente taxelor pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

95195,69

95195,69

0

95195,69

0

0

0

95195,69

95195,69

1903,92

93291,77

Consultanta in management de proiect si achiziții publice

Cheltuieli pentru consultanță

Cheltuieli aferente managementului de proiect implementarea contractului de finanțare)

541957,7

541957,7

102972

541957,69

0

102972

0

644929,7

644929,7

12898,59

632031,1

Consultanta in management de proiect si achiziții publice

cheltuielip entruconsulta nță

chelteieliaferente organizăriiproceduri lor de achiziție

46054,85

46054,85

8750,42

46054,85

0

8750,42

0

54805,27

54805,27

1096,11

53709,16

Asistenta tehnica a execuției (dirigentie de șantier)

Cheltuieli pentru asistență tehnică

Cheltuieli aferentea si asistentei tehnice din partea -proiectantului

157729,1

157729,1

29968,5

157729,14

0

29968,5

0

187697,7

187697,7

3753,95

183943,7

Asistenta tehnica a execuției (dirigentie de șantier)

X o >

Cheltuieli ■ pentru „y. / \ asistență tehnică

Cheltuieli aferente d'rigentiei , de șantier1 ;

179412,7

179412,7

34088,4

179412,69

0

34088,4

0

213501,1

213501,1

4270,02

209231,1

■ț---r-v-H---------

Realizarea auditului financiar al proiectului

cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Cheltuieli aferente auditului financiar

50420

50420

9579,8

50420

0

9579,8

0

59999,8

59999,8

1200

58799,8

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuieli cu dotările (utilaje,echip amente cu și fără montaj, dotări)

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

693038

693038

131677

693038

0

131677

0

824715,2

824715,2

16494,3

808220,9

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare (energie electrică)

506000

506000

96140

506000

0

96140

0

602140

602140

12042,8

590097,2

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli Pentru Construcții Și instalații

Cheltuieli aferente construcțiilor si instalațiilor

12301294

12301294

2337246

12301294

0

2337246

0

14638540

14638540

292770,8

14345769

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuieli cu dotările (utilaje.echip amente cu și fără montaj, dotări)

Cheltuieli pentru montaj utilaje echipamente

1311295

1311295

249146

1311295

0

249146

0

1560441

1560441

31208,83

1529232

Achizitiasiexecu tia lucrări lor

cheltuieli cu dotările (utilaje,echip amente cu și fără montaj, dotări)

Cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

20773986

20773986

3947057

20773986

0

3947057

0

24721043

24721043

494420,9

24226622

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

173109,7

173109,7

32890,8

173109,69

0

32890,8

0

206000,5

206000,5

4120,01

201880,5

Achizitiasiexecu tialucra rilor

Cheltuieli conexe organizării de șantier

Cheltuieli conexe organizării de șantlQP-ccc—

27600

27600

5244

27600

0

5244

0

32844

32844

656,88

32187,12

Achizitiasiexecu

tialucrarilor

cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Cheltuieli pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

1581510

1581510

300487

1581510

0

300487

0

1881997

1881997

37639,94

1844357

Achiziția s iexecutia lucrărilor

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru relocare utilități

2100000

2100000

399000

2100000

0

399000

0

2499000

2499000

49980

2449020

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuielip entrucomisio ane, cote, taxe, costulcreditul ui

cheltuielipentruc otaaferentă ISC pentrucontrolulcalit ățiilucrărilor de construcții

42868,81

42868,81

0

42868,81

0

0

0

42868,81

42868,81

857,38

42011,43

Achiziția si execuția lucrărilor


Achiziția si execuția lucrărilor


Achiziția si execuția lucrărilor


Achiziția si furnizarea dotărilor


Achiziția si furnizarea dotărilor


Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului


Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului


cheltuieli diverse și neprevăzute


cheltuieli cu dotările (utilaje,echip amente cu și fără montaj, dotări)


SURSE DE FINANȚAI^

*


Cheltuieli pentru cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții


Cheltuieli aferente cotei aferente casei sociale a constructorilor - CSC


cheltuieli diverse și neprevăzute


Cheltuieli aferente dotărilor51700,01     51700,01


79713,68


79713,68


2002900     2002900    380551


2725486


2725486    517842


2084913    396133


51700,01

0

0

0

51700,01

51700,01

1034,01

50666

79713,68

0

0

0

79713,68

79713,68

1594,28

78119,4

2002900

0

380551

0

2383451

2383451

47669,14

2335782

2725485,5

0

517842

0

3243328

3243328

64866,56

3178461

2084913

0

396133

0

2481046

2481046

49620,93

2431426

Total proiect

57,753,740.32

Total eligibil proiect

57,753,740.32

Total neeligibil proiect

0.00

Total nerambursabil

56,598,665.35

Total contribuție proprie

1,155,074.97

Intensitatea intervenției

98.00%