Hotărârea nr. 67/2019

HCL privind declararea unor lucrari de utilitate publica

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind declararea unor lucrări de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 11313 din 05.03.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

-Adresa nr. 1208 din 15.02.2019 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 8137 din 15.02.2019;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 442/2018 privind aprobarea documentației actualizate a „Registrului spațiilor verzi din municipiul Pitești”;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările de amenajare a unei parcări în partea de N-E a blocului B3, situat în strada Argedava nr. 1, executate pe suprafața de 1608,40 mp teren domeniul public al municipiului Pitești, cartier Războieni, potrivit anexei nr. 1.

 • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prin H.C.L. 90/2010, potrivit anexei nr. 2.

 • (3) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde pe care se execută aceste lucrări de amenajare a unei parcări în partea de N-E a blocului B3, situat în strada Argedava nr. 1.

 • (4) Registrul Spațiilor Verzi, aprobat prin H.C.L. nr. 442/2018, se modifică corespunzător.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Suprafață totală de 1608,40 mp va fi evidențiată ca bun aparținând domeniului public al municipiului Pitești și în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, Administrația Domeniului Public Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A. vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 67 din 21.03.2019


Z./9 mcl Me.       MM ^03.2.0/3

 • — scara

 • — margine trotuar

 • — gard viu

 • — bloc locuințe

 • — — bordura

 • — — margine carosabil

 • — — ax drum

■■ — banca

? — indicator © — cămin canal © — gura aerisire a=a — gelger

 • — stâlp iluminat iHhidrant

G — reper nivel O — canal telefonie ( — pom oe — panou publicitar


ANEXA NR. 2  .

LA H.C.L. Nr. .b.t:........din ..^..^....2019

Extras P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prin H.C.L. 90/2010


UTR 7

(spatii de joaca pentru copii, scuaruri. parcuri, perdele de protecție sau terenuri de sport si dotări sportivei, in UTR 6.

* Pentru ZLI - ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI ÎNALTE (MAI MULT DE 3 NIVELURI).

LI12a - Subzona cu locuințe existente inalte (.mai mult de 3 niveluri)

LII 2b - Subzona cu locuințe propuse înalte (mai mult de 3 niveluri)

NOTA : Cifra de la fiecare subzona. indica numărul UTR-ului.

Art.2 - Funcțiunea dominanta a zonei este locuirea.

Zona este compusa din :

 • * locuințe de tip urban existente/propuse, cu regim mic de înălțime (de la parter- cele existente- la P+l; P+2 - pentru cele propuse), in cadrul subzonelor LM(a+b);

 • * locuințe de tip rural existente, cu regim nuc de înălțime (parter. P+M. accidental P+T). in cadrul subzonelor LMra (itln); LMra (idln); LMra (idcn)

 • * locuințe de tip urban existente/propuse, in clădiri cu mai mult de 3 niveluri, in cadrul subzonelor LI a si LIb.

Art.3 - Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt :

 • - instituții publice si servicii;

 • - spatii verzi amenajate; • - accese pietonale si carosabile, parcaje, garaje/

 • - rețele tehnico-edilitare si construcții aferente.

CAPITOLUL II - utilizare funcționala

Art.4 - Utilizări permise :

- locuințe individuale cu caracter urban obligatoriu, in toate subzonele din cadrul zonei de locuit.

 • - locuințe colective si individuale cu peste P+2 in subzona LIb;

 • - modernizări si reparații la clădiri existente ;

 • - in subzonele. LM5ra (itln), LM25ra (idln), si LM27ra (idln)