Hotărârea nr. 66/2019

HCL privind atribuirea de denumire unei artere-str. Azugului


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumire unei artere de circulație din municipiul Pitești în zona Calea Craiovei (stația de gaze) - tarla 22

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 11 070 din 04.03.2019 al Arhitectului Șef;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031 /2019;

Văzând prevederile art. 2 lit. „d” din O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (5) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atribuie denumirea „Strada Azurului” arterei de circulație din municipiul Pitești, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta.

Art.2. Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Administrația Domeniului Public Pitești, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora, direcțiilor și compartimentelor independente din aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, precum și Poliției Municipiului Pitești, C.N. Poștei Române SA, Poliției Locale a Municipiului Pitești și Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești de către Secretarul Municipiului Pitești.

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Local Nr.

zona Calea Craiovei (stația de gaze) - tarla 22

NR. CRT

DENUMIRE STRADĂ

IDENTIFICARE TRASEU

OBSERVAȚII

0

1

2

3

1.

Strada Azurului

Artera de circulație pornește din strada I.G.Valentineanu spre sud-vest, printre proprietăți private, până la contactul cu strada Octavian Goga.