Hotărârea nr. 65/2019

HCL privind prelungirea unui ctr. de inchiriere pt. unitate locativa

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui contract de închiriere pentru o unitate locativă situată în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 11581/06.03.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

-Adresa nr. 2200/07.02.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 6997/11.02.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr.l 14/1996 și ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Contractul de închiriere nr. 10578/07.08.2014, având ca obiect unitatea locativă nr. 36 situată în Municipiul Pitești, Bdul. Petrochimiștilor km 5, bl. 1 SOCOMAR, și titular pe se prelungește până la data de 01.10.2019, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașului privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

(2) Contractul de închiriere prevăzut la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2 Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pitești,

Nr. 65 din 21.03.2019Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătăyn Călugăru