Hotărârea nr. 64/2019

HCL alegerea presedintelui de sedinta


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 12255/11.03.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

Văzând și dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 204/25.05.2017;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu se alege președinte de ședință pentru luna aprilie 2019.

Art.2. Domnul consilier Bărbulescu Ilie se alege președinte de ședință pentru luna mai 2019.

Art.3. Domnul consilier Bârlogeanu Marioara se alege președinte de ședință pentru luna iunie 2019.

Art.4. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre doamnei consilier Bârlogeanu Marioara și domnilor consilieri Bănică Iuliu-Radu și Bărbulescu Ilie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează:

SECRETAR, Călugăr