Hotărârea nr. 63/2019

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta pt. sedinta din 21.03.2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a consiliului local din data de 21.03.2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 14299/20.03.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14563/2019, nr. 14565/2019, nr. 14567/2019, nr. 14569/2019, nr. 14570/2019;

Văzând și dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 204/25.05.2017, precum și ale HCL nr.62/19.03.2019;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se alege președinte de ședință domnul consilier Bănică Iuliu- Radu pentru ședința ordinară din data de 21.03.2019.

Pitești,

Nr. 63 din 21.03.2019