Hotărârea nr. 6/2019

HCL privind aprobarea protocolului de colaborare cu DGASPC


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Pitești, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 1037/21.01.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr. 4767/2019, nr. 4768/2019, nr. 4770/2019;

-Adresa nr.40934/27.12.2018 a Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția

3                                                                             »                                 »                          1

Copilului Argeș,

Văzând și dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. “e” și ale alin. (7) lit.”a” din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor, art.45 alin.l din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Pitești, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu sediul în Pitești, str. I.C.Brătianu nr.56 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, cu sediul în Pitești, str. Calea Drăgășani nr.8, județul Argeș, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești să semneze protocolul de colaborare prevăzut la alin. (1).

Art.2. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 6 din 31.01.2019

Anexa la HCL nr

Consiliul Județean Argeș

Direcția Generală de Asistență Socială


și Protecția Copilului ArgeșMunicipiul Pitești

Direcția de Asistentă Socială

>                                     f

a Municipiului Pitești

Nr..........................


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, cu sediul în municipiul Pitești, strada Calea Drăgășani, nr.8, jud.Argeș, reprezentată prin dl, Adrian MACOVEI, în calitate de Director General,

si

5

Municipiul Pitești, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu sediu în municipiul Pitești, strada I.C.Brătianu, nr.56, județul Argeș, reprezentată prin dl. Sorin IANCU, în calitate de director executiv,

având în vedere prevederile legale specifice, respectiv:

 • •  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin.2 lit. d) și alin. 6 lit.a) pct.2, art. 63 alin.l lit. d) și alin. 5 lit.a);

 • •  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările uterioare;

 • •  Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată; cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • • H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

 • • H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;

 • •  Ordinul secretarului de stat al A.N.P.D.C. nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

 • •  Ordinul secretarului de stat al A.N.P.D.C. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

 • •  Ordinul comun nr. 1.985/1305/5805 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;

 • •  Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap;

de comun acord au convenit la semnarea prezentului protocol de colaborare, după cum urmează:

Art. II Scopul colaborării.

Obiectul protocolului îl constituie aplicarea în mod unitar și cu celeritate a dispozițiilor legale care reglementează activitatea de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cea de admitere a adultului în instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistență socială.

Art. III Obiectivele protocolului.

Prin prezentul Protocol de colaborare, părțile convin termenii și condițiile colaborării pentru desfășurarea activităților referitoare la:

 • a) Respectarea și promovarea drepturilor oricărui copil, îmbunătățirea calității vieții și a serviciilor acordate copilului aflat în situație de risc și familiei acestuia, în comunitate;

 • b) Instituirea unui cadru formal de colaborare și cooperare în activitatea de monitorizare, recuperare și integrare socială a copilului aflat în situație de risc, a copilului cu dizabilități, precum și a persoan^Tor adulte^cu handicap sau aflate în

situație de risc;

 • c) Delimitarea atribuțiilor, competențelor și responsabilităților părților, conform legii;

 • d) Asigurarea de șanse egale pentru copilul/adultul aflat în situație de risc sap marginalizat social din comunitate, în scopul integrării sociale, școlarizării^ combaterii discriminării și respectării dreptului la imagine;

 • e) Realizarea facilităților specifice pentru copiii cu dizabilități sau cei aflați în dificultate, în vederea asigurării accesului la servicii și acordarea drepturilor legale cuvenite;

 • f) Sprijinirea accesului copiilor aflați în dificultate sau cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și a familiilor acestora, la serviciile de informare și consiliere de la nivel local sau județean;

 • g) Demararea unor proiecte, în parteneriat, privind înființarea și furnizarea de servicii sociale care să vină în sprijinul copiilor/adulților și familiilor acestora, aflați îh dificultate;

 • h) Cooperarea părților în ceea ce privește colectarea de date și transmiterea de situații centralizate prevăzute în legislație (fișele de monitorizare ale copiilor cu părinți plecați în străinătate, situația monitorizării copiilor cu dizabilități și alte categorii, fișele de monitorizare trimestrială).

Art. IV Obligațiile părților

1. Obligații comune ale părților

 • a) Părțile vor dispune măsurile corespunzătoare în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor legale ce le revin în domeniul:

 • 1. beneficiilor de asistență socială,

 • 2. organizării, administrării și acordării serviciilor sociale,

 • 3. protecției și promovării drepturilor copilului,

 • 4. prevenirii și combaterii violenței domestice,

 • 5. persoanelor adulte cu dizabilități,

 • 6. protecției persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate.

 • b) Părțile se obligă să găsească soluții pentru realizarea obiectivelor stabilite, bazate pe interesul superior al copilului, pentru situațiile care pot duce la separarea copilului de părinții săi, fiecare parte în funcție de obligațiile prevăzute prin actele normative în vigoare;

 • c) Părțile se vor informa reciproc cu privire la problemele care apar pe parcursul verificării, evaluării și monitorizării cazurilor de copij_șL£gunilii aflate în situație de  risc, a copiilor cu părinți plecați în străinătate, a CQp-îiloJ7 cu tulbuțări de comportament  sau cu dizabilități, în scopul găsirii de soluții con/urib/în rezolyanșehacestora;

 • d) Părțile vor coopera la desfășurarea oricăror evenimente importante în domeniul protecției copilului, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, violenței domestice etc;

 • e) Părțile vor colabora în vederea identificării de soluții, la nivel local, pentru asigurarea îngrijirii persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, în comunitate, în scopul prevenirii instituționalizării acestora;

 • f) Părțile se vor consulta reciproc în vederea elaborării și implementării unor proiecte privind drepturile copilului și ale persoanelor cu dizabilități, respectiv persoane vârstnice, pentru a se determina, de comun acord, măsura în care pot participa, în funcție de resursele proprii, la punerea în practică a proiectelor în cauză.

2. Obligațiile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, prin asistenții sociali/compartimentele specializate

 • a) Să desemneze asistenți sociali responsabili cu menținerea legăturii cu persoanele cu atribuții de asistență socială din cadru direcției de asistență socială (D.A.S.) organizată la nivel local;

 • b) Să organizeze întâlniri semestriale între specialiștii D.G.A.S.P.C. Argeș și persoanele cu atribuții de asistență socială din cadrul direcției de asistență socială organizată la nivel local;

 • c) Să îndrume metodologic persoanele cu atribuții de asistență socială, respectiv reprezentanții D.A.S. de la nivel local în activitatea lor curentă de identificare și evaluare a copilului și familiei acestuia, precum și în activitatea de planificare și monitorizare a intervenției, în acest sens, efectuând, trimestrial, cel puțin o deplasare în fiecare unitate administrativ-teritorială;

 • d) Să organizeze întâlniri de lucru ori de câte ori este nevoie, cu reprezentanții D.A.S. Pitești, prin serviciile specializate, pentru a oferi instrucțiuni în ce privește modificările legislative, coordonarea metodologică, punerea în discuție a diverselor cazuri sau probleme întâmpinate în instrumentarea sau monitorizarea cazurilor;

 • e) Să faciliteze colaborarea între compartimentele/serviciile publice de asistență socială, precum și cu organizațiile neguvemamentale care funcționează la nivelul județului;

 • f) Să sprijine conducerea compartimentului din cadrul D.A.S. Pitești în activitatea de identificare a nevoilor de formare continuă a personalului;

g) Să furnizeze compartimentului din cadrul D.A.S. Pitești informații cu privire la

structura, atribuțiile și serviciile organizate la nivelylXLQA.S.P.C. Argeș, persoanele responsabile cu coordonarea activității de la/^mi^Mâo^ șj datele de contact al£

acestora;

/

 • h) Să pună la dispoziția familiilor cu copii aflați în situații de risc, a familiilor cu copii cu dizabilități, a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice, precum și a oricărui copil și persoană din comunitate, care solicită sprijin, servicii de consiliere, informare, servicii de echipă mobilă etc, în condițiile prevăzute de lege;

 • i) Să vină în sprijinul D.A.S. Pitești, din punct de vedere metodologic, în ceea ce privește elaborarea strategiilor locale, dezvoltarea de proiecte la nivel local, pentru copiii/adulții aflați în situații de vulnerabilitate socială (centre de zi, servicii de informare și consiliere etc.);

 • j) Să colaboreze și să mobilizeze autoritățile locale, instituțiile medicale și educaționale în sensul implicării active în procesul de recuperare, integrare socială și școlarizare a copilului aflat în situație de risc sau cu dizabilități, precum și pentru prevenirea marginalizării și instituționalizării persoanelor cu dizabilități sau vârstnice, prin serviciile de recuperare, integrare socială și orientare profesională;

 • k) Să vină în sprijinul D.A.S. Pitești prin instrumentarea cazurilor de copii aflați în situație de risc, care necesită plasament în regim de urgență, a mamelor gravide sau a mamei și copiilor victime ale violenței domestice, să țină legătura cu persoana desemnată cu monitorizarea copilului cu dizabilități, cu scopul evaluării progreselor realizate și gradului de realizare a obiectivelor incluse în planul de recuperare;

 • l) Să asigure evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilități, să propună încadrarea în grad de handicap sau menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia, să avizeze planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, să recomande măsurile de protecție a adultului cu handicap, să evalueze îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, și să monitorizeze activitatea acestuia;

 • m)Să asigure furnizarea de informații și servicii adecvate persoanelor adulte aflate în nevoie, să acorde persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei, să verifice și să reevalueze trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; să depună diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

 • n) Să pună la dispoziția persoanelor cu atribuții de asistență socială din cadrul D.A.S. Pitești, informații, documente, pliante, alte documente pentru desfășurarea activității în bune condiții, conform legii;


  actele nornative în domeniu,


 • o) îndeplinește orice alte obligații/atribuții prevăzute aflate în vigoare.

 • 3. Obligațiile Municipiului Pitești, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești (persoanele cu atribuții de asistență socială)

A

 • 3.1. In domeniul protecției drepturilor copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a persoanelor vârstnice, precum și a oricăror persoane aflate în dificultate

 • a) asigură participarea persoanelor cu atribuții de asistență socială, respectiv a reprezentanților D.A.S. Pitești, la întâlnirile semestriale și ocazionale organizate de către specialiștii D.G.A.S.P.C. Argeș;

 • b) îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a beneficiilor de asistență socială și de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) efectuează anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și, în funcție de situațiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • d) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • e) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • f) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;

 • g) întocmește și actualizează permanent lista resurselor existente la nivel local, în vederea desfășurării activității de identificare a situațiilor de risc și planificării intervențiilor serviciului public de asistență socială;

 • h) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • i) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

 • j) colaborează cu D.G.A.S.P.C. Argeș în domeniul protecției drepturilor copilului, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice și a oricăror persoane aflate în nevoie și transmite acesteia, trimestrial și ori de câte ori este nevoie, datele și informațiile colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale și serviciile sociale administrate de aceștia, precum și rapoartele de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale;

 • k) îndeplinește orice alte obligații/atribuții prevăzute de actele normative în domeniu,

aflate în vigoare.


A

3.2. In domeniul prevenirii separării copilului de părinții săi

 • a) în situația în care se impune, monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;

 • b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • c) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii de

asistență socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa;                   ■

 • d) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau prestațiilor și acordă aceste servicii și/sau beneficii de asistență socială, în condițiile legii;

 • e) asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • f) asigură și monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delincvent;

 • g) vizitează periodic la domiciliu, familiile și copiii care beneficiază de servicii și beneficii de asistență socială și urmărește modul de utilizare a prestațiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;

 • h) urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;

 • i) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la prestarea de către părinții apți de muncă a acțiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială;

 • j) desemnează responsabilul de caz prevenire, care asigură coordonarea activităților de asistență socială, desfășurate în interesul superior al copilului;

 • k) urmărește menținerea relațiilor personale ale copiilor cu părinții care sunt plecați la muncă în străinătate;

 • l) organizează programe de educație parentală destinate părintelui care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea și îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și a celor care au revenit în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți, mai mare de un an;

 • m) organizează întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este necesar cu persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor, precum și cu părintele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celui de~al doilea_părinte la muncă în

străinătate;

 • n) facilitează și sprijină menținerea unui contact permanent între reprezentanții unității de învățământ pe care o frecventează copilul și persoana în grija căruia acesta a fost lăsat de părinți;

 • o) încurajează părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul și cadrele didactice să stabilească acorduri de învățare, adecvate nevoilor acestora care să cuprindă în mod explicit scopurile, așteptările și responsabilitățile ce revin școlii și familiei;

 • p) sprijină părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul în utilizarea unor metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, rezolvarea problemelor etc.

 • q) identifică situațiile de risc la care este supus copilul și care impun acordarea de servicii și beneficii, prin întocmirea fișei de observație, fișei de identificare a riscurilor și, când este cazul, întocmirea și implementarea planului de servicii, care cuprinde serviciile care trebuie oferite pentru a răspunde nevoilor identificate ale copilului șj familiei lui și cuprinde tipurile de servicii și beneficii oferite, finalitatea urmărită prin implementarea planului, cine oferă serviciile și pentru ce perioadă de timp;

 • r) afișează, la loc vizibil, telefonul copilului, alte informații utile copiilor și părinților și pune la dispoziția acestora documente, pliante, afișe cu scop informativ și formativ;

 • s) ia toate măsurile, conform legii, în cazul semnalării situațiilor de abuz, neglijare sau nerespectare de către familie a măsurilor prevăzute în Planul de servicii.

3.3. In domeniul prevenirii instituționalizării persoanei adulte cu handicap și a persoanei vârstnice

 • a) în situația în care se impune, monitorizează și analizează situația persoanelor cu dizabilități din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;

 • b) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilități;

 • c) creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

 • d) asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

  • e)

  • f)


implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a qpersoanei cu handicap, familia acesteia;

încheie contracte individuale de muncă și asigură fprrpaflea coptirtuă de asistenți personali; evaluează și monitorizează activitatea acestoțp în cpndiții^fegjâ;

 • g) asigură servicii de îngrijire personală destinate persoanelor cu dizabilități, acordate cu prioritate la domiciliu, în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuțiilor stabilite prin legile speciale, precum și servicii de asistență și suport;

 • h) asigură servicii de îngrijire personală destinate persoanelor vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidențiale, servicii de consiliere, de acompaniere, precum și servicii destinate amenajării sau adaptării locuinței, în funcție de natura și gradul de afectare a autonomiei funcționale;

 • i) identifică, cu prioritate, persoanele adulte în dificultate din unitatea administrativ-teritorială și transmite informațiile direcției generale de asistență socială și protecția copilului;

 • j) elaborează/implementează proiecte, în parteneriat public-privat, privind înființarea unor servicii de asistență socio-medicală sau servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/de criză și locuințe protejate, potrivit legislației în vigoare;

 • k) desemnează, prin dispoziția directorului executiv al D.A.S. Pitești, responsabilii de caz pentru copiii cu dizabilități, conform legii și trimite o copie a dispoziției la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeș; prin dispoziție a primarului se aprobă și planul de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;

 • l) informează persoanele interesate despre procedura de evaluare în vederea încadrării în grad și tip de handicap și asigură sprijin pentru întocmirea dosarelor de evaluare;

 • m) monitorizează situația persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal care solicită încadrarea unui asistent personal sau acordarea indemnizației;

 • n) asigură deplasarea unui reprezentant al D.A.S. Pitești la domiciliul beneficiarilor, împreună cu reprezentanții D.G.A.S.P.C. Argeș, atunci când se impune efectuarea de verificări la fata locului.

J

Art. V Durata acordului

Prezentul protocol este valabil pe o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării și poate fi modificat prin act adițional.

Art. VI Litigii

Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul parteneriat vor fi supușe^u^Țjprovcduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.                           /x-x*--’x'X? A

Art. VII Rezilierea protocolului

Constituie motiv de reziliere a prezentului protocol următoarele:

 • a) nerespectarea de către părțile contractante a prezentului protocol;

 • b) cazul de forță majoră;

 • c) hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris.

Art. VIII Dispoziții finale

 • 1. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

 • 2. Modificarea oricărei clauze se face prin acordul părților, în scris, printr-un act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

 • 3. Prevederile cuprinse în prezentul protocol se vor completa în raport cu modificarea legislației în domeniu.

 • 4. Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare, cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

  D.G.A.S.P.C. Argeș

  Municipiul Pitești

  Director General,

  DIRECTOR EXECUTIV D.A.S,

  Adrian MACOVEI

  Sorin IANCU

  Șef Birou

  Biroul Juridic, Contencios

  Laura Angelescu


Consilier Juridic

Serviciul Personal, Juridic, Securitatea

Muncii,

Floarea GONT

5