Hotărârea nr. 59/2019

HCL privind aprobarea organigramei Politiei Locale


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr. 8926/20.02.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.9317/2019, nr. 9319/2019, nr.9321/2019, nr. 9322/2019, nr. 9323/2019;

  • - Adresa nr. 1284/20.02.2019 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 8899/20.02.2019;

  • - Avizul nr. 3454/2019 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la Poliția Locală a Municipiului Pitești sub nr. 1277/20.02.2019;

Văzând prevederile Legii nr. 155/2010 privind poliția locală, republicată și ale art. 36 alin. (3) lit. ”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă organigrama Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.l.

Art.2 Se aprobă statul de funcții al Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 2.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr. 183/26.06.2018, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Pitești

Nr. 59 din 21.02.2019

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL


ORGANIGRAMA

POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. / 2019
COMISIA LOCALĂ DE


COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ


ORDINE PUBLICĂ


-►

-►

1

1'

DIRECTOR GENERALSERVICIUL SIGURANȚĂ PUBLICĂ

70

2

60 —X

BIROUL ORDINE PUBLICĂ

61

1

4

60

0

COMPARTIMENTUL PAZĂ

8

0

g

0

8


SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂCOMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII Șl AFIȘAJ STRADAL


4

2

4 o


COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI


2 o. î

oSERVICIUL JURIDIC EVIDENȚĂ OPERATIVĂ Șl RESURSE UMANE

8

1

7

U

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

2

0

2

0


7_

2

6

0


TOTAL, din


COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE


4

_4

0


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Șl ÎNTREȚINERE

8

1,

4'

--7

SERVICIUL LOGISTICĂ, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV Șl ARHIVĂ

8 1

5'*

2

BIROUL MANDATE, EVIDENȚĂ A PERSOANELOR, SOLUȚIONARE SESIZĂRI

8

1

7.

0


care:

lice specifice de polițist local, din care: de conducere de execuție


funcții publice generale, din care:

  • * de conducere

  • * de execuție personal contractual, din care:

  • * de conducere

  • * de execuție


177

143

12

131

21

3

18

13

0


STAT DE FUNCȚII AL

POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTIIAnexa nr. 2 la H.C.L. nr. 53                      2019


Nr. crt.

Structura

Funcția publică

r----------

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesională

Nivelul stu diilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

director general *

1

II

S

2

director gen adj *

1

II

S

3

director gen adj *

1

II

S

SERVICIUL SIGURANȚA RUTIERĂ

4

șef serviciu *

1

II

S

BIROUL DISCIPLINĂ RUTIERĂ

5

șef birou *

1

II

S

I?

polifist local

III

superior

M

7

polițist local

1

superior

S

8

polițist local

III

superior

M

9

polițist local

1

superior

S

10

polițist local

III

principal

M

11

polițist local

III

superior

M

12

polițist local

III

superior

M

13

polițist local

III

superior

M

14

polițist local

1

superior

S

15

polițist local

1

principal

S

16

polițist local

1

asistent

s

17

polițist local

1

asistent

s

18

polițist local

III

superior

M

19

polițist local

1

asistent

S

20

polițist local

1

asistent

S

21

polițist local

1

superior

S

22

polițist local

III

superior

M

23

polițist local

1

superior

S

24

polițist local

1

asistent

S

25

polițist local

III

superior

M

26

polițist local

III

principal

M

27

polițist local

1

debutant

S

BIROUL SISTEMATIZARE RUTIERĂ

28

șef birou *

1

II

S

29

polițist local

1

asistent

s

30

polițist local

1

superior

s

31

polițist local

III

superior

M

32

polițist local

III

superior

M


33

_

polițist local

1

asistent

S

34

polițist local

1

asistent

S

35

h.

r.Z

polițist local

III

asistent

M

36

polițist local

III

asistent

M

37

â t? w

polițist local

III

asistent

M

38

\ \

/ c i//

-y //_______________________________________

polițist local

1

debutant

S

39

_

_

polițist local

III

principal

M

BIROUL INFORMATICĂ, MONITORIZARE VIDDQ

40

șef birou*

1

II

S

41

polițist local

1

superior

S

42

polițist local

III

superior

M

43

polițist local

III

superior

M

44

polițist local

III

superior

M

45

polițist local

III

superior

M

46

polițist local

III

superior

M

47

polițist local

III

superior

M

BIROUL BAZĂ DE DATE Șl DISPECERAT

48

șef birou *

1

II

S

49

polițist local

1

superior

S

50

polițist local

III

superior

M

51

polițist local

1

asistent

S

52

polițist local

III

superior

M

53

polițist local

III

superior

M

54

polițist local

1

asistent

S

55

polițist local

1

principal

S

SERVICIUL JURIDIC, EVIDENȚĂ OPERATIVĂ Șl

RESURSE UMANE

56

șef serviciu

1

II

S

57

consilier juridic

1

principal

S

58

consilier juridic

1

superior

S

59

referent

III

superior

M

60

consilier

1

superior

S

61

consilier

1

superior

S

62

consilier

1

superior

s

63

consilier juridic

1

principal

s

COMP. RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

64

consilier

1

asistent

s

65

referent

III

superior

M

BIROU INTERVENȚIE LA EVENIMENTE

66

șef birou *

1

II

S

67

polițist local

1

superior

S

68

polițist local

III

superior

M

69

polițist local

1

superior

s

70

polițist local

III

superior

M

71

polițist local

III

principal

M

72

polițist local

III

superior

M

SERVICIUL SIGURANȚĂ PUBLICĂ

73

i

L

șef serviciu *

I

l L

I             II

S

BIROUL ORDINE PUBLICĂ

74

șef birou*

I

II

S

75

polițist local

I

superior

S

76

polițist local

I

superior

S

77

polițist local

II

superior

SSD

78

polițist local

I

superior

S

79

polițist local

III

superior

M

80

polițist local

I

superior

S

81

polițist local

I

superior

S

82

polițist local

I

superior

s

83

polițist local

I

principal

s

84

polițist local

III

superior

M

85

polițist local

III

superior

M

86

____

polițist local

I

superior

S

87

polițist local

III

superior

M

88

polițist local

III

superior

M

89

polițist local

I

asistent

S

90

> /V .ap-••'•¥-

polițist local

III

superior

M

91

i .x i                       l).

polițist local

I

superior

S

92

polițist local

III

superior

M

93

polițist local

I

superior

S

94

polițist local

III

superior

M

95

polițist local

I

superior

S

96

polițist local

III

superior

M

97

polițist local

III

superior

M

98

polițist local

I

superior

S

99

polițist local

III

superior

M

100

polițist local

I

superior

S

101

polițist local

III

superior

M

102

polițist local

I

superior

S

103

polițist local

III

superior

M

104

polițist local

III

superior

M

105

polițist local

III

superior

M

106

polițist local

III

superior

M

107

polițist local

III

superior

M

108

polițist local

III

superior

M

109

polițist local

III

superior

M

110

polițist local

I

debutant

S

111

polițist local

III

superior

M

112

polițist local

III

superior

M

113

polițist local

III

superior

M

114

polițist local

III

superior

M

115

polițist local

III

superior

M

116

polițist local

III

superior

M

117

polițist local

III

superior

M

118

polițist local

I

asistent

S

119

polițist local

III

superior

M

120

polițist local

I

asistent

S

121

polițist local

III

superior

M

122

polițist local

III

superior

M

123

polițist local

III

superior

M

124

polițist local

I

superior

S

125

polițist local

III

superior

M

126

polițist local

III

superior

M

127

polițist local

I

superior

S

128

polițist local

III

principal

M

129

polițist local

I

superior

S

130

polițist local

III

superior

M

131

polițist local

I

asistent

S

132

polițist local

I

asistent

S

133

polițist local

I

asistent

s

134

polițist local

III

asistent

M

135

COMPARTIMENTUL PAZĂ

136

paznic (agent de securitate)

M,G

137

paznic (agent de securitate)

M,G

138

9

paznic (agent de securitate)

M,G

139

_____________________________________________________________,

t

9 ■

«e /

-

/

- D

paznic (agent de securitate)

M,G

140

!

V

sk

paznic (agent de securitate)

M.G

141

A O

V

% Ji nv \

paznic (agent de securitate)

M,G

142

___

paznic (agent de securitate)

M.G

143

paznic (agent de securitate)

M,G

COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII Șl AFIȘAJ STARDAL

144

polițist local

I

superior

s

145

polițist local

III

superior

M

146

polițist local

III

superior

M

147

polițist local

I

superior

S

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

148

polițist local

I

superior

S

149

polițist local

I

superior

S

150

polițist local

I

superior

S

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

151

polițist local

I

superior

S

152

polițist local

I

principal

S

153

polițist local

I

superior

S

154

polițist local

I

superior

s

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Șl ÎNTREȚINERE

155

șef serviciu

I

II

S

156

consilier

I

superior

S

157

consilier

I

superior

S

158

consilier

I

superior

S

158

consilier

I

asistent

S

159

muncit, calif.

III

M,G

160

îngrijitor

M,G

161

îngrijitor

M.G

SERVICIUL LOGISTICA, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV SI ARHIVA

162

șef serviciu

I

II

S

163

inspector

I

superior

S

164

inspector

I

principal

S

165

inspector

I

superior

S

166

inspector

I

superior

S

167

ref de specialitate

II

superior

SSD

168

magaziner

M,G

169

arhivar

IA

M

BIROUL MANDATE, EVIDENȚA A PERSOANELOR, SOLUȚIONARE SESIZĂRI

170

șef birou *

I

II

S

171

polițist local

I

superior

S

172

polițist local

I

superior

S

173

polițist local

III

superior

M

174

polițist local

III

superior

M

175

polițist local

III

superior

M

176

polițist local

III

superior

M

177

polițist local

III

superior

M

* statut de polițist local

NOTA______________________________________________________________________________________ STAT

TOTAL POSTURI, din care:

177

Total funcții publice

164

Funcții publice specifice polițist local, din care

143

* de conducere

12

* de execuție

131

Funcții publice generale, din care

21

* de conducere

3

* de execuție

18

Personal contractual, din care

13

* de conducere

0

* de execuție

13