Hotărârea nr. 58/2019

HCL privind aprobare PUZ Al Vasile Goldis 2

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Aleea Vasile Goldiș, nr. 2 pentru investiția ”Construire ansamblu rezidențial cu trei clădiri de locuințe colective”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul de informare si consultare a publicului nr. 7812/14.02.2019;

-Avizul C.T.A.T.U. nr. 8617/19.02.2019;

-Avizul Arhitectului Șefnr. 8618/19.02.2019;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 8620/19.02.2019;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr. 8767/2019, nr. 8772/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul în suprafață de 4.999,00 m.p. măsurată, situat în intravilanul municipiului Pitești, aleea Vasile Goldiș nr.2, proprietatea S.C. CATALI IMOBILIARE ATM S.R.L., pentru investiția: ”Construire ansamblu rezidențial cu trei clădiri de locuințe colective” potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1).

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 7 ani.

  • (4) Termenul de 7 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantului în calitate de reprezentant al S.C. CATALI IMOBILIARE ATM S.R.L. cu sediul social în Pitești, Str. Găvenii nr. 37, biroul nr. 5 de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 58 din 21.02.2019