Hotărârea nr. 57/2019

HCL privind stabilire chirie garaje 2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea chiriei pentru anul 2019, pentru suprafețele de teren, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupate de garaje autorizate

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.8474/18.02.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr. 8767/2019, nr.8771/2019, nr.8772/2019, nr.8773/2019;

  • - Adresa nr.2670/13.02.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr.8193/15.02.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând și prevederile art.36 alin. (2), lit.”c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Chiria pentru terenurile aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupate de garaje autorizate, pentru anul 2019, se stabilește după cum urmează:

  • a) 5 lei/mp/lună, fără T.V.A.;

  • b) 3 lei/mp/lună, fără T.V.A. pentru pensionarii titulari de contract, beneficiari de pensie în cuantum de 600 lei/lună sau mai mică de 600 lei/luna la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

  • (2) Persoanele cu handicap locomotor, precum și cu handicap accentuat și grav sunt scutite de plata chiriei, sub condiția prezentării de acte doveditoare, respectiv certificatul de handicap și actul de proprietate al autovehiculului.

  • (3) Dovada cuantumului pensiei se face cu ultimul cupon de pensie, care va fi prezentat la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, la încheierea contractului.

Art.2. încheierea actelor adiționale se face prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care este obligat să verifice încadrarea solicitantului într-una din situațiile prevăzute la art.l., precum și îndeplinirea clauzelor contractuale.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 57 din 21.02.2019