Hotărârea nr. 56/2019

HCL privind prelungire contracte spatii situate in statii


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 8130/15.02.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr.8767/2019, nr.8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

-Adresa nr.2698/16.02.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr.8264/18.12.2019 la Primăria Municipiului Pitești precum și solicitările chiriașilor;

-Adresa nr.7757/15.02.2019 a Direcției Tehnice;

-H.C.L.nr. 1/31.01.2019 privind aprobarea “Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019” și a “Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019“;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit."c" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H OTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Prelungirea, până la data de 30.06.2019, a contractelor de asociere cu agenții economici pentru exploatarea în comun a unor stații de transport public local de călători, potrivit anexei nr.l.

  • (2) Prelungirea, până la data de 30.06.2019, a contractelor de închiriere cu agenții economici pentru exploatarea în comun a unor stații de transport public local de călători, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Măsura prevăzută la alin.(l) și (2) are în vedere termenul de depunere a cererilor de finanțare respectiv 31.03.2019, pentru proiectele aferente Axei prioritare 4 a aprogramului Operațional Regional 2014-2020.

  • (4) Modificarea contractelor prevăzute la alin. (1) și (2) se face prin act adițional semnat în numele și pentru locator de către Primarul Municipiului Pitești, care se împuternicește în acest sens.

Art.2. (1) în situația în care derularea procedurilor menționate la art.l, alin. (3) o impune, contractele încetează înaintea termenelor prevăzute la art.l, alin.(l) și (2), cu un preaviz de 7 zile.

(2) în situația în care derularea procedurilor menționate la art.l nu se finalizează până la data de 30.06.2019, contractele prevăzute la art.l, alin.(l) și alin.(2) se prelungesc prin hotărâre a consiliului local.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Tehnice și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, de către Secretarul

Municipiului Pitești.
Pitești

Nr. 56 din 21.02.2019

Anexa nr.l

la HCL

LISTA

Contractelor de asociere care se prelungesc

Contractele de asociere care se prelungesc

Nr crt

Denumirea locatarului

Data contractului

Amplasament

Suprafața

mp

Chirie Euro/ mp/lună inclusiv T.V.A.

Obiect de activitate

1

SC Valmaledi

SRL

29311/30.06.2005

Craiovei spre Bradu

20

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

2

SC Oneyl

Expres 2004

SRL

29317/30.06.2005

Trivale complex

I

12

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

3

SC Durom

Comexim

SRL

29309/30.06.2005

Exercițiu -Fortuna Tineret

24

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

4

SC Dar Cris Commerce Business

SRL

29308/30.06.2005

Str. N. Vodă

bl.Al

9

5

Produse alimentare preambalate și produsOOOOOOOOOOe nealimentare

5

SC Antilopa

SRL

29318/30.06.2005

Trivale complex II

54

5

Preoduse alimentare preambalate și produse nealimentare

6

SC Catali Star Divers SRL

29305/30.06.2005

Trivale complex I

12

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

7

SC Catali Star Divers SRL

29304/30.06.2005

Trivale complex

1

6,2

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

Anexa nr.2

la HCL nr..^..../.t?..4^..2O19

LISTA

Contractelor de închiriere care se prelungesc

Nr crt

Denumirea locatarului

Data contractului

Amplasament

Suprafața

mp

Chirie Euro/ mp/lună

Inclusive T.V.A.

Obiect de activitate

1

SC Cosmin

Corn Dinasty

SRL

45419/16.08.2007

Prundu Complex II

25

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

2

SC Group Mano

SRL

29114/30.06.2005

Str. Libertății

bl.P7

14

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

3

SC Nico’s Century

SRL

29315/30.06.2005

Gavana lângă

bI.N3

16

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

4

SC Daria Cristal

SRL

1037/10.01.2005

Craiovei Boema

30

4,26

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare