Hotărârea nr. 55/2019

HCL privind aprobare PUD Calea Craiovei 66


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Calea Craiovei nr. 66 pentru investiția „Construire clădire locuințe colective și spații cu altă destinație”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare si consultare a publicului nr. 56439 /27.11.2018;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 6272 06.02.2019;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 6416/06.02.2019;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 6417/06.02.2019;

  • - Avizele comisiilor de specialitate cuprinse în rapoartele 8766/2019, nr. 8767/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin.(5) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 1.588,00 m.p., situat în intravilanul municipiului Pitești, Calea Craiovei nr. 66, proprietatea S.C. MACRO S.R.L., pentru investiția: „Construire clădire locuințe colective și spații cu altă destinație” potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1).

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantului reprezentant al S.C. MACRO S.R.L. cu sediul social în Pitești, str. Nicolae Bălcescu nr.l38A,

Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 55 din 21.02.2019