Hotărârea nr. 54/2019

HCL privind organizare competitie box juniori masculin

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind organizarea competiției ”Cupa României la Box Juniori - masculin”, finala

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 8352/18.02.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr. 8767/2019, nr.8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

-Adresa Fotbal Club Argeș nr. 344/14.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 8147/15.02.2019;

-Hotărârea Consiliului de Administrație al Fotbal Club Argeș, nr. 1/10.01.2019;

-Adresa Federației Române de Box, nr. 222/12.02.2019;

Văzând prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii educației fizice și sportului, nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă organizarea competiției ”Cupa României la Box Juniori-masculin”, finala, care se va desfășură la Sala Sporturilor din Municipiul Pitești, în perioada 12.03.2019-17.03.2019, în parteneriat cu Federația Română de Box.

(2) Organizatori locali ai Cupei României la Box Juniori-masculin, finala, sunt Primăria Municipiului Pitești, Fotbal Club Argeș și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2 (1) Se aprobă devizul estimativ de cheltuieli pentru organizarea Cupei României la Box Juniori-masculin, finala, în sumă de 37.280 lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea Cupei României la Box Juniori-masculin, finala, se face de la bugetul Fotbal Club Argeș.

Art.3 Fotbal Club Argeș, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 54 din 21.02.2019


Anexa la H.C.L. nr.          2019


DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

pentru organizarea Cupei României la Box Juniori-masculin, finala

Nr. crt.

DENUMIRE

VALOARE / LEI

1

Cheltuieli transport

6.800

2

Cheltuieli cazare + masă

6.100

3

Bareme arbitri

7.440

4

Asistență medicală

12.900

5

Alte cheltuieli

4.040

TOTAL

37.280