Hotărârea nr. 53/2019

HCL privind aprobare SF imbunatatire transport public urban

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate, Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.8397/18.02.2019 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8766/2019, nr. 8767/2019, nr. 8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.10 alin.(3) din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Studiul de oportunitate achiziție autobuze aferent obiectivului de investiții „îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”, conform anexei nr.l care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”, cu o valoare totală estimată conform Devizului General privind cheltuielile necesare realizării investiției de 3.399.835,18 lei, conform anexei nr.2 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”, conform anexei nr.3, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art. I, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 53 din 21.02.2019

Proiectant,

S.C. Tehno Consulting Solutions S.R.L.

Nr.       CUI: RO 16667478

J: 23/2192/2011


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții


Imbunatatirea transportului public urban de calatori in municipiul PitZN W

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare1 (fără TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

6

7

8

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

1.1. Obfinerea terenului

-

1.2. Amenajarea terenului

-

1.3. Amenajări pentru protecția mediului fi aducerea terenului la starea inițială

-

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

Total capitol 1

-

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Total capitol 2

96,600.00

18354.00

114354.00

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1. Studii

8,500.00

1,197.00

9,697.00

3.1.1. Studii de teren

8,500.00

1,197.00

9,697.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

10,000.00

2,169.80

13,589.80

3.3. Expertizare tehnică

5,000.00

950.00

5,950.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (Audit energetic și Luminotehnic)

-

-

-

3.5. Proiectare

211,000.00

40,090.00

251,090.00

3.5.1.

Temă de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

71,000.00

13,490.00

84,490.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

120,000.00

22,800.00

142,800.00

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.7. Consultanță

120,000.00

11,045.27

131,04537

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

100,000.00

7,245.27

107,245.27

3.7.2.

Auditul financiar

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.8. Asistență tehnică

100,000.00

19,000.00

119,000.00

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

40,000.00

7,600.00

47,600.00

Total capitol 3

464,500.00

76352.07

542,272.07

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BA2Ă

4.1. Construcții și instalații

2,035,050.10

386,659.52

2,421,709.62

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

-

-

-

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5. Dotări

-

-

-

4.6. Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

2,035,050.10

386,659.52

2,421,709.62

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI


5.1.Organizare de șantier

11,499.99

2,185.00

13,684.99

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,500.00

285.00

1,784.99

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

28,558.15

-

28,558.15

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

10,708.25

-

10,708.25

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,141.65

-

2,141.65

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

10,708.25

-

10,708.25

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/des ființare

5,000.00

-

5,000.00

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

213,165.01

40,501.35

253,666.35

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate

1,000.00

190.00

1,190.00

Total capitol 5

254,223,15

42,876.34

297,099.49

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2. Probe tehnologice și teste

20,000.00

3,800.00

23,800.00

Total capitol 6

20,000.00

3,800.00

23,800.00

TOTAL GENERAL

2,870373.24

528,041.94

3399,835.18

din care: C + M (1.2 + 13 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,141,650.10

406,913.52

2,548,563.62

Curs Valutar - 1 euro= 4.5744 lei

Data,

18 Februarie 2019

Beneficiar/Investitor,

Municipiul Pitești


SC TEHNO CONSULTING SOLUT IUN SRL

Sediu: Str Răscoalei, Nr 37H, Grasul Pantelinion, Județul Ilfov, România Punct de lucru; Bulevardul Nieole Caramfil nr-69, et.3, sect 1, București Tel. 0727844820

Fax :03 74090840

CUI: 16667478 J: 23/2192/2011

of fi ce&tcscom pa ny. r o

www.cescQmpany.ro

Indicatorii


ai proiectuluiTEHNO

Consulting solution

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, în conformitate cu devizul general sunt următorii:

Valoarea totală a investiției (ÎNV)

Valori cu TVA

Valori fără TVA

Lei

Lei

Valoarea totală

3,399,835.18

2,870,373.24

din care C+M

2,548,563.62

2,141,650.10

Principalii indicatori de performanță (minimali) ai investiției, sunt următorii:

Indicator


Valoare de referința

Număr stații lente

40 buc

4 buc

7000 mp


Număr stații rapide

Suprafață amenajată

Durata estimata de execuție a lucrărilor este de 14 luni.

Proiectant,