Hotărârea nr. 52/2019

HCL privind SF realizare puncte transfer transport public

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”

Consiliu] Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 8319/18.02.2019 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8766/2019, nr.8767/2019, nr. 8771/2019, nr.8772/2019, nr.8773/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) Ut. d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.10 alin. (3) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”, cu o valoare totală estimată conform Devizului General privind cheltuielile necesare realizării investiției de 3.818.754,75 lei, conform anexei nr. 1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 52 din 21.02.2019

Lex.        Aw.

Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZ GENERAL                                      |

al obiectivului de investiții

Realizarea de puncte de transfer pentru integrare operaționala a transportului public urban si periurban

Nr. crt.

Denumirea capttoldor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Ici

lei

Ici

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

12

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

4,405.00

836.95

5,241.95

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

4,405.00

836.95

5,241.95

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

22,900.00

4,351.00

27,251.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

8.700.00

1.653.00

10,353.00

3.1.1. Studii de teren

8,700.00

1.653,00

10,353.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

3.2

Documenta|ii-suport ți cheltuieli pentru objinerea de avize, acorduri și autorizații

2,500.00

475.00

2,975.00

3.3

Expertizare tehnica

2,000.00

380.00

2,380.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

156,30000

29,697.00

185,997.00

3,5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

96,300.00

18.297.00

114,597.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizclor/acord urilor/ autorizațiilor

2,000.00

380.00

2.380.00

3.5.5. Verificarea tehnicii de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.6, Proiect tehnic si detalii de execuție

55,000.00

10,450.00

65,450.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

75.000.00

14,250.00

89,250.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

70.000.00

13,300.00

83,300.00

3.7,2. Auditul financiar

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

15,500.00

2,945.00

18.445.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.8.1 J. pe perioada de execuție a lucrărilor

4,000.00

760.00

4.760.00

3.8. t .2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000.00

380.00

2.380.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

9.500.00

1,805.00

11,305.00

|Total capitol 3

260,000.00

49,400.00

309.400.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,468,520.70

279,018.93

1,747,539.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

111,662.38

21,215.85

132,878.24

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1,006,690.40

191,271.18

1,197,961.58

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dolari

15,600.00

2,964.00

18,564.00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

2,602,473.48

494,469.96

3,096,943.44

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

31,229.68

5,933.64

37,163.32

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

20,819.79

3,955.76

24,775.55

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

10,409.89

1,977.88

12,387.77

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17,911.39

17,911.39

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

8,141.54

8,141.54

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,628.31

1,628.31

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

8,141.54

8,141.54

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

262,977.85

49,965.79

312,943.64

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

10,000.00

1,900.00

11,900.00

Total capitol 5

322,118.92

57,799.43

379,918.35

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

Total GENERAL

3,211,897.40

606,85734

3,818,754.75

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

1,628307.87

309,378.50

1,937,686.37

In preturi la data de 14.02.2019; 1 euro-4.5744, conform curs ENFOEURO din luna iulie 2017

Data:

14.02.2019

Bene De iar/ Investitor,

U.A.T. Municipiul Pitești

SC TEII NO CONSULTING SOLUT1ON SRL

Sediu: Str Răscoalei, Nr. 37H, Orașul Pantelimon, Judelui Ilfov, Remania

Punct de lucru : Rulevardul Nicuk Garam li] nr.69. et.3, seci. L București Tel. 0727844820

Fax:0371l)$8840

CUI. 16667478 J; 23/2192/201 1

o.rftqe@lcscompany.ro

www.tcscom pa ny.rO


'o^Qc w

TEHNO

Consulting Solutions


INDICATORII TEHNICO-ECONIMICI AI PROIECTULUI


Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, în conformitate cu devizul general sunt următorii:


Valoarea totală a investiției (INV)

Valori cu TVA

Valori fără TVA

Lei

Lei

Valoarea totală

3818754,75

3211897,40

din care C+M

1937686,37

1628307,87


Principalii indicatori de performanță (minimali) ai investiției, sunt următorii:


Indicator


Valoare de referința


Număr stații/adăposturi de microbuz


4 buc


Suprafață amenajată


2767mp


Durata estimata de execuție a lucrărilor este de 9 luni.


Proiectant,