Hotărârea nr. 51/2019

HCL privind declararea unor lucrari de utilitate publica


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind declararea unor lucrări de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești; Raportul nr. 8123 din 15.02.2019 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8766/2019, nr.8767/2019, nr.8771/2019, nr.8772/2019, nr.8773/2019;

  • - Adresa nr. 1154 din 14.02.2019 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 7906 din 14.02.2019;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 442/2018 privind aprobarea documentației „Registrul spațiilor verzi din municipiul Pitești”;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările de reconfigurare a zonei carosabile și pietonale din b-dul Nicolae Bălcescu - bloc L6 executate pe suprafața de 300 mp teren domeniul public al municipiului Pitești, cartier Găvana, potrivit anexei nr. 1.

  • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic General al municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prin H.C.L. 90/2010, potrivit anexei nr.2.

  • (3) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde pe care se execută aceste lucrări de reconfigurare a zonei carosabile și pietonale din b-dul. Nicolae Bălcescu - bloc L6.

  • (4) Registrul Spațiilor Verzi, aprobat prin H.C.L. nr. 442/2018, se modifică corespunzător. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Suprafață totală de 300 mp va fi evidențiată ca bun aparținând domeniului public al municipiului Pitești și în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, Administrația Domeniului Public Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A. vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei


MM W- L

M -HCL NR.. SJ- -KÎH       - 20M NNOTA:

  • - Ridicările topografice s-au întocmit in si

  • - Realizare lucrărilor propuse presu stâlpi iluminat public si a 6 panou#


rdonate STEREO 70, plan de referința Marea Neagra 1975.

ifose?           arbuști, cu diametru sub 20cm, relocarea a 139m de gard viu, relocarea a 5

icitargftobilieTQB^, pe amplasamentul propus in prezentul plan de situație, a se vedea Legenda


Verificator/

Expert


S.C. C/V7L C

PITEȘTI,Referat/Expertiza nr./DataSef proiect

ing. Bucur Mîrcea

Proiectat

ing. Bucur Mircea

<////' "

Desenat

Bucur Camelia

-

■'7/


BENEFICIAR: Administrația Domeniului Public Pitești, Județul Argeș

Reconfigurare zona carosabila si pietonala, zona blocului L6, B-dul Nicolae Balcescu,

SCARA 1:500


Faza: C.U. + Avize/Acorduri + D.A.L.I.


DATA

OH4 n


PLAN DE SITUAȚIE


Planșa374450BILANȚ TERITQRIAL

Suprafața parcare existenta^ 290mp; Suprafața parcare proiectat = 650mp

Suprafara Sistem Rutier cu refacere planeitât&d22mp£\

Suprafața trotuar existent = 508mp; Suprafața trotuar proiectât^ 326.0mp

Suprafața zone verzi = 391 mp; Suprafața zone verzi reamenâjate ~ 9tmp

Suprafața necesara a fi scoasa din Registrul Spatiilor Verzi si declaratade 300mp;


ite publica.


Copacii existenti pe amplasamentul trotuarului N-8buc se vor taia. Se vor mentirie'CQp'aciL in zonele verzi reamenajate.

Stâlpi iluminat stradal pe amplasamentul parcării N=5buc se vor reamplasa.

Panou publicitar/mobilier urban pe amplasamentul construcției N=6buc se vor reamplasa. Gard viu necesar a se desface in vederea execuției parcării si trotuarului: 179m Gard viu ce se va replanta in spatele trotuarului propus: 139m


374400


§

00

ș


374400


o iT> r-oo oo


LEGENDA:(D©

I ț


Scări rampe existente

Margine drum existent

Alei pieton ale existenta

Bloc existent

Mobilier urban

Stâlp iluminat stradal, relocat

Stâlp iluminat stradal, existent

Cămine de vizitare, existente

Copaci existenti ce se mențin (foioase +rasinoase)

Copaci existenti ce se taie (foioase +rasinoase) Gard viu existent se reloca


----------- Poziție gard viu proiectat

hidrant

e     reper nivel

o=d    geiger

T    indicator

csi    panou publicitar, existent

panou publicitar, relocat

■    m iu     Bordura prefabricata 20x25cm,proiectat

«_  Bordura prefabricata 10x15cm,proiectat

---------   Ax parte carosabila existent

Marcaj rutier proiectat

l&WiW Refacere planeitate strat de rulare

Carosabil parcare proiectat

Zona verde proiectat

Alei Dietonale nroiectat
ANEXA NR. 2-    .

LA H.C.L. Nr. ..jS?2......din X./(.$<.,...2019

Extras P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prin H.C.L. 90/2010