Hotărârea nr. 50/2019

HCL privind transmitere spatii DAS la SPEP


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREprivind transmiterea din administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, a unor spații situate în Piața Smârdan

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.7551/13.02.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialiatte cuprinse în rapoartele nr.8766/2019, nr.8767/2019, nr.8771/2019, nr.8772/2019, nr.8773/2019;

- Adresa nr.2132/06.02.2019 emisă de Direcția de Asistentă Socială a

9                                                  9

Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.6356/06.02.2019;’

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, precum și ale art. 36 alin.(2) lit. ”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. (1) Se transmit din administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, următoarele spații, situate în Piața Smârdan:

  • a) Suprafața construită de 1038,94 mp, Etajul II;

  • b) Suprafața de 1230,4 mp parcare cu 29 locuri, situată la subsol;

  • c) Suprafața de 528,6 mp, spații cu altă destinație, situate la subsol.

(2) Datele de identificare ale spațiilor care se dau în administrare sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 si nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Transmiterea spațiilor prevăzute la art.l se face prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

A

  • (2) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități (gaze, apă, energie electrică, etc), se va face de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

  • (3)  Suportarea cheltuielilor pentru funcționarea spațiilor date în administrare, revine titularului dreptului de administrare.

Art.3. Hotărârea Consiliului Local nr.355/28.09.2017 îsi încetează aplicabilitatea.

Art.4. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Direcției Economice, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Contrasemnează:

SECRETAR,

Andrei-Căt^lin Călugăru

Pitești

Nr. 50 din 21.02.2019

4 x c\ & r. 2

//V       r. ~       Z&