Hotărârea nr. 49/2019

HCL privind conferire diploma nunta diamant

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 7193/12.02.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr. 8767/2019, nr.8771/2019, nr.8772/2019, nr.8773/2019;

Văzând prevederile H.C.L.nr.3 88/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Maria și Petre Cruceru, domiciliată în municipiul Pitești,                                 pentru împlinirea a 60

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Ioana și Valeriu Grigore, domiciliată în municipiul Pitești,                                                  pentru

împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Valerica și Gheorghe Patriche, domiciliată în municipiul Pitești,                                     , pentru

împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Elena și Iancu Sandu, domiciliată în municipiul Pitești,                                      pentru împlinirea a

60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Familiile prevăzute de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art. 3 alin. (1) din H.C.L. nr. 6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.6. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municmiylui_Pitești.

INTE DE ȘEDINȚĂ,

ițiu-MaEian


PREȘ

Laudei


fdanu


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 49 din 21.02.2019