Hotărârea nr. 48/2019

HCL privind conferire diploma fidelitate

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 7192/12.02.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8766/2019, nr.8767/2019, nr.8771/2019, nr.8772/2019, nr.8773/2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Florica și Haralambie Bălici, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Niculina și Ion Calotă, domiciliată în municipiul Pitești,                                                pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Filofteia și Marian Dă nescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                 pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Eugenia și Petre Deaconu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Dumitra și Eugeniu Neacșa, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Alexandra și Gheorghe Nicolae, domiciliată în municipiul Pitești,                                     pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Mircea Pisculungeanu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Lucreția și Constantin Pisculungeanu, domiciliată în municipiul Pitești,                         pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Doina-Angelica și Dumitru Tomescu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art. 3 alin. (1) din H.C.L. nr. 6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.ll. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Catălin Călugăru

Pitești

Nr. 48 din 21.02.2019