Hotărârea nr. 47/2019

HCL privind receptie terminare lucrari imobil b-dul Eroilor 30

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ..Extindere,


supraetajare și consolidare imobil B-dul Eroilor nr.30”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ; Având în vedere :

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.8159/15.02.2019 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale conisiliului local cuprinse în rapoartele


nr.8766/2019, nr.8767/2019, nr. 8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

- Adresa Politiei Locale a Municipiului Pitești nr. 659/23.01.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.4155/28.01.2019 ;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G.R. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE :


Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții


..Extindere, supraetajare și consolidare imobil B-dul Eroilor nr.30”, cu o valoare totală de 525.392,16 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 10034/18.12.2018, potrivit anexelor nr.l și nr.2 .


Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în


evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Poliției Locale a Municipiului Pitești.


(2) H.C.L. nr.194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public


al Municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.


(3) Anexele nr.l și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Poliția Locală a Municipiului


Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.N V      r

Contrasemnează:

SECRETAR,


Andrei-Cătăjin Călugăru


Pitești,

Nr. 47 din 21.02.2019


4Uea Hf. \ La
PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE îg la terminarea lucrărilor llkK i<-

.....Oi»


prLvin®?         ft$âorde con&U ticți inerente jnvestiției<3L><^?.(^^

■mș..      az^...&..&./^..dL..y__________...:...........

și                         .&^..r.££Z...................................

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică dup&cum urmează.?/        „

 • - adresa administrativă; Municipiul Pitești, ‘g?? fO//&/'

 • - număr cadastral/număr topografic:

 • - număr oarte funciară: 5T52Z

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construjre niyh/V..^:.^»...............................................

eliberată de Primăria municipiului Pitești Ia data de                         valabilitate până ladata:

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data:                     .... până la data:                      ............

"'hlX.di^^eser/ >-/*£///

Membri:w.a. • 6.1. Capacități fizice realizate..,.

............

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procdsul-verbal dtauspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, yăsurătoriloralto teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentații ai prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.I

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura

lor implică nerealizaretumeia saujpmai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. /w                      /■/ /                                ~

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate esțe                      .......lei cu T.V.A și de..&?

 • 6.6. Perioada de garanție este de; 3<£ /&’/?/

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se

constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a MunicinftiLui București saj/al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): ..............zSZ.a....jexz^...Qcl'^^..........................................................................................................................................

 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

X - admiterea recepției la terminarea lucrărilor

^Respingerea recepției la..terniixL<uaa-U.i<iEăxLlne

 • 8. Comisia .de recepțA,țnotive


se, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor &i alto 1 la prezentul proces-verbal; fif[p

din^ur^cț dt^vedere


f.l

Comisia de recepție

PT.’.d'W^<Z/......«7V.


.....

efe&S&eg/ ’/pK/'


Alțl participanți: Proiectant;
ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI

B-dul. Eroilor, nr. 30;Cod poștal: 110052; CIF:21810425


Tel: 0248210230, 0248222248, 0348911; Tel secretariat: 0248224140; Fax:0348430531


E-mail: politiaiocalapitesti@vahoo.com: www.politialocalapitesti.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 9041,9048

ANEXA nr.2 LA HC L       / Jț-OJA —

INVENTARUL

obiectivului de investiții

„Extindere supraetajare și consolidare imobil B-dul EROILOR nr.30„

Nr.crt.

Denumire capitol cheltuieli

Valoarețlei,inclusiv TVA)

I

Lucrări de proiectare

74494,00

2.

Execuție lucrări

444.984,16

3.

Dirigenție de șantier

3.670,00

4.

Taxe ISC

2.244,00

TOTAL

525.392,16

DireclorGeneral Sef Serviciu Financiar Contabilitate Sef Serviciu Achiziții, Logistică întreținere                               Administrativ, Arhiva