Hotărârea nr. 450/2019

HCL aprobare executie buget la 31.12.2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea


HOTĂRÂRE

execuției estimate a bugetului municipiului Pitești la data de 31.12.2019


unicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Local al m

Având în vedere:

  • - Referatul de ap; municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 60928<2019 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61501/2019, nr.61502/2^

Văzând prevederile


fobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


019, nr.61503/2019, nr.61504/2019, nr.61505/2019;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.


„a” din Codul administrativ, cu


completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă execuția estimată a bugetului municipiului Pitești la data de 31.12.2019, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Q Direcției Economice.


eneral al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâreContrasemnează pentru legalitate : SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin CălugăruPitești

Nr. 450 din 12.12.2019

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. ^5^ dinZC/^2019

E>

DETALIATĂ LA

[EGUȚIA estimată a bugetului local

Venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

- mii lei -

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2019

încasări estimate 2019

TOTAL VENITURI (cod

110.02+00.15+00.16+00.17+48.02)

00.01

308,455

308.455

VENITURI PROPRII (cod 00.02-

1.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

269.170

269.170

I. VENITURI CURENTE (cod 0(

03+00.12)

00.02

296.042

296.042

A. VENITURI FISCALE (cod 00

,[04+00.09+00.10+00.11)

00.03

273.374

273.374

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFI

Ț SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.1

00.04

167.552

167.552

AI.l. IMPOZIT PE VENIT, PRO LA PERSOANE JURIDICE (cod

FIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE

1(1.02)

00.05

2.178

2.178

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

2.178

2.178

|Impozit pe profit de la ageriți econ

©mici ')

01.02.01

2.178

2.178

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROI

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+0

1IT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

4.02)

00.06

165.374

165.374

Im

pozit pe venit (cod 03.02.17+03

02.18)

03.02

500

500

Impozit pe onorariul avocaților și

rotarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transfc

•ul proprietăților imobiliare din patrimoniul per

03.02.18

500

500

Cote si sume defalcate din impozitu

1 pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

164.874

164.874

Cote defalcate din impozitul pe ve

nit

04.02.01

164.874

164.874

Sume alocate din cotele defalcate

lin impozitu! pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

F     o

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PEVEN

T, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAl

00.07

0

0

Alte impozite pe venit, profit si cast

iguri din capital de la persoane fizice (cod 0

05.02

0

0

Alte impozite pe venit, profit si ci

tstiguri din capital

05.02.50

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOÎ

'AL     - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

|Cote defalcate din impozitul pe sa

larii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PRQ

PRIETATE (cod 07.02)

00.09

48.714

48.714

Im

pozite si taxe pe proprietate (ci

)d 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

48.714

48.714

Impozit si taxa pe clădiri (cod 0

7.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

40.405

40.405

jlmpozit pe clădiri de la perșii

ane fizice *)

07.02.01.01

X

X

|Impozit si taxa pe clădiri de j

a persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.(j

2.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

5.159

5.159

Impozit pe terenuri de la perj

oane fizice *)

07.02.02.01

X

X

Impozit si taxa pe teren de lt

persoane juridice *)

07.02.02.02

zX

X

Impozitul pe terenul din exti

avilan *)

07.02.02.03

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte tp?

<e de timbru

07.02.03

3.150

3.150

Alte impozite si taxe pe proprie^

te

07.02.50

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BU1S

URI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02

00.10

57.085

57.085

Sume defalcate din TVA (cod 1I.[

2.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

26.925

26.925

Sume defalcate din taxa pe valoaf descentralizate la nivelul județele;r

ea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoar descentralizate la nivelul comunei

;a adăugată pentru finanțarea cheltuielilor or, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

16.333

16.333

Sume defalcate din taxa pe valoaț

ea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoaț

ea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

6.882

6.882

Sume defalcate din taxa pe valoar infrastructurii si a bazelor sportjx

ea adăugată pentru Programul de dezvoltare a /e din spațiul rural

11.02.07

Sume defalcate din taxa pe valoer particular sau confesional acredi a

sa adăugată pentru finanțarea învățământului t

11.02.09

3.710

3.710

Alte impozite si taxe generale pe bu

nuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

197

197

Taxe hoteliere

12.02.07

197

197

Taxe pe servicii specifice (cod 15.0

2.01 + 15.02.50)

15.02

165

165

DENUMIREA

\ .     1! .> ri ,-J -

INDICATORIMJR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2019

încasări estimate 2019

Impozit pe spectacole

15.02.01

165

165

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autor desfasurarea de activitati (cod 16.1

zarea utilizării bunurilor sau pe

2.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29.798

29.798

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

17.291

17.291

Impozit pe mijloacele de tran

sport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

Impozit pe mijloacele de tran

sport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de

icente si autorizații de funcționare

16.02.03

3.700

3.700

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, a

i.torizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

8.807

8.807

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE

FISCALE (cod 18.02)

00.11

23

23

Alte impozite si taxe fiscale (codii

102.50)

18.02

23

23

Alte impozite si taxe

18.02.50

23

23

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.13+00.14)

00.12

22.668

22.668

CI. VENITURI DIN PROPRIETA

TE (cod 30.02+31.02)

00.13

10.813

10.813

Venituri din proprietate (cod 30.02

,01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

10.813

10.813

Varsaminte din profitul net al regi

)or autonome, societăților și companiilor națior

30.02.01

812

812

Venituri din concesiuni si inchirie

i

30.02.05

9.442

9.442

Alte venituri din concesiuni si inc

lirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

9.442

9.442

Venituri din dividende ( cod 30.02

.08.02)

30.02.08

559

559

Venituri din dividende de la alti p

atitori

30.02.08.02

180

180

Dividende de virat de către societa capital majoritar de stat

tile si companiile naționale si societățile cu

30.02.08.03

379

379

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.01

)

31.02

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SE

RVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37

00.14

11.855

11.855

Venituri din prestări de servicii si a (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+3

te activitati

3.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.501

33.02

607

607

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

0

0

Contribuția părinților sau susțină'

orilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

503

503

Contribuția persoanelor benefici^

re ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activitati cadastrale si apt

ricultura

33.02.24

0

0

Contribuția lunară a părinților peri

tru întreținerea copiilor în unitățile de protecție

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielj

lor de judecata, imputații si despăgubiri

33.02.28

67

67

Contribuții pentru finanțarea Prog

ramului Școala după Școala

33.02.33

37

37

Alte venituri din prestări de servit^

ii si alte activitati

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, e|

berari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

9

9

Taxe extrajudiciare de timbru |

34.02.02

9

9

Alte venituri din taxe administrat.

ce, eliberări permise

34.02.50

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cp

d 35.02.01 Ia 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.341

7.341

Venituri din amenzi si alte sancti j

ni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

7.262

7.262

Penalitati pentru nedepunerea sat

depunerea cu intirziere a declarației de

35.02.02

0

0

Incasari din valorificarea bunurilo

r confiscate, abandonate si alte sume constatate

35.02.03

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscat

i

35.02.50

79

79

Diverse venituri

(cod 36.02.01 +36.02.05+36.02.06+?

5.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.893

3.893

Venituri din aplicarea prescripției!

extinctive

36.02.01

25

25

Varsaminte din veniturile si/sau d

sponibilitatile instituțiilor publice

36.02.05

3.762

3.762

Taxe speciale

36.02.06

0

0

Venituri din ajutoare de stat recu}p

erate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielii

lor efectuate in cursul procesului de executare s

36.02.14

96

96

Sume provenite din finanțarea băț

etara a anilor precedenti ( 36.02.32.02+36.02.3

36.02.32

0

0

Sume provenite din finanțarea bi)g

etara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.02

0

0

Sume provenite din finanțarea biht

etara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.03

0

0

Alte venituri                      |

36.02.50

10

10

Transferuri voluntare, altele decajt

subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04

37.02

5

5

Donații si sponsorizări

37.02.01

5

5

DENUMIREA

INDICATORILOR'

Cod indicator

Prevederi bugetare 2019

încasări estimate 2019

Vărsăminte din secțiunea de fiincfionc bugetului local (cu semnul minus)

jre pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.02.03

0

0

Vărsăminle din secțiunea de funcfiom

jjre

37.02.04

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (co

| 39.02)

00.15

58

58

Venituri din valorificarea unor bun

uri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.

39.02

58

58

Venituri din valorificarea unor bu

'uri ale instituțiilor publice

39.02.01

8

r-         8

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

39.02.03

50

50

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vanzarea unor bunur

apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

r~        o

0

Depozite speciale pentru construc

ii de locuințe

39.02.10

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

(cod 40.02)

00.16

0

0

încasări din rambursarea împrumt

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+4

turilor acordate

9.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

încasări din rambursarea împrumt servicii publice de interes local sa

(urilor pentru înființarea unor instituții și

i a unor activități finanțate integral din venituri

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcretiitelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezor

:ria statului**)

40.02.10

X

X

Sume din excedentul anului prece casă ale secțiunii de funcționare**

lent pentru acoperirea golurilor temporare de L

40.02.11

X

X

Sume din excedentul anului prece casă ale secțiunii de dezvoltare**)

lent pentru acoperirea golurilor temporare de

40.02.13

X

X

Sume din excedentul bugetului Io

:al utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

0

încasări din rambursarea altor îmț

rumuturi acordate

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

9.334

9.334|

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVEI

,E ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (co

00.18

9.334

9.334

Subvenții de la bugetul de stat (c< +42.02.13+42.02.15+42.02,16+ 42.0 +42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.1 +42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.0'

d 42.02.01+42.02.05+42.02,10+42.02.12+

2.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+

2.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51 +

..62+42,02.65 la

42.02

9.334

9.334

Retehnologizarea centralelor term

ce și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri si regulamente de urbani^

m

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind redt

cerea riscului seismic al construcțiilor existente

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea term

că a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea progrț

imelor multianuale prioritare de mediu și

42.02.13

0

0

Subvenții primite din Fondul Nap

onal de Dezvoltare**)

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat că în sănătate (cod 42.02.16.01+42.)

re bugetele locale pentru finanțarea investițiilor

2.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

Subvenții de la bugetul de s aparaturii medicale și echipa

ît către bugetele locale pentru finanțarea mentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de st reparațiilor capitale în sănăta

rt către bugetele locale pentru finanțarea te

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de st investiții în sănătate

rt către bugetele locale pentru finanțarea altor

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii al pentru finanțarea investițiilor în șt

Ministerului Sănătății către bugetele locale inătate (cod

42.02.18

0

0

Subvenții din veniturile prop locale pentru finanțarea apar comunicații în urgență în săn

rii ale Ministerului Sănătății către bugetele aturii medicale și echipamentelor de ătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile prop locale pentru finanțarea reppi

rii ale Ministerului Sănătății către bugetele "ațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile prop locale pentru finanțarea altor

rii ale Ministerului Sănătății către bugetele investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat cAt proiectelor finanțate din FEN pps

re bugetele locale necesare susținerii derulării aderare

42.02.20

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul dejlnterventie**)

42.02.28

0

0

DENUMIREA

V         1   • 1 1 1 s ■■ '

INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2019

încasări estimate 2019

Finanțarea lucrărilor de cadastru i

mobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutoru cărbuni, combustibili petrolieri

hi pentru încălzirea locuinței cu lemne,

42.02.34

2

2

Subvenții din bugetul de stat pentr

u finanțarea unităților de asistență medico-soci;

42.02.35

0

0

Subvenții de la bugetul de stat cat obiectivelor de investiții in turism

re bugetele locale pentru realizarea

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentr

u finanțarea sanatatii

42.02.41

7.576

7.576

Sume primite de administrațiile loc

:^le în cadrul programelor FEGA implementate

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile loc Fondul Social European

talc în cadrul programelor finanțate din

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de național (42.02.51.01 +42.02.51.01

stat pentru finanțarea unor programe de interes

42.02.51

0

0

Subvenții primite de la bugeti interes național, destinate sec

Jl de stat pentru finanțarea unor programe de punii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții primite de la bugeti interes național, destinate sec

11 de stat pentru finanțarea unor programe de diunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

Subvenții primite de la bugetul de institutii publice de asistenta socia

fetat pentru finanțarea investițiilor pentru a si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru sprijinirea constr

lirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuin

elor sociale

42.02.55

1.295

1.295

Sume alocate din bugetul de stat a

erente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național c

e Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

Subvenții din bugetul de stat aloct de sănătate publică

te conform contractelor încheiate cu direcțiile

42.02.66

0

0

Subvenții din sume obținute în urr de gaze cu efect de seră pentru fin

na scoaterii la licitație a certificatelor de emisii uitarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat căii proiectelor finanțate din fonduri e: aferete perioadei de programare 2(

e bugetele locale necesare susținerii derulării .terne nerambursabile (FEN) postaderare 14-2020****)

42.02.69

461

461

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de originț animală

42.02.73

0

0

Subvenții de la alte administrații (

tod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

Subvenții primite de la bugetele cc

nsiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurările!) finanțarea programelor pentru ocu

r pentru șomaj către bugetele locale, pentru parea temporară a forței de munca si

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele c situații de extremă dificultate**)

onsilii lor locale și județene pentru ajutoare în

43.02.08

X

X

Sume primite de la UE/alti donator aferente cadrului financiar 2014-20

in contul plăților efectuate si prefinantari

20 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02

3.021

3.021

Fondul European de Dezvoltare $.

egionala (FEDR.) (cod

48.02.01

2.863

2.863

Sume primite în contul plățifc

:>r efectuate în anul curent

48.02.01.01

2.785

2.785

Sume primite în contul plățijk

tr efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

78

78

Prefinanțare                |

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (<jc

d 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

158

158

Sume primite în contul plățile

>r efectuate în anul curent

48.02.02.01

158

158

Sume primite în contul plățile

)r efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

F     o

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

OO.Ol SF

SO.L620

203.620

VENITURI PROPRII (cod 00.02!-

1.02-37.02+00.16)

49.90

269.112

269.112

I. VENITURI CURENTE (cod p(

1.03+00.12)

00.02

296.042

296.042

A. VENITURI FISCALE (cod 00

.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

273.374

273.374

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFI

T SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.i

00.04

167.552

167.552

Al.I. IMPOZIT PE VENIT, PRO

LA PERSOANE JURIDICE (coc| 0

FIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE

1.02)

00.05

2.178

2.178

DENUMIREA

INDICATORILOR

, Go<f

indicator

Prevederi bugetare 2019

Încasări estimate 2019

Impozit

pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

2.178

2.178

Impozit pe profit de la agenți econc

iniei 1)

01.02.01

2.178

2.178

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROF PERSOANE FIZICE      (cod (

[T SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

13.02+04.02)

00.06

165.374

165.374

Impozit

pe venit (cod 03.02.17+03.

C2.18)

03.02

500

500

Impozit pe onorariul avocaților și n

«ptarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transfer

lil proprietăților imobiliare din patrimoniul per

03.02.18

500

500

Cote si sume defalcate din impozitul

pe venit (cod 04.02.01+04,02.04)

04.02

164.874

164.874

Cote defalcate din impozitul pe ver

Jt

04.02.01

164.874

164.874

Sume alocate din cotele defalcate d

ijn impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENI

T, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITA1

00.07

0

0

Alte impozite pe venit, profit si casti

îuri din capital de la persoane fizice (cod (

05.02

0

0

Alte

impozite pe venit, profit si ca.

tiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOT

jiL     - Restante anii anteriori - (cod 06.0

06.02

0

0

Cote defalcate din impozitul pe sal

rii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3

IMPOZITE SI TAXE PE PRO1

RIETATE (cod 07.02)

00.09

48.714

48.714

Im

pozitesi taxe pe proprietate (co

1 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

48.714

48.714

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07

102.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

40.405

40.405

|Impozit pe clădiri de la persoa

ipe fizice *)

07.02.01.01

X

X

|Impozit si taxa pe clădiri de ia

persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02

.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

5.159

5.159

Impozit pe terenuri de la perse

ane fizice *)

07.02.02.01

X

X

Impozit si taxa pe teren de la

iersoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

Impozitul pe terenul din extra

/ilan *)

07.02.02.03

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte tax

; de timbru

07.02.03

3.150

3.150

Alte impozite si taxe pe proprietăți

07.02.50

A4

IMPOZITE SI TAXE PE BUN

JRI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02

00.10

57.108

57.108

Sume defalcate din TVA (cod 11.02

.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

26.925

26.925

Sume defalcate din taxa pe valoare descentralizate la nivelul județelor

i adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoare descentralizate la nivelul comunele

i adăugată pentru finanțarea cheltuielilor r, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

16.333

16.333

Sume defalcate din taxa pe valoare

p adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoare

p adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

6.882

6.882

Sume defalcate din taxa pe valoare particular sau confesional acreditat

a adăugată pentru finanțarea învățământului

11.02.09

3.710

3.710

Alte impozite si taxe generale pe bui

iuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

197

197

Taxe hoteliere

12.02.07

197

197

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02

01+15.02.50)

15.02

165

165

Impozit pe spectacole

15.02.01

165

165

Alte

taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autori desfasurarea deactivitati (cod 16.0

zarea utilizării bunurilor sau pe

2.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29.798

29.798

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

17.291

17.291

Impozit pe mijloacele de tranj

port deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

Impozit pe mijloacele de tranj

port deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de |

icente si autorizații de funcționare

16.02.03

3.700

3.700

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, a,i

itorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

8.807

8.807

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE I

’ISCALE (cod 18.02)

00.11

23

23

Alte impozite si taxe fiscale (cod lfj

.02.50)

18.02

23

23

Alte impozite si taxe

18.02.50

23

23

C.

VENITURI NEFISCALE (coc

00.13+00.14)

00.12

22.668

22.668

CI

VENITURI DIN PROPRIETA

TE (cod 30.02+31.02)

00.13

10.813

10.813

Venituri din proprietate (cod 30.02

01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

10.813

10.813

Varsaminte din profitul net al regi

or autonome, societăților și companiilor națior

30.02.01

812

812

Venituri din concesiuni si inchirie(

i

30.02.05

9.442

9.442

Alte venituri din concesiuni si inej1

irieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

9.442

9.442

Venituri din dividende ( cod 30.0?

.08.02 )

30.02.08

559

559

DENUMIREA

INDICATORILOR     -

cod : indicat-o f

Prevederi bugetare 2019

încasări estimate 2019

Venituri din dividende de la alți plătitori

'30.02.08.02

180

180

Dividende de virat de către societat capital majoritar de stat

e si companiile naționale si societățile cu

30.02.08.03

379

379

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2

VANZARI DE BUNURI SI SEF

tjV 1 CII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37

00.14

11.855

11.855

Venituri din prestări de servicii si alt (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33

e activitati

02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

607

607

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

Contribuția părinților sau sustinato

rilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

503

503

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agri

cultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentr

a întreținerea copiilor în unitățile de protecție

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielile

r de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

67

67

Contribuții pentru finanțarea Progrt

mului Școala după Școala

33.02.33

37

37

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, elib

erari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

9

9

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

9

9

| Alte venituri din taxe administrativi

eliberări permise

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscări (coc

35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.341

7.341

Venituri din amenzi si alte sanctiun

i aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

7.262

7.262

Venituri din amenzi si alte sanctiun

aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02 01.02

7.262

7.262

Penalitati pentru nedepunerea sau c

spunerea cu intirziere a declarației de

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor odata cu confiscarea potrivit legii

confiscate, abandonate si alte sume constatate

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

79

79

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02

05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.893

3.893

Venituri din aplicarea prescripției e

xtinctive

36.02.01

25

25

Varsaminte din veniturile si/sau dis

ponibilitatile instituțiilor publice

36.02.05

3.762

3.762

Taxe speciale

36.02.06

0

0

Venituri din ajutoare de stat recupe

rate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielii

rr efectuate in cursul procesului de executare s

36.02.14

96

96

Sume provenite din finanțarea bugt

tara a anilor precedenti ( 36.02.32.03)

36.02.32

0

0

Sume provenite din finanțarea bugt funcționare

tara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.03

Alte venituri

36.02.50

10

10

Transferuri voluntare, altele decât s

ubventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.5(

37.02

5

5

Donații si sponsorizări

37.02.01

5

5

Vărsăminte din secțiunea de funcționd bugetului local (cu semnul minus)

re pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.02.03

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

(cod 40.02)

00.16

0

0

încasări din rambursarea împrumut

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40

urilor acordate

02.11+40.02.50)

40.02

0

0

încasări din rambursarea împrumu1 servicii publice de interes local sau

urilor pentru înființarea unor instituții și a unor activități finanțate integral din venituri

40.02.06

încasări din rambursarea microcretj

ițelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezorejr

ia statului**)

40.02.10

X

X

Sume din excedentul anului precec casă ale secțiunii de funcționare**'

ent pentru acoperirea golurilor temporare de

40.02.11

X

X

încasări din rambursarea altor împ

umuturi acordate

40.02.50

IV

SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

7.578

7.578

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVEL)

3 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (co

00.18

7.578

7.578

Subvenții de la bugetul de stat (cod +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.0

42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35

2,51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

7.578

7.578

Finanțarea drepturilor acordate peis

oanelor cu handicap

42.02.21

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

t Prevederi bugetare 2019

încasări estimate 2019

Subvenții primite din Fondul de Irite

rventie**)

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutoruli

i pentru încălzirea locuinței cu lemne,

42.02.34

2

2

Subvenții din bugetul de stat pentru

finanțarea unităților de asistență medico-socii

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru

finanțarea sanatatii

42.02.41

7.576

7.576

Sume primite de administrațiile loca

le în cadrul programelor FEGA implementate

42.02.42

Sume primite de administrațiile loca

le în cadrul programelor finanțate din

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de st național (42.02.51.01)

at pentru finanțarea unor programe de interes

42.02.51

0

0

Subvenții primite de la bugetul interes național, destinate secti

de stat pentru finanțarea unor programe de mii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții pentru sprijinirea construi

rii de locuințe

42.02.54

Subvenții din bugetul de stat alocate de sănătate publică

conform contractelor încheiate cu direcțiile

42.02.66

Subvenții pentru realizarea activităț neutralizare a deșeurilor de origine t

i de colectare, transport, depozitare și nimală

42.02.73

Subvenții de la alte administrații (cc

d 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

Subvenții primite de la bugetele con

silfilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor finanțarea programelor pentru ocup;

icntru șomaj către bugetele locale, pentru trea temporară a forței de munca si

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete pentru persoanele cu handicap

ocale pentru instituțiile de asistență socială

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele con situații de extremă dificultate**)

silfilor locale și județene pentru ajutoare în

43.02.08

X

X

VENITURILE SECȚ.

(cod 00.02+00.15+00.

'UNII DE DEZVOLTARE

16+00.17+45.02)- TOTAL

00.01 SD

4.835

4.835

VENITURI PROPRII (cod 00.02-1

.02-37.02+00.15+00.16)’

49.90

58

58

I. VENITURI CURENTE (cod 00.

13+00.12)

00.02

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.1

0)

00.03

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNI

RI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02

07)

11.02

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea infrastructurii si a bazelor sportive <

adăugată pentru Programul de dezvoltare a in spațiul rural

1 1.02.07

C. VENITURI NEFISCALE (cod 0

1.14)

00.12

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SEF

VICII (cod 36.02+37.02)

00.14

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloac

elor fixe

36.02.07

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.02)

36.02.32

0

0

Sume provenite din finanțarea buge dezvoltare

ara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.02

0

0

Transferuri voluntare, altele decât si

bvențiile (cod 37.02.04)

37.02

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționai

e

37.02.04

0

0

II. VENITURI DÎN CAPITAL (cod

39.02)

00.15

58

58

Venituri din valorificarea unor buni(

ri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.

39.02

58

58

Venituri din valorificarea unor bum

ri ale instituțiilor publice

39.02.01

8

8

Venituri din vanzarea locuințelor cc

nstruite din fondurile statului

39.02.03

50

50

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri <

partinand domeniului privat al starului

39.02.07

Depozite speciale pentru construcții

de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

cod 40.02)

00.16

0

0

încasări din rambursarea împrumut

urilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

0

Sume din excedentul anului precedi casă ale secțiunii de dezvoltare**)

nt pentru acoperirea golurilor temporare de

40.02.13

X

X

Sume din excedentul bugetului loca

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1.756

1.756

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (co

00.18

1.756

1.756

DENUMIREA

INDICATORILOR

indicator

Prevederi bugetare 2019

încasări estimate 2019

Subvenții de la bugetul de stat (coc +42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.4

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12

J+42.02.51 +

42.02

1.756

1.756

Retehnologizarea centralelor termic

e și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanisn

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reduce cu destinație de locuință

rea riscului seismic al construcțiilor existente

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termic

1 a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea progran

lelor multianuale prioritare de mediu și

42.02.13

Subvenții primite din Fondul Națio

tal de Dezvoltare ***)

42.02.15

_

Subvenții de la bugetul de stat către în sănătatețcod 42.02.16.01+42.02

bugetele locale pentru finanțarea investițiilor

16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

Subvenții de la bugetul de stat aparaturii medicale și echipam

către bugetele locale pentru finanțarea entelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat reparațiilor capitale în sănătate

către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat investiții în sănătate

către bugetele locale pentru finanțarea altor

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale pentru finanțarea investițiilor în săr 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.1

Ministerului Sănătății către bugetele locale ătate (cod

:.O3)

42.02.18

0

0

Subvenții dm veniturile propr locale pentru finanțarea aparat

i ale Ministerului Sănătății către bugetele urii medicale și echipamentelor de

42.02.18.01

Subvenții din veniturile propr locale pentru finanțarea repara

i ale Ministerului Sănătății către bugetele ții lor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile propr locale pentru finanțarea altor i

i ale Ministerului Sănătății către bugetele ivestiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către proiectelor finanțate din FEN postt

bugetele locale necesare susținerii derulării derare

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru it

lobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat catr obiectivelor de investiții in turism

e bugetele locale pentru realizarea

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de s național (42.02.51.02)

tat pentru finanțarea unor programe de interes

42.02.51

0

0

Subvenții primite de la bugete interes național, destinate sect

1 de stat pentru finanțarea unor programe de unii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de ' instituții publice de asistenta social

tat pentru finanțarea investițiilor pentm a si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuinț

clor sociale

42.02.55

1.295

1.295

Sume alocate din bugetul de stat af

creme corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național d

Dezvoltare Locală

42.02.65

Subvenții din sume obținute în urn de gaze cu efect de seră pentru fina

a scoaterii la licitație a certificatelor de emisii nțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat cătn proiectelor finanțate din fonduri ex aferete perioadei de programare 20

bugetele locale necesare susținerii derulării teme nerambursabile (FEN) postaderare 14-2020****)

42.02.69

461

461

Sume primite de la UE/alti donatori aferente cadrului financiar 2014-201

in contul plăților efectuate si prefinantari

0 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02

3.021

3.021

Fondul European de Dezvoltare R(

gionaia (FEDR) (cod

48.02.01

2.863

2.863

Sume primite în contul plățile

r efectuate în anul curent

48.02.01.01

2.785

2.785

Sume primite în contul plățile

r efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

78

78

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (co

4 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

158

158

Sume primite în contul plățile

r efectuate în anul curent

48.02.02.01

158

158

Sume primite în contul plățile

r efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

EXECUȚIA ESTIMATĂ A BUGETULUI LOCAL

DETALIATĂ LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

- mii lei -

DENUMIREA

INDICATORI LOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2019

Plăți estimate

2019

TOTAL CHELTUIELI (ctjd 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

412.980

375.639

CHELTUIELI CURENTE

01

303.620

290.320

TITLUL I CHELTUIELI DE PERS

ONAL

10

80.833

79.561

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

102.586

98.857

TITLULUI DOBÂNZI

30

2.836

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

55.850

50.600

TITLUL V FONDURI DE REZER)

Â

50

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR

E UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

19.474

19.472

TITLUL VII ALTE TRANSFERUR

I

55

3.771

3.761

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIA

„Ă

57

23.952

23.810

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

14.540

14.481

TITLUL X PROIECTE CU FINAN NERAMBURSABILE AFERENTE

FARE DIN FONDURI EXTERNE

AURULUI FINANCIAR 2014-2020

58

12.309

4.598

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

96.829

81.042

TITLUL XII ACTIVE NEFINAN'Cl

ARE

71

96.826

81.039

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIAF

IE

72

3

3

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUAT! RECUPERATE ÎN ANUL CURE

ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI NT

85

0

-543

Partea l-a SERVICII PUBLICE GE

SERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

47.531

41.645

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIl

NI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

42.478

39.430

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

36.742

36.734

Titlul I Cheltuieli de personal

10

20.800

20.300

Titlul II Bunuri și servicii

20

4.557

5.057

Titlul LX Alte cheltuieli

59

11.385

11.377

Titlul XVII Plăți efectuate în anii prece

denți și recuperate în anul curent

85

0

-77

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din for financiar

duri externe nerambursabile aferente cadrului

58

3.980

1.017

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.756

1.756

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.756

1.756

ALTE SERVICII PUBLICE GENEI

IALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.

54.02

2.217

2.215

Cheltuieli curente (cod 20+50+51)

01

2.132

2.130

Titlul II Bunuri și servicii

20

130

130

Titlul V Fonduri de rezervă

50

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale ac

ministrației publice (SF)

51

2.002

2.000

Titlul VI Transferuri între unități ale ac

ministrației publice (SD)

51

85

85

TRANZACȚII PRIVIND DATORI/

PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01+79)

55.02

2.836

0

Cheltuieli curente (cod 20+30)

01

2.836

0

Titlul II Bunuri și servicii

20

0

0

Titlul III Dobânzi

30

2.836

0

Operațiuni financiare

79

0

0

Titlul XV împrumuturi

80

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

0

0

TRANSFERURI CU CARACTER C ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 56.02

ENERAL INTRE DIFERITE NIVELE

06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

Cheltuieli curente (cod 51)

01

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale ac

ministrației publice

51

0

0

Partea a Il-a APĂRARE, ORDINE 1

’UBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

14.920

14.885

APĂRARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚ

4 NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.0

61.02

14.920

14.885

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

13.478

13.473

Titlul I Cheltuieli de personal

10

11.991

11.986

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2019

Plăți estimate

2019

Titlul II Bunuri și servicii

20

1.345

1.345

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

Titlul LX Alte cheltuieli

59

142

142

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.442

1.442

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.442

1.442

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIA

L-CULTURALE (cod

63.02

158.921

146.442

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.0

1.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

45.265

40.716

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57-

±9)

01

25.463

25.444

Titlul I Cheltuieli de personal

10

423

423

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

17.263

17.263

Titlul VII Alte transferuri

55

3.771

3.761

Titlul VIII Asistență socială

57

1.889

1.880

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2.117

2.117

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fon financiar 2014-2020

Iuri externe nerambursabile aferente cadrului

58

1.665

305

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

18.137

14.988

Titlul XII Active nefinanciare

71

18.137

14.988

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+

66.02.50)

66.02

8.202

7.802

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

8.202

7.802

Titlul I Cheltuieli de personal

10

8.032

7.632

Titlul II Bunuri și servicii

20

106

106

Titlul VIII Asistență socială

57

40

40

Titlul IX Alte cheltuieli

59

24

24

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

Titlul XH Active nefinanciare

71

0

0

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIG

E (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50

67.02

57.105

51.008

Cheltuieli curente (cod 10+20+51+55

1-57+59)

01

48.926

44.690

Titlul I Cheltuieli de personal

10

2.790

2.790

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

28.599

24.399

Titlul VI Transferuri între unități ale ad

ministrației publice (SF)

51

17.250

17.250

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

287

251

Titlul VI Transferuri între unități ale ad

ptinistrației publice (SD)

51

137

137

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fon financiar 2014-2020

duri externe nerambursabile aferente cadrului

58

580

30

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

7.462

6.152

Titlul XII Active nefinanciare

71

7.459

6.149

Titlul XIII Active financiare

72

3

3

Titlul XVII Plăți efectuate în anii prece

jienți și recuperate în anul curent (SF)

85

0

0

Titlu! XVII Plăți efectuate in anii prece

jenți și recuperate în anul curent (SD)

85

0

-1

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCI,

68.02.12+68.02.15+68.02.50)

1LA (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

48.349

46.916

Cheltuieli curente (cod 10+20+57+59

L

01

43.375

42.873

Titlul I Cheltuieli de personal

10

18.692

18.337

Titlul II Bunuri și servicii

20

2.279

2.279

Titlul VIII Asistență socială

57

22.023

21.890

Titlul IX Alte cheltuieli

59

381

367

Titlu! VIII Proiecte cu finanțare din fon financiar 2014-2020

duri externe nerambursabile aferente cadrului

58

4.162

3.246

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

812

812

Titlul XII Active nefinanciare

71

812

812

Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVO

ȘI APE (cod 70.02+74.02)

LTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU

69.02

87.199

84.249

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOI

.TARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

58.784

55.863

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

33.757

33.757

Titlul I Cheltuieli de personal

10

9.743

9.743

Titlul II Bunuri și servicii

20

23.926

23.926

DENUMIREA

IN DIC ATORILOR

Cod ) indicator

prevederi bugetare 2019

Plăți estimate

2019

Titlul VII | Alte transferuri

55

0

0

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

88

88

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

25.027

22.449

Titlul XII Active nefinanciare

71

25.027

22.449

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

Operațiuni financiare

79

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

0

0

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.01

.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

28.415

28.386

Cheltuieli curente Icod 10+20)

01

16.790

16.761

Titlul I Cheltuieli de personal

10

133

133

Titlul II Bunuri și servicii

20

16.655

16.626

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2

2

Titlul VII Alte transferuri (SD)

55

0

0

Cheltuieli de capital Icod 711

70

11.625

11.625

Titlul XII Active nefinanciare

71

11.625

11.625

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMIC

E (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

104.409

88.418

ACȚIUNI GENERALE ECONOMI

E, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 80

80.02

1.785

1.785

Cheltuieli de capital (cod 71j

70

1.785

1.785

Titlu! XII Active nefinanciare

71

1.785

1.785

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

27.307

22.057

Cheltuieli curente (cod 40)

01

27.307

22.057

Titlul II Bunuri și servicii

20

57

57

Titlul IV Subvenții

40

27.250

22.000

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

AGRICULTURA, SILVICULTURA

PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (cod 8i

83.02

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.

02.06+84.02.50)

84.02

75.317

64.576

Cheltuieli curente (cod 10+20+40)

01

44.612

44.599

Titlul I Cheltuieli de personal

10

8.229

8.217

Titlul II Bunuri și servicii

20

7.669

7.669

Titlul IV Subvenții

40

28.600

28.600

Titlul IX Alte cheltuieli

59

114

113

Titlul X Proiecte cu finanțare din fond financiar 2014-2020

jri externe nerambursabile aferente cadrului

58

1.922

0

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

28.783

20.033

Titlul XII Active nefinanciare

71

28.783

20.033

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (co

d 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din for

duri externe nerambursabile

56

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

1                                 I

VII. REZERVE, EXCEDENT /

tlEFICIT

96.02

104.525

67.184

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.1

2)

98.02

DEFICIT 11     (cod 49.02-00.

99.02

104.525

67.184

CHELTUIELILE SECȚl

UNI! DE FUNC ȚIONARE (cod

49.02

303.620

289.783

CHELTUIELI CURENTE

01

303.620

290.320

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

80.833

79.561

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

102.586

98.857

TITLULUI DOBÂNZI

30

2.836

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

55.850

50.600

TITLUL V FONDURI DE REZER5

50

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR

E UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

19.252

19.250

TITLUL VII ALTETRANSFERUF

J

55

3.771

3.761

DENUMIREA

-

INDICATORILOR

Cod

indicator

. . o '•                   _____

Prevederi bugetare 2019

Plăți estimate

2019

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIAL

57

23.952

23.810

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

14.540

14.481

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE RECUPERATE ÎN ANUL CURE

IN ANII PRECEDENȚI ȘI NT

85

0

-537

Partea I-a SERVICII PUBLICE GE>

ERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

41.710

38.787

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIU

NI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

36.742

36.657

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

36.742

36.734

Titlul I Cheltuieli de personal

10

20.800

20.300

Titlul n Bunuri și servicii

20

4.557

5.057

Titlul IX Alte cheltuieli

59

11.385

11.377

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precec

enți și recuperate în anul curent

85

-77

ALTE SERVICII PUBLICE GENER

ALE (cod 54.02.05 Ia 54.02.07+54.02.10+54.

54.02

2.132

2.130

Cheltuieli curente (cod 20+50+51)

01

2.132

2.130

Titlul TI Bunuri și servicii

20

130

130

Titlul V Fonduri de rezervă

50

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale ad

ninistrației publice

51

2.002

2.000

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA

PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01+79)

55.02

2.836

0

Cheltuieli curente (cod 20+30)

01

2.836

0

Titlul II Bunuri și servicii

20

Titlul III Dobânzi

30

2.836

0

Operațiuni financiare

79

0

0

Titlul XV împrumuturi

80

Titlul XVI Rambursări de credite

81

TRANSFERURI CU CARACTER G

ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 56.02.

ENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE

16+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

Cheltuieli curente (cod 51)

01

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale ad

ninistrației publice

51

Partea a Il-a APARARE, ORDINE P

UBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0

0

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.0

61.02

13.478

13.443

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

13.478

13.443

Titlul I Cheltuieli de personal

10

11.991

11.986

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

1.345

1.345

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

142

142

Titlul XVL1 Plăți efectuate în anii prece<

lenți și recuperate în anul curent

85

-30

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIA

L-CULTURALE (cod

63.02

125.966

120.773

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.0

^.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

25.463

25.423

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57

+59)

01

25.463

25.423

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

423

423

Titlul II Bunuri și servicii

20

17.263

17.263

Titlul VII Alte transferuri

55

3.771

3.761

Titlul VIII Asistență socială

57

1.889

1.880

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2.117

2.1 17

Titlul XVII Plăți efectuate în anii prccci

lenți și recuperate în anul curent

85

-21

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08-t

66.02.50)

66.02

8.202

7.802

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

8.202

7.802

Titlul I Cheltuieli de personal

10

8.032

7.632

Titlul II Bunuri și servicii

20

106

106

Titlul VIII Asistență socială

57

40

40

Titlul IX Alte cheltuieli

59

24

24

CULTURĂ, RECREERE ȘI REL1G

E (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50

67.02

48.926

44.690

Cheltuieli curente (cod 10+20+51+55

+57+59)

01

48.926

44.690

Titlul I Cheltuieli de personal

10

2.790

2.790

Titlul II Bunuri și servicii

20

28.599

24.399

Titlul VI Transferuri între unități ale ad

ministrației publice

51

17.250

17.250

Titlul VII Alte transferuri

55

Titlul VIII Asistență socială

57

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

'Prevederi bugetare 2019

Plăți estimate

2019

Titlul IX Alte cheltuieli

59

287

251

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCI/

68.02.12+68.02.15+68.02.50)

U.A (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

43.375

42.858

Cheltuieli curente (cod 10+20+57+59

01

43.375

42.873

Titlul I Cheltuieli de personal

10

18.692

18.337

Titlul LI Bunuri și servicii

20

2.279

2.279

Titlul VIII Asistență socială

57

22.023

21.890

Titlul IX Alte cheltuieli

59

381

367

Titlul XVII Plăți efectuate în anii preceț

cnți și recuperate în anul curent

85

-15

Partea a lV-a SERVICII SI DEZVO

LTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

69.02

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOL

TARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

33.757

33.419

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

33.757

33.757

Titlul I Cheltuieli de personal

10

9.743

9.743

Titlul II Bunuri și servicii

20

23.926

23.926

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

88

88

Operațiuni financiare

79

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

Titlul XVII Plăți efectuate în anii preceț

enți și recuperate în anul curent

85

-338

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02

.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

16.790

16.761

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

16.790

16.761

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

133

133

Titlul II Bunuri și servicii

20

16.655

16.626

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2

2

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMIC

JE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

71.919

66.600

ACȚIUNI GENERALE ECONOMIC

^E, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 80

80.02

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod

'81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

27.307

22.057

Cheltuieli curente (cod 40)

01

27.307

22.057

Titlul II Bunuri și servicii

20

57

57

Titlul IV Subvenții

40

27.250

22.000

AGRICULTURA, SILVICULTURA

PISCICULTURA ȘI VĂNĂTOARE (cod 8i

83.02

0

0

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.

12.06+84.02.50)

84.02

44.612

44.543

Cheltuieli curente (cod 10+20+40)

01

44.612

44.599

Titlul I Cheltuieli de personal

10

8.229

8.217

Titlul II Bunuri și servicii

20

7.669

7.669

Titlul IV Subvenții

40

28.600

28.600

Titlul IX Alte cheltuieli

59

114

113

Titlu! XVII Plăți efectuate în anii prece<

lenți și recuperate în anul curent

85

-56

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (co

3 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

REZERVE, EXCEDENT / DEF

ICIT

96.02

0

13.837

REZERVE

97.02

EXCEDENT SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE (cod 00.01 SF-49.02 SF)

98.02

0

13.837

DEFICIT      (cod 49.02 SF-d

0.01 SF)

99.02

(P

0

1 1

CHELTUIELILE SECȚ

L.V/7 DE DEZVOL TA RE (cod

49.02

109.360

85.856

TITLUL VI TRANSFERURI ÎN1 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

ÎRE UNITĂȚI ALE

51

222

222

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

TITLUL X PROIECTE CU FINAN' NERAMBURSABILE AFERENTE <.

ARE DIN FONDURI EXTERNE

ADRULU1 FINANCIAR 2014-2020

58

12.309

4.598

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

96.829

81.042

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCI

ARE

71

96.826

81.039

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIAF

JE

72

3

3

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE RECUPERATE ÎN ANUL CURE

ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI NT

85

0

-6

Partea I-a SERVICII PUBLICE GEr

SERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

5.736

2.773

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIU

Ni EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

5.736

2.773

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

firevederi bugetare 2019

Plăți estimate

2019

Titlul X Proiecte cu finanțare din fondt financiar 2014-2020

ri externe nerambursabile aferente cadrului

58

3.980

1.017

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.756

1.756

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.756

1.756

ALTE SERVICII PUBLICE GENEF

ALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.

54.02

Titlul VI Transferuri între unități ale ad

■ninistrației publice

51

85

85

Partea a Il-a APARARE, ORDINE P

UBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA

NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.0

61.02

1.442

1.442

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.442

1.442

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.442

1.442

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIA

L-CULTURALE (cod

63.02

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.0

2.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

19.802

15.293

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fon financiar 2014-2020

juri externe nerambursabile aferente cadrului

58

1.665

305

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

18.137

14.988

Titlul XII Active nefinanciare

71

18.137

14.988

Titlul XVII Plăți efectuate în anii prccec

lenți și recuperate în anul curent

85

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.084

66.02.50)

66.02

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIG

E (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50

67.02

8.179

6.318

Titlul VI Transferuri între unități ale ad

ninistrației publice

51

137

137

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fon financiar 2014-2020

Juri externe nerambursabile aferente cadrului

58

580

30

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

7.462

6.152

Titlul XII Active nefinanciare

71

7.459

6.149

Titlul XIII Active financiare

72

3

3

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precei

lenți și recuperate în anul curent

85

-1

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCU

68.02.12+68.02.15+68.02.50)

(LA (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

4.974

4.058

Titlul X Proiecte cu finanțare din fondt financiar 2014-2020

ri externe nerambursabile aferente cadrului

58

4.162

3.246

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

812

812

Titlul XII Active nefinanciare

71

812

812

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVO

SI APE (cod 70.02+74.02)

LTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

69.02

36.652

34.069

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOL

TARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 Ia

70.02

25.027

22.444

Titlul VII Alte transferuri

55

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

25.027

22.449

Titlul XII Active nefinanciare

71

25.027

22.449

Titlul XIII Active financiare

72

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precei

lenți și recuperate în anul curent

85

-5

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02

.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

11.625

11.625

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

11.625

11.625

Titlul XII Active nefinanciare

71

11.625

11.625

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMIC

E (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

32.490

21.818

ACȚIUNI GENERALE ECONOMK

IE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 80

80.02

1.785

1.785

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.785

1.785

Titlul X Active nefinanciare

71

1.785

1.785

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

Titlul XII Active nefînanciare

71

Titlul XIII Active financiare

72

AGRICULTURA, SILVICULTURA

PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (cod 8i

83.02

0

0

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.^

Î2.06+84.02.50)

84.02

30.705

20.033

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2019

Plăți estimate

2019

Titlul X Proiecte cu finanțare din fondi financiar 2014-2020

ri externe nerambursabile aferente cadrului

58

1.922

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

28.783

20.033

Titlul XII Active nefinanciare

71

28.783

20.033

Titlul XIII Active financiare

72

0

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cot

87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

Titlul X Active nefinanciare

71

VII. REZERVE, EXCEDENT /1

)I'FICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01 SD-4

9.02 SD)

98.02

0

0

DEFICITUL SECȚIUNII DE DE

ZVOLTARE      (cod 49.02 SD-00.01 SD)

99.02

104.525

81.021