Hotărârea nr. 45/2019

HCL privind aprobare deviz Parc Lunca Argesului 2


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Realizare Parc Lunca Argeșului 2”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 7663/13.12.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8766/2019, nr.8767/2019, nr.8771/2019, nr.8772/2019, nr.8773/2019;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art. 66 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiții „Realizare Parc Lunca Argeșului 2”, cu o valoare totală estimată de 9.526.055,39 lei inclusiv T.V.A., conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Realizare Parc Lunca Argeșului 2”, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 45 din 21.02.2019

vă'C. A

tex H.C-.Lwc       / Â5


ELABORAT,

S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

PROIECTANT GENERAL : S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

conform HG 907 din 2016


REALIZARE PARC LUNCA ARGEȘULUI 2, MUNICIPIUL PITEȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

tva

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

401,134.48

76,215.55

477,350.03

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

27,450.00

5,215.50

32,665.50

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00^

0.00

0.00

Total capitol 1

428,584.48

81,431.05

510,015.53

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2

Canalizare menajera

0.00

0.00

0.00

2.3

Alimentare cu energie electrica

116,524.32

22,139.62

138,663.94

Total capitol 2

116,524.32

22,139.62

138,663.94

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

31,000.00

5,890.00

36,890.00

3.1.1. Studii de teren

31,000.00

5,890.00

36,890.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

60,437.00

11,483.03

71,920.03

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

94,374.30

17,931.12

112,305.42

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

43,010.00

8,171.90

51,181.90

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizații lor

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

44,364.30

8,429.22

52,793.52

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

104,500.00

19,855.00

124,355.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

64,500.00

12,255.00

76,755.00

3.7.2. Auditul financiar

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.8

Asistență tehnică

72,855.44

13,842.53

86,697.97

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

21,145.70

4,017.68

25,163.38

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

18,145.70

3,447.68

21,593.38

3.8.2. Dirigenție de șantier

51,709.74

9,824.85

61,534.59

Total capitol 3

363,166.74

69,001.68

432,168.42

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5,170,974.19

982,485.10

6,153,459.29

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

91,972.9$

17,474.87

1            109,447.85

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

---- ——i---/-

165,30^-00

196,707.00

JX------------------------

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

1,325,968.20

251,933.96

1,577,902.16

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

6,754,215.37

1,283,300.93

8,037,516.30

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

80,692.07

15,331.50

96,023.58

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

72,622 87

13,798.35

86,421.22

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

8,069.21

1,533.15

9,602.36

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

123,494.25

0.00

123,494.25

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

29,403.39

0.00

29,403.39

5.2,3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,880.68

0.00

5,880.68

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

29,403.39

0.00

29,403.39

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

58,806.79

0.00

58,806.79

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

149,895.92

28,480.23

178,376.15

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8,232.95

1,564.26

9,797.21

Total capitol 5

362,315.19

45,375.99

407,691.19

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

8,024,806.11

1,501,249.27

9,526,055.39

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5,880,678.84

1,117,328.99

6,998,007.83

Elaborat,

S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

Proiectant General - S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.


'cx . H. -C11—. vvc '


TR Studio | Arhitectura | Design | Consulting & P.M. | TRS_PXL Visual |

Str. Știrbei Vodă nr. 4, Bloc 2, scara 3, ap. 83, Sector 1, București

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


VALOARE TOTALA

FARA TVA

TVA INCLUS

TOTAL GENERAL

8,024,806.11

9,526,055.39

DIN CARE C+M

5,880,678.84

6,998,007.83

Investiția are ca temă amenajarea unui parc in scop recreațional, care să asigure tuturor cetățenilor condiții pentru mișcare în aer liber, în condiții de siguranță și amenajarea unor zone care să fie adevarate oaze de liniște, verdeață, care să ofere o priveliște relaxantă tuturor categoriilor de vârstă. Parcul contribuie la păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor. Se urmărește stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă.

 • •  Funcțiune propusa                                             Parc

 • •  Suprafața teren                                             78 281 mp

 • •  Suprafața parcari ( 91 locuri de parcare si drum de acces)         2 543 mp

 • •  Suprafața amenajata prin proiect                               75 738 mp

 • •  Suprafața spațiu verde amenajat (vegetație existenta, plantații copaci, arbuști, flori, gazon)

68 512.20 mp

 • •  Suprafața construita (alei, piste biciclete, piatete, locuri de joaca, platforme foisoare, platforme toalete, platforme pentru jocurile de sah, zone de fitness, zona de skatepark, banei)

7 223.80 mp

 • •  POT propus                                             9.22%

întocmit :