Hotărârea nr. 449/2019

HCL rectificare buget venituri proprii

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de d-1 Apostoliceanu Sorin, Viceprimar al Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 60926/2019 al Direcției Economice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61501/2019, nr.61502/2019, nr.61503/2019, nr.61504/2019, nr.61505/2019;

  • - Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 1380/10.12.2019;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 34,50 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 05 „Venituri din concesiuni și închirieri”, paragraful 30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 142,05 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 05 „Taxe și alte venituri în învățământ” - 4,05 mii lei, subcapitolul 14 „Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” - 97 mii lei, subcapitolul 17 „Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare” - 11 mii lei, subcapitolul 50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” - 30 mii lei;

  • c) în sensul suplimentării cu suma de 1,82 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 50 „Alte venituri”;

  • d) în sensul suplimentării cu suma de 41,60 mii lei la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”;

  • e) în sensul diminuării cu suma de 366 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații”, subcapitolul 09 „Subvenții pentru instituții publice”.

Art.2. Nivelurile de Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul diminuării cu suma de 116 mii lei la capitolul 54.10 „Alte servicii publice generale44, subcapitolul 10 „Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 26 mii lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 90 mii lei;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 183,37 mii lei la capitolul 65.10 „învățământ44, subcapitolul 03 „învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 „învățământ preșcolar”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 115 mii lei, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 6 mii lei, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 57,37 mii lei, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 5 mii lei;

c) în sensul diminuării cu suma de 250 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 03 „SerVicii culturale”, paragraful 04 „Instituții publice de spectacole și concerte”, titlul 10 „Cheltuieli < titlul 10 „Cheltuieli de persondl 05 „Servicii recreative și sporti


de personal” - 100 mii lei, paragraful 30 „Alte servicii culturale”, [” - 98 mii lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 2 mii lei, subcapitolul ve”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 50 mii lei;

d) în sensul suplimentării cu suma de 36,60 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 03 „Servicii culturale”, paragraful 30 „Alte servicii culturale”, titlul 20 ei, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 ,Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 4,60 mii lei.

Art.3. Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr. 109/^019 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților din venituri proprii pe anul 2019, cu modificările și completările 110/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 114/2019 privind aprobarea bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2Q19, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 115/2019 privind aprobarea bugetului Filarmonicii Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 116/2019 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările Club Argeș pe anul 2019, corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederi care va fi comunicată acestora


„Bunuri și servicii” - 32 mii „1


finanțate integral sau parțial ulterioare, H.C.L.


nr.


Pitești

Nr. 449 din 12.12.2019


ulterioare și H.C.L. nr. 117/2019 privind aprobarea bugetului Fotbal cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod


e prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, de către Secretarul Genral al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Constantin-D^niel

liContrasemnează pentru legalitate : SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin CălugăruRectific:


Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.        din/^r 2019


area bugetului Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Pitești pe anul 2019- mii iei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

30,00

30,00

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

50

30,00

30,00

Cheltuieli - Total, din care:

30,00

30,00

Hrană

65.10

03

01

20

20.03

30,00

30,00

Rectifu

tarea bugetului Grădiniței cu Program Prelungit „Aripi Deschise” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

20,00

20,00

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

20,00

20,00

Cheltuieli - Total, din care:

20,00

20,00

Hrană

65.10

03

01

20

20.03

20,00

20,00

Rectifi

carea bugetului Grădiniței cu Program Prelungit „Pui de Lei” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

15,00

15,00

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

15,00

15,00

Cheltuieli - Total, din care:

15,00

15,00

Hrană

65.10

03

01

20

20.03

15,00

15,00

l -             ■           V

a J \ * u

Rectifi

< tU? /!

carea bugetului Grădiniței cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

50,00

50,00

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

50,00

50,00

Cheltuieli - Total, din care:

50,00

50,00

Hrană

65.10

03

01

20

20.03

50,00

50,00Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

2,00

2,00

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

2,00

2,00

Cheltuieli - Total, din care:

2,00

2,00

Bunuri și servicii

65.10

04

01

20

20.01

2,00

2,00

Rectificare.

a bugetului Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

2,00

2,00

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

2,00

2,00

Cheltuieli - Total, din care:

2,00

2,00

Bunuri și servicii

65.10

04

01

20

20.01

2,00

2,00

Rectifica

rea bugetului Școlii Gimnaziale „Ion Pillat” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

2,00

2,00

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

2,00

2,00

Cheltuieli - Total, din care:

2,00

2,00

Bunuri de natura obiectelor de

9 i.t ?     inventar

65.10

04

01

20

20.05

2,00

2,00

Rectificarea

II

\ . / /.«* //

- ■   . .C //

bugetului Colegiului Național „Ion C. Brătianu” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

15,00

15,00

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

15,00

15,00

Cheltuieli - Total, din care:

15,00

15,00

Bunuri și servicii

65.10

04

02

20

20.01

2,00

2,00

Alte cheltuieli

65.10

04

02

20

20.30

13,00

13,00


Denumirea indicatorilor

Clasifîcația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

3,00

3,00

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

1,00

1,00

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10

05

2,00

2,00

Cheltuieli - Total, din care:

3,00

3,00

Reparații curente

65.10

04

02

20

20.02

3,00

3,00

Rectificarea

lugetului Liceului Tehnologic „Dimitrie Dima” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasifîcația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

3,75

3,75

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

2,93

2,93

Alte venituri

36.10

50

0,82

0,82

Cheltuieli - Total, din care:

3,75

3,75

Bunuri de natura obiectelor de inventar

65.10

04

02

20

20.05

3,75

3,75

Rectificarea bugetului Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești pe anul 2019


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasifîcația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

3,62

3,62

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

3,57

3,57

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10

05

0,05

0,05

Cheltuieli - Total, din care:

3,62

3,62

Bunuri de rtatura obiectelor de inventar

65.10

04

02

20

20.05

3,62

3,62

n * ii

Rectific

arca bugetului Liceului Tehnologic „Dacia” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

- - ---------------------------------------

Denumirea indicatorilor

Clasifîcația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

5,00

5,00

Donații și sponsorizări

37.10

01

5,00

5,00

Cheltuieli - Total, din care:

5,00

5,00

Bunuri și servicii

65.10

50

20

20.01

4,00

4,00

Deplasări interne, detașări, transferări

65.10

50

20

20.06

1,00

1,00Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

32

32

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

6

6

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10

05

2

2

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

12

12

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare

33.10

17

11

11

Alte venituri

36.10

50

1

1

Cheltuieli - Total, din care:

32

32

Bunuri și servicii

65.10

04

02

20

20.01

13

13

Hrană

65.10

04

02

20

20.03

15

15

Bunuri de natura obiectelor de inventar

65.10

04

02

20

20.05

4

4

Rectificai

•ea bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Denumirea indicatorilor

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

-116,00

-116,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10

09

-116,00

-116,00

Cheltuieli - Total, din care:

-116,00

-116,00

Cheltuieli salariale în bani

54.10

10

10

10.01

-20,00

-20,00

Cheltuieli salariale în natură

54.10

10

10

10.02

-6,00

-6,00

Bunuri și servicii

54.10

10

20

20.01

-80,00

-80,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

54.10

10

20

20.05

-10,00

-10,00

| y)

Rectificarea bugetului Filarmonicii Pitești pe anul 2019

- mii

lei -

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

/

Denumirea indicatorilor

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

-100,00

-100,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10

09

-100,00

-100,00

Cheltuieli - Total, din care:

-100,00

-100,00

Cheltuieli salariale în bani

67.10

03

04

10

10.01

-100,00

-100,00


Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

-68,00

-68,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10

09

-100,00

-100,00

Donații și sponsorizări

37.10

01

32,00

32,00

Cheltuieli - Total, din care:

-68,00

-68,00

Cheltuieli salariale în bani

67.10

03

30

10

10.01

-96,00

-96,00

Cheltuieli salariale în natură

67.10

03

30

10

10.02

-2,00

-2,00

Alte cheltuieli

67.10

03

30

20

20.30

30,00

30,00

Rectificarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019

             - mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

-45,40

-45,40

Subvenții pentru instituții publice

43.10

09

-50,00

-50,00

Donații și sponsorizări

37.10

01

4,60

4,60

Cheltuieli - Total, din care:

-45,40

-45,40

Bunuri și servicii

67.10

05

01

20

20.01

4,60

4,60

Deplasări, detașări, transferări

67.10

05

01

20

20.06

-10,00

-10,00

Alte cheltuieli

67.10

05

01

20

20.30

-40,00

-40.00