Hotărârea nr. 448/2019

HCL rectificare buget mun.Pitesti pe anul 2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de d-1 Apostoliceanu Sorin, Viceprimar al Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 61007/2019 al Direcției Economice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61501/2019, nr.61502/2019, nr.61503/2019, nr.61504/2019, nr.61505/2019;

 • - Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 1380/10.12.2019;

-Adresa nr. 239345/04.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.59600/04.12.2019 prin care s-a comunicat aprobarea prin Decizia nr.7/03.12.2019 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș a repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor aprobate pentru județul Argeș prin anexa nr. 4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, destinate finanțării qrepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;

 • - Adresa nr. 242045/06.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.60398/09.12.2019 prin care s-a comunicat aprobarea prin Decizia nr.8/06.12.2019 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș a repartizării pe unități administrativ-teritoriale a influențelor sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat pe anul 2019;

  7/05.12.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Argeș,


 • - Adresa nr. 127

  înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 60014/05.12.2019, prin care s-a transmis avizul conform p< cheltuielilor prevăzute la învățământ preuniversitar

  • - Adresa nr. 22350/


entru redistribuirea între unități a sumelor pentru finanțarea articolul bugetar „Bunuri și servicii” ale unităților de de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești; 09.12.2019 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 60547/09.12.2019, prin care s-a comunicat suplimentarea sumei care se alocă bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 pentru finanțarea sănătății, respectiv a cabinetelor de medicină generală si dentară din unitățile sqolare de învățământ, în baza adresei nr. 28690/05.12.2019 transmisă instituției de către Direcția de Sănătate Publică Argeș;

09.12.2019 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului măria Municipiului Pitești sub nr. 60545/09.12.2019, prin


- Adresa nr. 22352/ Pitești, înregistrată la Pri care s-a comunicat faptul că A.J.E.P.I.S. Argeș va vira sumele destinate plății ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiarilor din municipiul Pitești, pentru sezonul rece 2019-2020;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului staridard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;


„a” din Codrii administrativ


în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 se rectifică, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 se rectifică, potrivit anexei nr. 2.

Art.3. Anexa nr. 3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și completările ulterioare se actualizează, în sensul suplimentării cu suma de 2.169 mii lei Ia capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Achiziții imobi

e”, Primăria Municipiului Pitești.


Art.4. Se aprobă redistribuirea între unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești a sumelor calculate pe baza costului standard per ele prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii”, potrivit anexei nr. 3.

v/preșcolar pe anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor


Art.5. Se aprobă c.iminuarea cu 463 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și completările ulterioare, bugetului municipiului Pit

pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a ești pe anul 2019.

ările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de a nr. 4.

(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. H.C.L. nr. 108/2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe e și completările ulterioare, H.C.L. nr. 110/2019 privind


Art.6. (1) Modifici credite se regăsesc în anex;

anul 2019, cu modificări

aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 111/2019 privind aprobarea bugetu ui Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 112/2019 privind aprobarea bugetului Serviciului Pub anul 2019, cu modificări

ic de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe le și completările ulterioare, H.C.L. nr. 113/2019 privind


aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2019, cu modificările și completă

rile ulterioare și H.C.L. nr. 118/2019 privind aprobarea


bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2019, cu

modificările și completări prezentei hotărâri.


e ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit

Art.8. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de căfie Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate : SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești

Nr. 448 din 12.12.2019


PE ANUL 2019

- mii lei -

DENUM

IIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influențe

(+/-) 2019

TOTAL VENITURI

00,01

1.324,80

VENITURI PROPRII

49.90

-1.870

I. VENITURI CURENT

E

00.02

-1.851.20

A. VENITURI FISCAL

i:

0003

-1.851,20

Al. IMPOZIT PEVEN

: T, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.0

00.04

-1.870

Al.l. IMPOZIT PEVE PERSOANE JURIDICE

NIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit (cod 0J

02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la

igenți economici')

01.02.01

0

A 1.2. IMPOZIT PEVE PERSOANE FIZICE (c

NIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA ud 03.02+04.02)

00.06

-1.870

Im

pozit pe venit (cod 04-02.17+03.02.18)

03.02

0

Impozit pe onorariul a

ocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile

din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul pers

03.02 18

0

Cote si sume defalcate di

n impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

-1.870

Cote defalcate din imp

ozitul pe venit

04.02.01

-1.870

Sume alocate din cotei

: defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

A 1.3. ALTE IMPOZIT!

1 PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

0

Alte impozite pe venit, p

mfit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 0

05.02

0

Alte impozite pe veni

, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A2. IMPOZIT PE SAL/

lRTI - TOTAL     - Restante anii anteriori -

06.02

0

Cote defalcate din imp

ozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TA^E PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

0

Impozite si taxe pe prop|rictate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

0

Impozit si taxa pe clac

iri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

0

Impozit pe cladir

de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

Impozit si taxa p<

clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

Impozit si taxa pe tere

i (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

0

Impozit pe terem

ri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

Impozit si taxa pi

teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

Impozitul pe tere

iul din extravilan *)

07.02.02.03

X

Taxe judiciare de timt

ru si alte taxe de timbru

07.02.03

0

Alte impozite si taxe

te proprietate

07.02.50

0

A4. IMPOZITE SI TA^

E PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02J

00.10

18,80

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

18,80

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivqlul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din tax descentralizate la nive

a pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor ul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

8,80

Sume defalcate din ta

a pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din ta

a pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

Sume defalcate din ta< infrastructurii si a ba-

a pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a telor sportive din spațiul rural

11.02.07

Sume defalcate din tas particular sau confesio

a pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului nai acreditat

11.02.09

10

Alte impozite si taxe gci.

erale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

Taxe hoteliere

12.02.07

0

Taxe pe servicii specifice

(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

0*

Alte taxe pe servicii sp

ecifice

15.02.50

0

DENUM

IREA INDICATORILOR     '

■ i 51'

iiididftor

Influențe

(+/-)

2019

Taxe pe utilizarea bunur desfasurarea de activitat

(lor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

0

Impozit pe mijloacele

te transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

0

Impozit pe mijloa

cele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

Impozit pe mijloa

(Jele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

Taxe si tarife pentru el

aerarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea

:unurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

0

A6. ALTE IMPOZITE

I TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0

Alte impozite si taxe fisc;

ilc (cod 18.02.50)

18.02

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

0

C. VENITURI NEFISC

ALE (cod 00.13+00.14)

00.12

0

CI. VENITURI DIN PR

OPRJETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

0

Venituri din proprietate

(cod 30.02.01 +30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

0

Varsaminte din profitu

net al regiilor autonome, societăților și companiilor națion

30.02.01

0

Venituri din concesiun

si inchirieri

30.02.05

0

Alte venituri din conce

siuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

0

Venituri din dividende

(cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

jVenituri din divic

ende de laalti plătitori

30.02.08.02

0

Alte venituri din propr

etate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (c

>d 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobar

zi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUN

URI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.

00.14

0

Venituri din prestări de

(cod 33.02,08+33.02.10+1

ervicii si alte activitati

>3.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

0

Venituri din prestări d<

servicii

33.02.08

0

Contribuția părinților

;au susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contribuția persoanei

)r beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cad

astrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a pi

rinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție :

33.02.27

0

Venituri din recuperai'

ta cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0

Alte venituri din prest;

cri de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe admini

strative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

0

Taxe extrajudiciare de

timbru

34.02.02

0

Alte venituri din taxe ;

dministrative, eliberări permise

34.02.50

0

Amenzi, penalitati si cor

fiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

0

Venituri din amenzi si

alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

0

Penalitati pentru nedei

unerea sau depunerea cu intirziere a declarației de

35.02.02

0

Incasari din valorifica

ea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitat

si confiscări

35.02.50

0

Diverse venituri

(cod 36.02.01+36.02.05+

16.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

0

Venituri din aplicarea

prescripției extinctive

36.02.01

0

Varsaminte din venitu

■ile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Varsaminte din amort

zarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din ajutoare <:

e stat recuperate

36.02.11

-18

Venituri din recupera^

ta cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare s

36.02.14

18

Sume provenite din fi

antarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.02+36.02.3

36.02.32

0

Sume provenite din fi

antarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.02

0

Sume provenite din fi-

antarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.03

0

Alte venituri

36.02.50

0

Transferuri voluntare, a

Ițele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04-

37.02

0

Donații si sponsorizau

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru fman[area secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0

Vărsăminle din secțiunea.

de funcționare

37.02.04

0

Alte transferuri volunjt

are

37.02.50

0

II. VENITURI DIN CAI

’ITAL (cod 39.02)

00.15

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.

39.02

0

Venituri din valorifici

rea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

' 1 ;

i i -, - mii lei -

D E N U M

I R E A INDICATORILOR

iți d ic a to r

îi Influențe

(+/-)

2019

Venituri din vanzarea 1

țicuintelor construite din fondurile statului

3Wi 03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea u

nor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

0

Depozite speciale pentr

t construcții de locuințe

39.02.10

0

III.

OPERAȚIUNI FINA

XCIARE (cod 40.02)

00.16

0

încasări din rambursam

(cod 40.02.06+40.02.07+4

împrumuturilor acordate

1.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

Încasări din rambursare servicii publice de inter

a împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și

;s local sau a unor activități finanțate integral din venituri

40.02.06

0

încasări din rambursare

a microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

împrumuturi temporare

din trezoreria statului**)

40.02.10

X

Sume din excedentul ar casă ale secțiunii de fur

ului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cționare**)

40.02.11

X

Sume din excedentul ar casă ale secțiunii de de;

ului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de ivoltare**)

40.02.13

X

Sume din excedentul b

igetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

încasări din rambursare

a altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

IV.

SUBVENȚII (cod (

0.18)

00.17

768

SUBVENȚII DE LA AL'

E NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

768

Subvenții de la bugetul d +42.02.13+42.02.15+42.0 +42.02.29+42.02.34 + 42. +42.02.52+42.02.54+42.0

: stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+

LI 6+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+ 12.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51 + 1.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

768

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente

de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor p

ivind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

42.02.10

0

Subvenții pentru reabil

tarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor muitianuale prioritare de mediu și

42.02.13

0

Subvenții primite din F

ondul Național de Dezvoltare**)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul în sănătate (cod 42.02.

de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor 6.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

Subvenții de la bt aparaturii medica

getul de stat către bugetele locale pentru finanțarea e și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bt reparațiilor capita

getul de stat către bugetele locale pentru finanțarea e în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bt investiții în Sănătî

getul de stal către bugetele locale pentru finanțarea altor te

42.02.16.03

0

Subvenții din veniturib pentru finanțarea inves

proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale tițiilor în sănătate (cod

42.02.18

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din vei^ locale pentru fina

turile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele tțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veri locale pentru fina

irurile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele ițarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate di|n FEN postaderare

42.02.20

0

Finanțarea drepturilor,

tcordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

Subvenții primite din f

ondul de Intervenție**)

42.02.28

0

Finanțarea lucrărilor <|

e cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subvenții pentru acord cărbuni, combustibili p

area ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, etrolieri

42.02.34

1

Subvenții din bugetul

,e stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socia

42.02.35

0

Subvenții de la bugetu de investiții in turism

de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor

42.02.40

0

Subvenții din bugetul {:

.e stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

400

Sume primite de admiț

istratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate

42.02.42

0

Sume primite de admif Social European

istratiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul

42.02.45

0

- mii lei -


DENUM

IREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influențe

(+/-) 2019

Subvenții primite de la național (42.02,51.01 +

augetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes 12.02.51.02)

42.02.51

0

Subvenții primite interes național, d

ie la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de istinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

Subvenții primite interes național, d

le la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de istinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subvenții primite de la instituții publice de asit

bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru tenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru sprijir

irea construirii de locuințe

42.02.54

0

Subvenții pentru finanț

irea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din buget

ul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Finanțarea Programulu

Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

Subvenții din bugetul < de sănătate publică

e stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile

42.02.66

0

Subvenții din sume obț de gaze cu efect de ser?

mute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

Subvenții de la bugetul proiectelor finanțate di aferete perioadei de prc

de stat cătie bugetele locale necesare susținerii derulării fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare gramare 2014-2020****)

42.02.69

367

Subvenții pentru realiz neutralizare a deșeurilc

irea activității de colectare, transport, depozitare și r de origine animală

42.02.73

0

Sume primite de la UE/a aferente cadrului financi

ti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari ar 2014-2020

48.02

2.408

Fondul European de D

ezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

2.250

iSume primite în c

ontul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

2.250

Sume primite în c

□ntul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

Fondul Social Europe?

n (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

158

Sume primite în c

ontul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

158

Sume primite în (

ontul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0


Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr, din/^,/^2019

RECTIFICAREA NIVELURILOR DE CHELTUIELI ALE BUGETULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2019

- mii lei -

D E N U

V1IREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influențe

(+/-) 2019

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

861,80

CHELTUIELI CURENTE

01

-1.450,20

TITLUL I CHELTUIELI DE

•ERSONAL

10

-4.076

TITLUL II BUNURI ȘI SERV

IC1I

20

1.086

TITLULUI DOBÂNZI

30

-911

TITLUL IV SUBVENȚII

40

5.250

TITLUL V FONDURI DE RE

(SERVĂ

50

-2.443

TITLULVI TRANSFERURI!

NTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

-366

TITLUL VII ALTETRANSFI

IRURI

55

10

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SC

CIALĂ

57

9.80

TITLUL IX ALTE CHELTUI

sLI

59

-10

TITLUL X PROIECTE CU FI AFERENTE CADRULUI FIN>

NANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE tNCIAR 2014-2020

58

1.922

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

390

TITLUL XII ACTIVE NEFIN

\NC1ARE

71

390

TITLUL XIII ACTIVE FINAN

CIARE

72

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

80

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI

DE CREDITE

81

0

Partea l-a SERVICII PUBLIC

1 GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

-4.334

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI A

CȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

-400

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

-400

Titlul I

Cheltuieli de personal

10

-400

Titlul II Bunuri și servicii

20

0

Cheltuieli de caoital (cod 71)

70

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

Din total capitol:

Autorități executive și lep

islative (cod 51,02.01.03)

51.02.01

-400

Autorități execuți

/e

51.02.01.03

-400

ALTE SERVICII PUBLICE G

ENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

-3.023

Cheltuieli curente (cod 20+50+

51)

01

-3.023

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

-464

Titlul V Fonduri de rezervă

50

-2.443

Titlul VI Transferuri între unități

ale administrației publice

51

-116

Din total capitol:

Fond de rezervă bugetară

la dispoziția autorităților locale

54.02.05

-2.443

Fond pentru garantarea în

îprumutiirilor externe, contract a te/garan ta te de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea în

îprumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

54.02.07

0

Servicii publice comunita

re de evidență a persoanelor

54.02.10

-116

Alte servicii publice gene

■ale

54.02.50

-464

TRANZACȚII PRIVIND DAT

ORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01+79)

55.02

-911

Cheltuieli curente (cod 20+30)

01

-911

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

0

Titlul 111 Dobânzi

30

-911

Operațiuni financiare

79

0

- mii lei -

DENU

HIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influențe

(+/-)

2019

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

400

Titlul 1

Cheltuieli de personal

10

400

Titlul I

Bunuri și servicii

20

0

Titlul IX Asistentă socială

57

0

Cheltuieli de capital (cod 71]

70

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

Din loial cap Hol:

Servicii medicale în unită

i sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02,06.03)

66.02.06

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-so

ciale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătate publi

66.02.08

0

Alte cheltuieli în domeniu

1 sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

400

| Alte instituții și a

:țiuni sanitare

66.02.50.50

400

CULTURĂ, RECREERE ȘI RJ

sLIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

3.850

Cheltuieli curente (cod 10+20+

51+55+57+59)

01

3.850

Titlul I

Cheltuieli de personal

10

-100

Titlul I

Bunuri și servicii

20

4.200

Titlul VI Transferuri între unități

ale administrației publice

51

-250

Titlul VII Alte transferuri

55

0

Titlul IX Asistență socială

57

0

Titlul X Alte cheltuieli

59

o

Titlul X Proiecte cu finanțare c

in fonduri externe nerambursabilc aferente cadrului financiar 2(

58

0

Cheltuieli de caDital (cod 71)

70

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

Dm total capitol:

Servicii culturale (cod 67

02.03.021a 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

-200

Biblioteci publice

comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Instituții publice

le spectacole și concerte

67.02.03.04

-100

Școli populare de

artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea și rc

staurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culh.

rale

67.02.03.30

-100

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

4.050

Sport

67.02.05.01

4.150

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădin

publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

-100

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile

culturii, recreerii și religiei

67.02.50

0

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ

68.02.12+68.02.15+68.02.50)

SOCIALA (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

-1.699

Cheltuieli curente (cod 10+20+

57+59)

01

-1.699

Titlul I

Cheltuieli de personal

10

-1.700

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

0

Titlul IX Asistență socială

57

1

Titlul X Alte cheltuieli

59

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

Din loial capitol:

Asistență acordată persot

nelor în vârstă

68.02.04

-200

Asistență socială în caz d

e boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

-200

Asistență socială

în caz de invaliditate

68.02.05.02

-200

Asistență socială pentru 1

amiiie și copii

68.02.06

0


- mii lei -

v* '*' X

V—

DENUI

VI I R EA INDICATORILOR

Cod indicator

Influențe

(+/-) 2019

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

-800

Unități de asistență medic

o-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii soci

ale (cod 68.02.15 01+68.02.15.02)

68.02.15

1

Ajutor social

68.02.15.01

1

Cantine de ajutor

social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli în domeniu

l asigurărilor și asistenței sociale

68.02.50

-500

Partea a IV-a SERVICII ȘI D)F

70.02+74.02)

.ZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod

69.02

203

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DE

SVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02

70.02

1.119

Cheltuieli curente (cod 10+20+:

>7)

01

-1.050

Titlul I

Cheltuieli de personal

10

-400

Titlul I

Bunuri și servicii

20

-650

Titlul IX Asistentă socială

57

0

Cheltuieli de capital (cod 71+77

70

2.169

Titlul XII Active nefinanciare

71

2.169

Titlul XIII Active financiare

72

0

Operațiuni financiare

79

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

0

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.C

1+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sister

nului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în

jomeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apă și ame

rajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu api

70.02.05.01

0

Amenajări hidroti

hnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrif

cări rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze natur

ale în localități

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile

locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

1.119

PROTECȚIA MEDIULUI (cot

74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

-916

Cheltuieli curente (cod 10+20)

0)

-916

Titlul I

Cheltuieli de personal

10

-16

Titlul II Bunuri și servicii

20

-900

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

o

Din total capitol:

Reducerea și controlul po

uării

74.02.03

0

Salubritate și gestiunea d<

fșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

-900

Salubritate

74.02.05.01

0

.Colectarea, tratar

fa și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

-900

Canalizarea și tratarea ap

dor reziduale

74.02.06

0

Alte servicii în domeniul

protecției mediului

74.02.50

-16

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

4.753

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 80.02.01)

80.02

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

Din total capitol:

Acțiuni generale econom

80.02.01.06+80.02.01.09

ce și comerciale (cod

+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire și corni

atere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întrepr

nderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezi

oltare regională și socială

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pe:

ttru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

COMBUSTIBILI Șl ENERGII

: (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

5.250

- mii lei -

DENU 1

HIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influențe

(+/-) ’

2019

Cheltuieli curente fcod 40)

01

5.250

Titlul II Bunuri și servicii

20

0

Titlul IV Subvenții

40

5.250

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

Din Iota! capitol:

Energie termica

81.02.06

5.250

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind cot

ibustibili si energia

81.02.50

0

AGRICULTURA, SILVICUL!

URA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (cod 83.02.03)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.C

3.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelo

și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în <

lomeniul agriculturii

83.02.03.30

0

TRANSPORTURI (cod 84,02.0

3+84.02.06+84.02.50)

84.02

-497

Cheltuieli curente (cod 10+20+*-

101

01

-640

Titlul I Cheltuieli de personal

10

-630

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

0

Titlul IV Subvenții

40

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

-10

Titlul X Proiecte cu finanțare d

in fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2(

58

1.922

Cheltuieli de capital (cod 71+71

1

70

-1.779

Titlul XII Active nefinanciare

71

-1.779

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84

02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

-497

'Drumuri si podur

84.02.03.01

0

'Transport în corn

in

84.02.03.02

143

Străzi

84.02.03.03

-640

i Transport aerian (cod T

.02.06.02)

84.02.06

0

Aviația civila

84.02.06.02

0

1 Alte cheltuieli în domenii

1 transporturilor

84.02.50

0

ALTE ACȚIUNI ECONOMIC

E (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvol

tare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turisml

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare mi

llifunctionale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0
L'jî

.f

V"’

Redistribuirea între unități a sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pe anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.       dijn/Z.Z? 2019


Denumirea unității

Clasificația bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu”

65.02

04

02

20.01

35

Total

35

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

65.02

04

02

20.01

69

20.13

11

Total

80

Școala Gimnazială „Marin Preda”

65.02

03

02

20.01

11

04

01

20.01

19

Total

30

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

65.02

04

01

20.01

30

Total

30

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

65.02

04

01

20.01

16

Total

16

Grădinița cu Program Normal „Istețel”

65.02

03

01

20.01

5

Total

5

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”

65.02

03

01

20.01

10

Total

10

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

65.02

03

01

20.01

31

Total

31

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

65.02

04

01

20.01

65

Total

65

Colegiu] Național „Ion C. Brătianu”

65.02

04

02

20.01

80

Total

80

TOTAL

191

191

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr.       din 42. /A 2019


Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2019Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

51.02

01

03

10

10.01

-380

10.03

-20

Total

-400

54.02

05

50

50.04

-1.870

10

51

51.01F

-116

50

20

20.30

-464

Total

-2.450

55.02

30

30.02

-911

Total

-911

65.02

03

01

20

20.02

-350

04

01

20

20.02

-100

04

02

20

20.02

-550

55

55.01

10

Total

-990

67.02

03

04

51

51.01F

-100

30

51

51.01F

-100

05

01

51

51.01F

-50

20

20.30

4.200

Total

3.950

70.02

50

20

20.19

-650

71

71.01

2.169

Total

1.519

74.02

05

02

20

20.30

-900

Total

-900

81.02

06

40

40.03

5.250

Total

5.250

84.02

03

02

58

58.01

143

Total

143

Poliția Locală a Municipiului Pitești

61.02

03

04

10

10.01

-1.051

10.02

-151

10.03

-28

20

20.01

-59

20.02

-20

20.06

-3

20.12

-5

20.13

-5

20.14

-3

20.30

-5

Total

-1.330


0

1

2

3

4

.... 5-

6

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu”

65.02

04

02

20

-35

Total

-

-35

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

65.02

04

02

20

20.01

-69

20.13

-11

Total

-80

Școala Gimnazială „Marin Preda”

65.02

03

02

20

20.01

-11

04

01

20

20.01

-19

Total

-30

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

65.02

04

01

20

20.01

-30

Total

_

-30

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

65.02

04

01

20

20.01

-16

Total

-16 |

Grădinița cu Program Normal „Istețel”

65.02

03

01

20

20.01

1

5

1

Total

5

Grădinița cu Program Prelungi „Floare de Colț”

65.02

03

01

20

20.01

10

Total

10

Grădinița cu Program Prelungi „Castelul Fermecat”

65.02

03

01

20

20.01

31

Total

31

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

65.02

04

01

20

20.01

65

Total

65

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

65.02

04

02

20

20.01

80

Total

S0

Școala Gimnazială „I.L.

Caragiale”

65.02

04

01

57

57.02

8,80

Total

8,80

Direcția de Asistență Socială 3 Municipiului Pitești

66.02

50

50

w

10.01

386

10

10.03

14

400

Total

68.02

04

10

10.01

-200

05

02

10

10.01

-200

11

10

10.01

-800

15

01

57

57.02

1

50

50

10

10.01

-500

Total

-L699

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiulu Pitești

i

67.02

05

03

10

10.01

-100

Total

-100

74.02

50

10

10.01

-15

10.03

-1

Total

-16

0

1

2

.3 1

4

5

6

Administrația Domeniului Public Pitești

70.02

50

10

10.01

-397

10.03

-3

Total

-400

84.02

03

03

10

10.01

-619

10.03

-11

59

59.40

-10

Total

-640