Hotărârea nr. 447/2019

HCL DALI Construire gard Scoala Traian

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Docu obiectivului de in


HOTĂRÂRE

mentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă ivestiții „Construire gard Școala Gimnazială Traian”


Consiliul Local al Mui

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.60987/10.12.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor

nr.61501/2019, nr.61502/20

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


tnicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

9, nr.61503/2019, nr.61504/2019, nr.61505/2019;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.(l). Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Construire gard Școala Gimnazială Traian estimată conform Devizului 272.366,Ulei, inclusiv T.V.Â.

(2). Finanțarea obiecti

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al


”, cu o valoare totală general privind cheltuielile necesare realizării investiției de


vului se va face din sume alocate de la bugetul local.


prezentei hotărâri, care Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 447 din 12.12.2019