Hotărârea nr. 446/2019

HCL DALI Construire gard GPP Armonia

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Construire gard Grădinița cu Program Prelungit Armonia”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

.12.2019 al Direcției Tehnice;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

9, nr.61503/2019, nr.61504/2019, nr.61505/2019;


-Raportul nr.60981/10

-Avizele comisiilor

nr.61501/2019, nr.61502/201

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

or art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu


în temeiul dispoziții

completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „ Co valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 316.875,44 lei, inclusiv T.V.A.

nstruire gard Grădinița cu Program Prelungit Armonia ”, cu o


(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

hnico-economică prevăzută la art. 1 se arhivează la Serviciul


Art.2. Documentația tei Investiții.

va


Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care Municipiului Pitești.

fi comunicată acestora, de către Secretarul General al
Pitești,

Nr. 446 din 12.12.2019