Hotărârea nr. 445/2019

HCL DALI Instalatie termica int+racordare Corp B Sc.Gim Ion Minulescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă


obiectivului de investiții „Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.61024/11


12.2019 al Direcției Tehnice;


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61501/2019, nr. 61502/2019, nr. 61503/2019, nr.61504/2019, nr. 61505/2019;

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispoziții

completările ulterioare,


9, nr. 61503/2019, nr.61504/2019, nr. 61505/2019;


or art. 196 alin. (1) lit.”a” din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.(l) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu", cu o valoare totală estimată conform Dev de 446.907,98 lei, inclusiv T.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 1 se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al


izului general privind cheltuielile necesare realizării investiției .V.A.


prezentei hotărâri, care Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 445 din 12.12.2019ntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL,


Andrei-Cătălin Călugăru