Hotărârea nr. 444/2019

HCL DALI Reabilitare termica camin-internat Lic.Th.Astra

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE

privind aprobarea Docu obiectivului de investiții,

mentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă .Reabilitare termică a căminului-internat Liceul Tehnologic Astra”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 60909/10.12.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61501/2019, nr. 61502/2019, nr. 61503/2019, nr.61504/2019, nr. 61505/2019;

44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice


Văzând prevederile art

locale, cu modificările și completările ulterioare;

or art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu


în temeiul dispoziții

completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare termică a căminului-internat Liceul Tehnologic

Astra”, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 945.881,06 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 1 se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


asemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 444 din 12.12.2019