Hotărârea nr. 443/2019

HCL DALI Reabilitare termica Sc.Gim.Nicolae Iorga

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiți i „Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Iorga”

Consiliul Local al

Având în vedere:

-Referatul de a

Municipiului Pitești;

-Raportul nr.6093

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61501/2019, nr.61502/20

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificării

A

In temeiul dispo:

completările ulterioare,


Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ;


iprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


7/10.12.2019 al Direcției Tehnice;


9, nr.61503/2019, nr.61504/2019, nr.61505/2019;


e și completările ulterioare;

izițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l). Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Iorga”, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 1.455

.612,2 llei, inclusiv T.V.A.

biectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.


(2). Finanțarea ol

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la

Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


.^Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr.443 din 12.12.2019